Гајење шума I

Циљ наставе је да се студенти упознају са основним елементима састојине и њене структуре и овладају методама природног обнављања састојина: чиста, оплодна, пребирна сјеча и комбиноване методе (системи) ових основних облика, затим методама његовања шума, а посебно сјечама као мјерама његе шума. Циљ наставе је да се студенти овладају техникама извођења узгојних захвата у састојинама у складу са одговарајућим системима газдовања шумама.

Катедра: Гајење шума

Шифра предмета: ОШ13ГАЈЕ

Статус предмета: обавезан

Семестар: VI

Фонд часова: 3П+3В уз 2 дана теренске наставе

Број ЕЦТС бодова: 6

Наставник: Проф. др Зоран Говедар, ред. проф.

Сарадник:

Условљеност другим предметимаположен испит из Еколошких основа гајења шума и Типологије шума
Исходи учења (стечена знања):

Исход учења је обезбјеђивање способности студената за практичну примјену узгојних мјера у оквиру система газдовања шумама којим се обезбјеђује успјешно природно обнављање састојина, унапређује квалитет састојина, побољшава производност и испуњавају општекорисне функције шума.

Садржај предмета:

Увод, шума као објекат газдовања, значај шума и шумарства; Општекорисна и привредна улога шуме, шумарство и гајење шума; Састојина, састојински и узгојни облици, елементи састојине, циљеви газдовања; Природно обнављање шума (услови, значај, циљеви, класификација метода); Основни методи природног обнављања шума; Комбиновани методи природног обнављања шума; Прашуме, основе природи блиског гајења шума; Њега шума; Животне фазе развоја састојине; Њега шума сјечама освјетљавања подмлатка, чишћења, проредама и прогалним сјечама; Прореде, циљеви, врсте прореда, класификација стабала; Ниска, висока, француска, данска, Шеделеинова селективна прореда, пребирна рореда Боргрева, српска прореда, метод интензивног проређивања, пребирна прореда, шематска прореда, селективна прореда, комбинована прореда.; Њега пребирних шума, рационализација мјера његе; Класификација стабала, пробна дознака за таксацију шума; Дознака стабала за сјечу, „случајни ужици“; Резање грана као мјера његе састојина; План гајења шума и извођачки пројект. Теренска настава и пракса: Класификација стабала, дознака стабала, природно обнављање чистих и мјешовитих шума, њега састојина проредама.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања и вјежбе (обавезно присуство настави); израђен и прихваћен елаборат на крају семестра; израђен и прихваћен дневник теренске наставе, положени предиспитни тестови.

Литература:

  1. Стојановић, Љ., Крстић, М. (2008): Гајење шума I. Уџбеник, Шумарски факултет, Београд
  2. Диаци, Ј. (2006): Гојење гоздов. Учбеник, Биотехнишка факултета в Љубљани, Љубљана
  3. Рафаилов, Г. (2003): Изборно стопанисване на горите - теория и пракса. Издателска кша при ЛТУ, София
  4. Пинтарић К. (1991): Гајење шума II, Уџбеник, Шумарски факултет, Сарајево
Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (0-10 бодова); Колоквијум 1 (0-20 бодова); Колоквијум 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Гајење шума I

No Documents available

Наставни материјали Гајење шума I

No Documents available

Корисно на интернету Гајење шума I