Искоришћавање шума I

Циљ наставе из овог предмета је да студенте упозна са техником рада на производњи шумских дрвних сортимената, те да их оспособи да као будући инжењери шумарства могу самостално планирати и обављати ову производњу, уважавајући са једне стране принципе продуктивности и економичности а са друге стране принципе потрајности и заштите биолошке разноликости.

Катедра: Коришћење шумских ресурса

Шифра предмета: ОШ13ИСК1

Статус предмета: обавезан

Семестар: V

Фонд часова: 3П+2В

Број ЕЦТС бодова: 5

Наставник: Др Дане Марчета, доц.

Сарадник: 

Условљеност другим предметима: положен испит из Производа шума и Механизације у шумарству

Исходи учења (стечена знања):

Студент ће бити оспособљен да самостално доноси планерске одлуке од кључног значаја за одабир одговарајуће технологије и планирање производње у шумарству.

Садржај предмета:

УВОД - Основна начела искоришћавања шума, КАРАКТЕРИСТИКЕ РАДА У ИСКОРИШЋАВАЊУ ШУМА - Предмет рада. Појам радног мјеста. Енергетска вриједност дрвета. Просторно и временско извођење радова. Теорија резања. Радни склоп моторне тестере. Технике рада на пословима сјече и израде. Утрошак енергије и правилна исхрана радника. СЈЕЧА СТАБАЛА И ИЗРАДА ШУМСКИХ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА - Техника рада на сјечи стабала и изради шумских дрвних сортимената.Резање, цијепање,сјеча стабла, обарање стабла, израда дрвних сортимената. Квалитатива подјела стабла, максимално квалитативно и квантитативно искоришћење обловине. Обрада стабла. Организација рада на пословима сјече и израде. МЕТОДИ ИСКОРИШЋАВАЊА ШУМА - Сортиментни метод. Дебловни метод. Стабловни метод СТОВАРИШТА-Врсте стоваришта. Техника рада на стовариштима. Методи рада уз примјену савремених средстава. Избор метода искоришћавања шума у зависности од система газдовања. Извођење радова за потребе узгоја и заштите шума. Извођење радова у урбаним просторима. Нормирање рада на пословима сјече и израде.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања и вјежбе.

Литература:

Николић, С. (1993): Искоришћавање шума. Завод за уџбенике и наставна средстваstva. Београд.

Кулушић, Б. (1977): Искоришћавање шумапроизводња шумских дрвних сортимената. Шумарски факултет у Сарајеву.

Бајић, В. Даниловић, М. (2003): "Искоришћавање шума" - практикум", Београд

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (0-10 бодова); Колоквијум 1 (0-20 бодова); Колоквијум 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Искоришћавање шума I

No Documents available

Наставни материјали Искоришћавање шума I

No Documents available

Корисно на интернету Искоришћавање шума I