Концепт неутралности деградације земљишта

unccd ali

    

 LAND DEGRADATION NEUTRALITY TARGET SETTING PROCESS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA- LDN

 КОНЦЕПТ НЕУТРАЛНОСТИ ДЕГРАДАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА

 

У септембру 2015. године, Генерална Скупштина Уједињених Нација усвојила је “Агенду за одрживи развој 2030”, која обухвата 17 циљева одрживог развоја (Sustainable Development Goals - SDG) и 169 подциљева. SDG 15 подстиче земље да заштите, обнове и промовишу одрживо кориштење копнених екосистема, да управљају шумама на одржив начин, да се боре против дезертификације, као и да зауставе и обрну смјер деградације земљишта и зауставе губитак биолошке различитости. Циљ 15.3 има задатак да се “бори против дезертификације, ради на обнови деградираног земљишта, укључујући земљишта погођена дезертификацијом, сушом и поплавама, те да тежи постизању неутралног свијета у погледу деградације земљишта” до 2030. године. На COP 12 (The Conference of the Parties – COP) Конвенције Уједињених Нација за борбу против дезертификације и деградације земљишта (The United Nations Conventions to Combat Desertification - UNCCD), одржаној у Анкари, Турска, у октобру 2015. године са великим ентузијазмом прихваћен је SDG циљ 15.3 и концепт Неутралности деградације земљишта (Land Degradation Neutrality - LDN) као снажан механизам и средство за управљање и провођења циљева Конвенције. Конвенција дефинише неутралност деградације земљишта као “стање у којем квалитет и количина земљишних ресурса, неопходан за подржавање функција екосистема и обезбјеђење сигурности хране, треба да остане стабилан или побољшан у оквиру одређених просторних и временских услова.“ За UNCCD, сврха овакве дефиниције је да се она примијени на угрожена подручја дефинисана у тексту Конвенције. За ове сврхе у процесу је израда LDN концептуалног оквира који би требао усмјеравати земље у операционализацији ове дефиниције за шта је задужен Комитет за науку и технологију (The Commitie on Science and Technology - CST). На COP 12 све земље чланице ове Конвенције су позване да формулишу своје програме за постизање LDN циљева на добровољној основи. Од UNCCD-ових тијела је затражено да дају смјернице за формулисање LDN циљева и омогуће кориштење UNCCD-овог оквира индикатора као допринос праћењу, евалуацији и комуникацији о напредовању према постављеним LDN циљевима. Као одговор на одлуке које је донио COP 12, Глобални механизам (Global Mechanism - GM) UNCCD-а успоставио је Програм за постављање LDN циљева (LDN Target Setting Programme - TSP), који за задатак има пружање подршке земљама у дефинисању њихових LDN циљева и припадајућих мјера. Постојећи документ “Постављање циљева за неутралност земљишне деградације – стручни водич” израдили су GM и Секретаријат UNCCD-а како би осигурали оперативне смјернице о томе како дефинисати полазне основе, идентификовати добровољне циљеве и припадајуће мјере за постизање LDN-а до 2030. године, али и пратити напредовање ка LDN циљевима. Неутралност деградације земљишта (LDN) је нова иницијатива која за циљ има заустављање активног губитка здравог земљишта усљед његове деградације. За разлику од ранијих приступа, LDN поставља за циљ управљање деградацијом земљишта промовишући двосмјерни приступ мјера за избјегавање или смањивање деградације земљишта, заједно са мјерама за окретање тока (поништавање ефеката) раније деградације. Циљ је да се губици уравнотеже временом, како би се постигло стање у којем нема нето губитка здравог земљишта.

 

Циљеви LDN су: 

-        одржати, тј. побољшати услуге екосистема; 
-        одржати или побољшати продуктивност како би се побољшала сигурност хране; 
-        повећати отпорност земљишта и становништва које зависи од земљишта; 
-        тражити синергију са другим циљевима заштите животне средине; 
-        ојачати одговорно управљање кориштењем земљишта.
 

 

LDN није самосталан процес, него треба бити уграђен у главни политички развојни процес сваке земље. За постизање LDN циљева, као доприноса неутралној деградацији земљишта до 2030. године, као и достизања одрживих развојних циљева SDG, потребно је активно укључивање и снажна подршка свих нивоа власти, те осталих актера, група и сектора који утичу на земљишне ресурсе. Босна и Херцеговина је једна од 102 земље која је добровољно узела учешће у LDN процесу, а координатор LDN процеса у БиХ је проф. др Михајло Марковић UNCCD NFP у БиХ у сарадњи са доц. др Маријана Каповић Соломун, LDN консултантом за Републику Српску и доц. др Мелиса Љуша, LDN консултантом за Федерацију БиХ. У претходном периоду реализовано је низ активности од стране UNCCD NFP и LDN консултаната усмјерених ка инвентаризацији стања зељишних ресурса, дефинисања главних узрока деградације и притисака на земљишта, те стварања предуслова за утврђивање полазног стања и пројекције мјера, како би се достигла неутралност у погледу деградације земљишта до 2030. Године, што је у складу са циљевима одрживог развоја (Sustainable Development Goals).

Више о LDN концепту можете пронаћи на сљедећој wеб страници:

http://www.unccd.int/en/programmes/RioConventions/RioPlus20/Pages/Land-DegradationNeutralWorld.aspx

 

Текст припремила:
Доц. др Маријана Каповић Соломун
LDN консултант за Републику Српску

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Документи Катедре за силвиекологију

No Documents available

Обавјештења катедре за Силвиекологију

savez banner