Деградација земљишта

Циљ предмета је да се студент упозна са основним видовима деградације земљишта (ерозија, загађење, дезертификација и др.), те факторима који то узрокују деградацију овог ресурса. Циљ је и упознавање и савладавање савремених метода конзервације земљишта.

Катедра: Силвиекологија

Шифра предмета: ОШ13ДЕГР

Статус предмета: изборни

Семестар: VII

Фонд часова: 2П+2В 

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Др Маријана Каповић-Соломун, доц.

Сарадник: Свјетлана Ћоралић, дипл. инж., асист.

Условљеност другим предметима: положен испит из Педологије и Шумских земљишта
Исходи учења (стечена знања):Студент стиче потребна знања о проблемима деградације земљишта кроз различите видове као што су ерозија (ерозиони фактори), дезертификација и загађење земљишта. Добија јасну представу о улози човјека у свим видовима деградације земљишта. Студент разумије значај очувања земљишта кроз примјену савремених метода конзервације.
Садржај предмета:

Увод; Појам деградације земљишта; Видови деградације земљишта; Ерозија земљишта; Ерозиони фактори; Облици ерозије; Еродибилност земљишта; Улога вегетације у заштити земљишта од ерозије; Дезертификација земљишта; Загађење земљишта; Мјере конзервације земљишта.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, вјежбе и консултације.

Литература:
  1. Ђоровић, М. (2005): Водна и еолска ерозија земљишта, Унија биолошких и научних дрштава Југославије, ЈДПЗ, Београд.
  2. Hudson, N. (1995): Soil conservation, Fullѕ Revised and Updated Third Edition, BT, Batsford Limited, London.
  3.  Troech, R.F., Hobbs, J.A., Donahue, L.R. (2004): Soil and Water Conservation for Productivity and Environmental Protection, Pearson Education, New Jersey.
Облици провјере знања и оцјењивање:

Присуство и ангажовање (0-10 бодова); Тест 1 (0-20 бодова); Тест 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Деградација земљишта

No Documents available

Наставни материјали Деградација земљишта

No Documents available

Корисно на интернету Деградација земљишта