Основи маркетинга у шумарству

Циљ наставе је да студентима омогуће основна знања везана за маркетинг концепцију, затим за планирање, организовање и контролу маркетинга. Студенти треба да овладају планирањем, методама и поступцима истраживања тржишта као и правилном интерпретирању резултата истраживања тржишта. Студенти ће теоретска сазнања добијена савладавањем овога предмета моћи користити за наставак школовања на II циклусу студија. Један од циљева курса је креирање позитивне радне атмосфере у којој ће сви студенти моћи да искажу своје потенцијале у потпуности и остваре што бољи успјех.

Катедра: Економика и организација у шумарству

Шифра предмета: ОШ13МАРК

Статус предмета: изборни

Семестар: VII

Фонд часова: 2П+2В

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Проф. др Перица Мацура, ред. проф.

Сарадник:

Условљеност другим предметима: Нема условљености
Исходи учења (стечена знања):

Након завршетка овога курса студент ће стећи основна знања о маркетингу, са посебним акцентом на примјену маркетинг алата у шумарству. Студент ће бити оспособљен примјењујући основна знања из маркетинга да самостално или у тиму процјењује тржишне могућности предузећа, и да процјењује реалне основе за дефинисање основних елемената производа, цијене, промоције и дистрибуције у области шумарства.

Садржај предмета:

Дефиниција маркетинга; Маркетинг концепт; Маркетиншки систем; Тржиште; Истраживање тржишта; Маркетинг информациони систем; Маркетинг микс- производ, цијена, промоција и дистрибуција; Управљање маркетингом.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, односно преношење систематских сазнања из литературе и практичних примјера. Илустрације и вјежбе који подразумевају двосмјерну комуникацију, а студенти су позвани да слободно износе своја мишљења о случајевима који ће се дискутовати. Главни облик рада биће обрада случајева из праксе, да би студенти научили како да стечена знања употребе у практичне сврхе.

Литература:

  1. П. Мацура: ‘’Маркетинг - основе’’, Економски факултет, Бања Лука, 2009.
  2. П. Мацура: ‘’Маркетинг - микро, мала и средња предузећа’’, Економски факултет, Бања Лука, 2009.
Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност и присуство у настави (0-10 бодова); Тестови 1 и 2 (0-40 бодова); Завршни испит (0-50 бодова)

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Основи маркетинга у шумарству

No Documents available

Наставни материјали Основи маркетинга у шумарству

No Documents available

Корисно на интернету Основи маркетинга у шумарству