Системи антиерозионог пошумљавања

Циљ курса је приказ основа мултидисциплинарног приступа специфичним облицима пошумљавања деградираних терена. Акценат се ставља на системе антиерозионог пошумљавања на кршу за који се процјењује да се у Републици Српској простире на површини од 170.000 хектара.

Катедра: Шумарска генетика и оснивање шума

Шифра предмета: ОШ13СИСТ

Статус предмета: изборни

Семестар: VIII

Фонд часова: 2П+2В 

Наставник: Проф. др Милан Матаруга, ред. проф.

Сарадник: Бранислав Цвјетковић, ма, виши асист.

Условљеност другим предметима: положен испит из предмета Шумско сјеменарство и расадничарство; одслушана предавања и вјежбе из предмета Оснивање шума и плантажа.

Исходи учења (стечена знања):

Кроз курс студенти стичу знања о методама за процјену еродираности терена, упознају се са процесима специфичне припреме терена, врстама и нижим таксономским једницима погодним за антиерозиона пошумљавања, избору типа садног материјала, припреми терена и сл. Генерално, студент добија знања у изналажењу најбољих ријешења за пошумљавање голети, крша, клизишта, депонија и других облика деградације станишта.

Садржај предмета:

Садржај предавања:
1.Појам деградације и мелиорација деградираних станишта; 2.Водна ерозија као фактор деградације земљишта; 3. Категоризација ерзионих процеса и облика; 4. Избор врста за пошумљавање деградираних подручја; 5. Технике пошумљавања; 6. Припрема терена за пошумљавање и технике садње; 7. Одржавање засађених поршина; 8. Производња намјенског садног материјала пошумљавање еродираних терена; 9. Параметри квалитета намјенског садног материјала; 10. Санације депонија, површинских копова, контаминираног станишта и сл.; 11. Санација опожарених површина; 12. Оснивање вјетрозаштитних појасева; 13. Фиторемедијација.
Садржај вјежби:
1. Основе за израду елабората при подизању нових шума на деградираним подручјима; 2. Увод и циљеви пошумавања еродираних подручја; 3. Дефинисање услова станишта; 4. Припрема станишта за пошумљавање са специфичностима прилагођеним деградацији; 5. Избор врста за пошумљавање; 5. Садња; 6. Радови након оснивања културе; 7. Календар радова и калкулација трошкова; 8. Закључна разматрања.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања и вјежбе.

Литература: 

Ђоровић, М., Исајев, В., Кадовић, Р. (2003): Системи антиерозионг пошумљавања и затрављивања. Шумарски факултет Бања Лука.
Исајев В., Чомић Р., Манчић А., Марић Љ.(1999): Приручник за производњу шумских контејнерских садница. Шумарски факултет Бања Лука, Београд-Бања Лука 1-160
Španjol, Ž (2005): Melioracije krša.
Moffat, A. (1994): Reclaiming disturbed land for forestry

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (0-10 бодова); Колоквијум 1 (0-20 бодова); Колоквијум 2 (0-30 бодова); Завршни испит (0-40 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Системи антиерозионог пошумљавања

No Documents available

Корисно на интернету Системи антиерозионог пошумљавања