Ботаника II

Током наставе из предмета Ботаника II студенти ће се упознати са основним принципима систематике гљива, лишајева и васкуларних биљака.

Катедра: Општи предмети

Шифра предмета: ОШ13БОТ2

Статус предмета: обавезан

Семестар: II

Фонд часова: 3П+3В уз 2 дана теренске наставе

Број ЕЦТС бодова: 6

Наставник: Проф. др Нада Шуматић, ред. проф.

Сарадник: Зорана Хркић-Илић, ма, виши асист.

Условљеност другим предметима: положен испит из Ботанике I
Исходи учења (стечена знања):

Стечена знања из предмета Ботаника II обухватају разумјевање подјеле живог свијета, посебно биљног, која ће студентима представљати основу за савладавање сродних предмета (Дендрологија, Фитоценологија).

Садржај предмета:

Увод у систематику. Методе филогенетске систематике и подјела живог свијета. Царство FUNGI. LICHENES. Царство PLANTAE. Раздио BRYOPHYTA. Раздио LYCOPODIOPHYTA. Раздио EQUISETOPHYTA. Раздио POLYPODIOPHYTA. Раздио PINOPHYTA. Раздио MAGNOLIOPHYTA.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, лабораторијске вјежбе, теренска настава и консултације.

Литература:

Шуматић, Н., Топалић-Тривуновић, Љ. (2012): Ботаника. Шумарски факултет, Бања Лука

Којић, М., Пекић, С., Дајић З. (2003): Ботаника. Романов, Бања Лука

Шинжар, Б. (2005): Практикум из ботанике. Научна књига, Београд

Domac, R. (1967): Flora Hrvatske. Medicinska naklada, Zagreb

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (0-10 бодова); Израда и одбрана хербаријума (0-5 бодова); Колоквијум (0-15 бодова); Тестови (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

Обавезно је присуствовање теренској настави.

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Ботаника II

No Documents available

Наставни материјали Ботаника II

No Documents available

Корисно на интернету Ботаника II