Успјешна реализација пројекта ''Диференцијална рента у шумарству Републике Српске''

Пројектни тим Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци је, уз подршку Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Српске, током 2017. године реализовао пројекат под називом ''Диференцијална рента у шумарству РС''.


Потреба за покретањем пројектних активности лежи у чињеници да у ЈПШ ''Шуме РС'' до сада није извршено научно утемељено рангирање шумских газдинстава према реалним условима привређивања (еколошким условима, стањем шума и шумског земљишта, економским показатељима и слично). Научно утемељено рангирање даје основу за диференцирање шумских газдинстава према могућностима издвајања средстава ренте, односно надокнаде за кориштење шума и шумског земљишта. Питање издвајања средстава ренте представља једно од основних начина обезбјеђења редовног извора средстава за биолошку репродукцију шума и рјешавање питања ’’активних’’ и ’’пасивних’’ предјела, односно омогућавања ако не равномјерног, у сваком случају континуелног развоја свих шумских подручја у Републици Српској. Ова проблематика истакнута је и у документу под називом ''Приједлог мјера за редефинисање организационо-економске и кадровске позиције ЈПШ ''Шуме Републике Српске'', који је још 2015. године израдила Радна група Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Српске.

Циљ пројекта био је да се анализом већег броја варијабли дефинише методологија за рангирање шумских газдинстава у пословном систему ЈПШ ‘’Шуме Републике Српске’’ према реалним могућностима издвајања средстава диференцијалне ренте. У том смислу, било је потребно утврдити основне критеријуме и варијабле како би се извршило рангирање ШГ, и то на бази еколошко-производних потенцијала и на основу пословних резултата (економских показатеља).

Пројект координатор доц. др Драган Чомић и чланови пројектног тима проф. др Зоран Говедар, проф. др Ратко Чомић, проф. др Војислав Дукић, мр Бранислав Цвјетковић и мр Владимир Петковић су почетних 106 варијабли објединили у 50, и затим провели анкетирање на узорку од 118 представника различитих организација, институција и установа из сектора шумарства, како у БиХ, тако и у свим бившим југословенским републикама. Добијени резултати анкетирања су чинили основу за рангирање газдинстава у систему ЈПШ ''Шуме РС'' коришћењем МРГ методе.

Основни значај пројекта огледа се у чињеници да су дате смјернице, односно креиран модел за ЈПШ ''Шуме РС'', у смислу начина на који треба дефинисати позицију појединих ШГ према могућностима издвајања средстава за диференцијалну ренту. Утврђена је посебна и јединствена методологија рангирања газдинстава (МРГ методологија), те су газдинства подијељена у групе према природним и еколошким и збирним (еколошко-економским) условима. Научни допринос пројекта је у томе што креирана МРГ методологија може бити широко примијењена и у другим подручјима и пословним системима, али наравно уз прилагођавање специфичним условима.

Добијени резултати рангирања су тестирани на три пилот узорка (шумска газдинства из система ЈПШ ''Шуме РС''), чији представници су учествовали у раду округлог стола, као завршне пројектне активности. Закључено је да су изабране адекватне варијабле које су коришћене за рангирање газдинстава, да је методологија употребљива, јасна и што је посебно наглашено ,поновљива, како у пословном систему ЈПШ „Шуме Републике Српске“, тако и код других субјеката из сектора шумарства. У том смислу, очекује се да ће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, као наручилац посла, успоставити праксу периодичног рангирања шумских газдинстава према МРГ методологији, као и да ће омогућити наставак пројектних активности у виду дефинисања стопе издавања средстава појединих газдинстава у складу са еколошко-производним и економским условима пословања појединих шумских газдинстава.

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner