Катедра економикe и организацијe у шумарству

Dragan Comic
Шеф катедре:
Др Драган Чомић
доцент

У оквиру Катедре економике и организације шумарства, изучавају се предмети који омогућавају студентима да схвате, и у пракси правилно примијене, значај и улогу економских дисциплина за развој и унапређење у првом реду економских, али и еколошких и социјалних функција сектора шумарства. Изучава се управљање процесима унутар предузећа из области шумарства, као и анализирање утицаја екстерних фактора на раст и развој предузећа. Настоје се пружити потребна организациона, управљачка, пословна и друга знања, која ће будућим инжењерима омогућити да успјешно организују управљање и пословање организација и институција у шумарству и заштити природе. Стичу се знања о основама политичког система и најважнијим политичким факторима, као и институцијама, установама и организацијама релевантним за сектор шумарства. Указује се на могућности и начине за професионално, ефективно и ефикасно бављење пословима унутрашњег и спољнотрговинског промета дрвета, као и праћење стања и трендова на тржишту дрвета. Студенти се оспособљавају да самостално или у тиму процјењују тржишне могућности предузећа, као и реалне основе за дефинисање основних елемената производа, цијене, промоције и дистрибуције у области шумарства. Такође, оспособљавају се да самостално креирају таква рјешења која представљају комбинацију биолошко-технолошких и економских улагања која ће обезбиједити највећу рентабилност улагања.

Кроз наставни процес врши се преношење систематских сазнања из актуелне литературе и практичних примјера. Вјежбе су такође конципиране на што већем броју студија случајева и практичних примјера. Сви видови наставе подразумијевају двосмјерну комуникацију, гдје се студенти охрабрују да слободно износе своја мишљења о случајевима који су предмет излагања, а све ради креирања позитивне радне атмосфере у којој ће сви студенти моћи да искажу своје потенцијале у потпуности и остваре што бољи успјех.

У раду се користи актуелна литература, а поред класичне проблематике из области економике и организације у шумарству, настоје се обрадити теме које су иновативне за шумарство на глобалном нивоу, као што су CO2 кредити, кориштење биомасе, друштвено одговорно пословање, и друго. Циљ је да студенти науче како да стечена знања употријебе у практичне сврхе, и буду оспособљени да узму учешће у активностима које не подразумијевају кориштење само традиционалних производа у шумарству. Поред теоретских предавања и вјежби, изводи се и теренска настава, како би студенти на практичним примјерима усвојили потребна знања.

На Катедри су ангажовани наставници и сарадници са Шумарског и Економског факултета Универзитета у Бањој Луци, као и са Шумарског факултета Универзитета у Београду. Развој Катедре подразумијева оријентацију на стално усавршавање људских ресурса, што се постиже константним научно-истраживачким, али и практичним радом са привредним субјектима у земљи и иностранству. Такође, потенцира се активно учешће у раду домаћих и међународних конференција, радних група, COST акција и слично.

 

Department of Forest Economics and Organization

Within this Department, studies are created as to enable students understand and practically apply the importance and role of economic disciplines in the development and improvement of primarily economic, and then ecologic and social functions of forestry sector. Management of the processes within companies related to forestry is being studied, together with analyzing the influences of external factors on the growth and development of companies. We try to provide necessary organizational, managerial, business and other knowledge, which would enable future engineers to successfully organize management and business of organizations and institutions in the field of forestry and environmental protection. In addition, students acquire knowledge on the basics of political systems and the most important political factors, as well as of institutions and organizations relevant to the forestry sector. It also suggests possibilities and ways in terms of professional, effective and efficient activities related to internal and foreign trade of wood, as well as monitoring of the conditions and trends in the market of wood. Students are trained to independently or in a team assess market opportunities of a company and a real basis for defining the basic elements of products, prices, promotion and distribution in the field of forestry. Also, they are being trained to independently create such solutions that represent a combination of biological, technological and economic investments that would provide the highest returns of investments.
Through the teaching process, systematic knowledge from the current literature and practical examples is being transferred. Exercises are also created to show as many case studies and practical examples as possible. All forms of teaching include two-way communication, where students are encouraged to freely express their opinion related to the subject presentations, in order to create a positive work environment where all students would have an opportunity to fully express their potentials and achieve better success.  
Recent literature is used, and in addition to some classic issues in the field of forest economics and organization, we try to process the topics which are innovative for forestry at the global level, such as CO2 credits, the use of biomass, corporate social responsibility, etc. The goal is that students learn how to practically use the acquired knowledge, and to take participation in the activities that do not include only the use of traditional products in forestry. In addition to theoretical lectures and exercises, there is also the field work included, which would enable students to acquire necessary knowledge through practical examples.
This Department engages teachers and teaching assistants from Faculty of Forestry and Faculty of Economics, University of Banja Luka, and Faculty of Forestry, University of Belgrade. Department development includes orinetation towards continuous improvement of human resources, which is achieved through a constant scientific-research work and practical work with domestic and foreign companies. Active participation in the work of domestic and international conferences, working groups, COST actions is also emphasized.

   

Наставни предмети

I циклус:

Обавезни предмети:

  1. Економика предузећа у шумарству
  2. Политика и организација у шумарству
  3. Трговина дрветом

Изборни предмети:

  1. Основи маркетинга у шумарству
  2. Предузетништво у шумарству
II циклус:

Обавезни предмети:

  1. Друштвено одговорно пословање у шумарству

Изборни предмети:

  1. Економика шумарства
  2. Маркетинг у шумарству
  3. Менаџмент и организација предузећа у шумарству

Академско особље

Наставници:

Редовни професори:

Проф. др Бранко Главоњић,
Проф. др Перица Мацура,

Ванредни професори:

Проф. др Саша Петковић,
Проф. др Зоран Лукић,

Доценти:

Др Драган Чомић.

Остало

   

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Документи Катедре за економику и организацију у шумарству

savez banner