Гајење шума посебне намјене

Циљ изучавања предмета је да се студенти оспособе и стекну знања о узгојним мјерама у шумама посебне намјене на основу утврђеног стања и узгојних потреба са основним циљем развоја општекорисних функција шума.

Катедра: Гајење шума

Шифра предмета: ОШ13ГПОС

Статус предмета: изборни

Семестар: VII

Фонд часова: 2П+2В

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Проф. др Зоран Говедар, ред. проф.

Сарадник:

Условљеност другим предметима: положен испит из Гајења шума I

Исходи учења (стечена знања):

Исход учења је обезбјеђивање способности студената за практичну примјену неопходних узгојних мјера да, на основу стечених знања, могу самостално да стварају услове за одржавање и повећање отпорности, квалитета, продукције као и остваривање свих осталих функција шума посебне намјене.

Садржај предмета:

Увод, потреба, значај, циљ, дефиниција, карактеристике, међународни критерији; Класификација и категоризација шума посебне намјене; Стање шума посебне намјене, циљеви гајења; Узгојне потребе и мјере у шумама посебне намјене (посебно угожене шуме у екстремно неповољним условима станишта; Шуме на горњој граници вегетације, угрожене неповољним климатским утицајима; Заштитне шуме; Шуме у националним парковима и заштићеним природним добрима; Шуме у ловиштима и сточарским крајевима; Излетиничке шуме (приградске шуме, парк шуме); Шуме у намјенским културама и засадима; Сjеменске састојине; Шуме за научна истраживања); Класификација шума и шумског земљишта према намјени; Критерији издвајања шума посебне намјене; Функције шума, циљеви и мјере гајења; Вредновање функција шума и шумског земљишта; 

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања и вјежбе (обавезно присуство настави); консултације; израђен и прихваћен елаборат (семинарски рад) на крају семестра; положени предиспитни тестови

Литература:
  1. Крстић, М. (2011): Ауторизована предавања из области гајења шума посебне намене. Штампани материјал, Шумарски факултет Београд.
  2. Pintarić, K. (2004): Značaj šume za čovjeka i životnu sredinu. UŠIT FBiH, Sarajevo
  3. Vyskot, M., Reh, J. (1983): Pesteny učelovych lesu – prednašky. Vysoka škola zemedelska v Brne. Brno.
  4. Reh, J. (1999): Pestovanie učelovych lesov. Zvolen
Облици провјере знања и оцјењивање:

Активности у настави (0-10 бод.); Семинарски рад (0-20 бодова); Колоквијум (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

 

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Гајење шума посебне намјене

No Documents available

Наставни материјали Гајење шума посебне намјене

No Documents available

Корисно на интернету Гајење шума посебне намјене