Континуитет продукције шума

Главни циљ је упознавање са примјеном сложених законитости прираста шумских састојина при изради шумскопривредних основа (ШПО) и законске регулативе.
Студенти кроз активно учествоваље у цјеловитом поступку израде ШПО треба да стекну знања о свим појединим саставним дијеловима плана газдовања.
Циљ је такође стицање знања о развоју упутстава за уређивање шума у БиХ, постојећем правилнику за уређивање шума, те тумачењу и начину примјене одредби правилника у поступцима израде и одобравања ШПО.

Катедра: Катедра за планирање газдовања шумама

Шифра предмета: ОШ13КОНТ

Статус предмета: изборни

Семестар: VIII

Фонд часова: 2П+2В

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Проф. др Зоран Маунага, ред. проф.

Сарадник:

Условљеност другим предметима: нема условљености
Исходи учења (стечена знања):

Оспособљеност за планирање мјера газдовања с аспекта што веће и квалитетније производње дрвне масе, уз очување и унапређивање осталих функција шума, затим за израду и коришћење ШПО, с посебним акцентом на биолошкој компоненти шумарства, те за примјену законских механизама одрживог газдовања.

Садржај предмета:

1. Уводни дио, дефиниција трајности приноса, континуитет продукције у шумарству БиХ,
2. Основи континуитета продукције: основни појмови (склоп, смјеса, обраст и други), принос (величина, квалитет, вриједност), зрелост састојина и продукциони периоди, системи газдовања, просторно уређивање шума.
3. Континуитет продукције свих функција шума у планским документима (три нивоа планирања - стратегија развоја шумарства, ШПО и изведбени пројекти), механизми за обезбјеђивање континуитета (трајности) свих функција шума (законске одредбе, надзор, контроле, поступци, процедуре).
4. Структура ШПО (увод, стање шума, анализа досадашњег газдовања, газдовање у наредном уређајном периоду – циљеви и планови, сажетак и прилози); израда (нова ШПО или анекс).

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања и вјежбе. На вјежбама се прати укљученост и активност студената кроз континуирану израду програма у току семестра. Квалитет наставе у цијелости провјерава се анкетирањем студената.

Литература:

1.       Маунага, З. (2012): Прираст шума. Уџбеник. Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци (обавезна)
2.       Бозало, Г. (2010): Уређивање шума. Скрипта (обавезна)
3.       Медаревић, М. (2010): Планирање газдовања шумама. Уџбеник. Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци (допунска)
4.       Домаћи и међународни плански и законски документи (допунска)
Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (20 бодова);  Колоквијуми 1 (20 бодова); Колоквијум 2 (20 бодова); Завршни испит (40 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Континуитет продукције шума

No Documents available

Наставни материјали Континуитет продукције шума

No Documents available

Корисно на интернету Континуитет продукције шума