Наставни план

шифра предметаПРЕДМЕТчасова
седмично
терен даначасова у
семестру
терен сатиЕЦТС
ПВПВ
VII семестар                
  Уређивање шума I 3 3 0 45 45 0 6
  Прираст шума 3 3 0 45 45 0 6
  Ловство 2 2 1 30 30 8 5
  Економика предузећа у шумарству 2 2 0 30 30 0 4
  Трговина дрветом 2 2 1 30 30 8 5
  Изборни предмет 2 2 0 30 30 0 4
VIII семестар              
  Уређивање шума II 3 2 4 42 28 32 7
  Политика и организација у шумарству 2 2 1 28 28 8 4
  Оснивање шума и плантажа 2 2 1 28 28 8 4
  Заштита шума 2 2 2 28 28 16 5
  Завршни рад 0 0 0 30 30 30 6
  Изборни предмет 2 2 0 28 28 0 4
  УКУПНО: 25 24 10 394 380 110 60

 

Изборни предмети

1 - група предмета Силвиекологија и оснивање шума
2 - група предмета Гајење, заштита и планирање газдовања шумама
3 - група предмета Коришћење, организација и економика шумарства и ловство

VII семестар

1. Деградација земљишта
2. Гајење шума посебне намјене
3. Основи маркетинга у шумарству

VIII семестар

1. Системи антиерозионог пошумљавања
2. Континуитет продукције шума
3. Предузетништво у шумарству