Заштита шума

Изучавање овог предмета има за циљ да се студенти упознају са опасностима које пријете шумском обрасту и шумском земљишту. На основу познавања штетних инсеката и гљива студент ће кроз заштиту шума изучити њихову међусобну интеракцију и штете које при том настају.
Студенти ће се упознати са штетним дјеловањем осталих штетних организама биотичке природе, начинима и методама утврђивања степена оштећења и њихове бројности. Упознавање са штетним факторима абиотичке природе, њиховом штетности и методама прогнозе судбине оштећених шума. Посебан значај има упознавање студената са шумским пожарима, штетама које они изазивају и мјерама борбе против њих.

Катедра: Интегрална заштита шумских екосистема

Шифра предмета: ОШ13ЗАШШ

Статус предмета: обавезан

Семестар: VIII

Фонд часова: 2П+2В уз 2 дана теренске наставе

Број ЕЦТС бодова: 6

Наставник: Проф. др Зоран Станивуковић, ванр. проф.

Сарадник:

Условљеност другим предметима: положен испит из Шумске фитопатологије и Шумарске ентомологије
Исходи учења (стечена знања):

Упознавајући штеточине ентомолошке и фитопатолошке природе, њихову међусобну интеракцију, али и остале групе живих организама који наносе штету у шуми студенти ће се оспособити да на вријеме правилно процијене штетни ефекат потенцијалних изазивача оштећења. Савладаће методе контроле бројности штетних организама, процјене штета које су узроковали разни фактори, посебно они абиотичке природе. Студенти ће бити способни да ураде прецизније прогнозе опоравка оштећених шума. Савладаће тактику и технику гашења шумских пожара, најзначајније узроке сушења наших шума.

Садржај предмета:

Теоријска настава: Увод. Значај заштите шума. Штетни фактори абиотичке природе. Штетни фактори биотичке природе. Методе утврђивања њиховог оштећења. Организација службе заштите шума. Методе прегледа шума. Извјештајно и дијагнозно-прогнозна служба заштите шума. Сушење шума.
Практична настава: Мјере борбе против узрочника оштећења биотичке и абиотичке природе. Мјере санације оштећених шума. Техника и тактика гашења шумских пожара.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, вјежбе, консултације и теренска настава.

Литература:

Живојиновић С. (1958): Заштита шума, Шумарски факултет у Београду
Петровић Н. (1962): Заштита четинара од дивљачи и ситних глодара, Југословенско пољопривредно-шумарски центар, бр.7, Београд
Караџић Д., Михајловић Љ., Милановић С., Станивуковић З. (2011): Приручник Извјештајне и дијагностичко прогнозне службе заштите шума, Шумарски факултет у Бањој Луци
Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (0-10 бодова); Семинарски рад (0-10 бодова); Колоквијум (0-30 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Заштита шума

No Documents available

Наставни материјали Заштита шума

No Documents available

Корисно на интернету Заштита шума