Ботаника I

Циљеви предмета Ботаника I обухватају упознавање студената са грађом биљне ћелије (цитологија), биљних ткива (хистилогија), грађом вегетативних и генеративних биљних органа (органографија) и типовима размножавања биљака. Студенти се оспособљавају за самосталан рад са микроскопом и припремом микроскопских препарата.

Катедра: Општи предмети

Шифра предмета: ОШ13БОТ1

Статус предмета: обавезан

Семестар: I

Фонд часова: 3П+3В

Број ЕЦТС бодова: 6

Наставник: Проф. др Нада Шуматић, ред. проф.

Сарадник: Зорана Хркић-Илић, ма, виши асист.

Условљеност другим предметима: нема условљености

Исходи учења (стечена знања):

Стечена знања из предмета Ботаника I обухватају разумјевање основне грађе и функције биљних организама. Студенти стичу базу за јасну представу опште улоге биљака у шумским екосистемима.

Садржај предмета:

Увод у ботанику. Цитологија. Биљна ћелија-грађа и хемијски састав. Микроскопирање, микроскопски препарати. Ћелијске органеле-грађа и улога. Ћелијски зид и мембране. Хистологија. Подјела биљних ткива. Меристемска ткива. Системи трајних ткива. Грађа и улога трајних ткива. Органографија-грађа вегетативних биљних органа. Изданак и коријен-грађа, улога и метаморфозе. Лист-категорије листова, грађа, улога и метаморфозе листа. Размножавање биљака. Типови размножавања. Цвијет и цвасти. Опрашивање и оплођење. Плод и сјеме.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, лабораторијске вјежбе и консултације.

Литература:

1. Шуматић, Н., Топалић-Тривуновић, Љ. (2012): Ботаника. Шумарски факултет, Бања Лука.
2. Којић, М., Пекић, С., Дајић З. (2003): Ботаника. Романов, Бања Лука.
3. Шинжар, Б. (2005): Практикум из ботанике. Научна књига, Београд.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (0-10 бодова); Тестови (0-20 бодова); Колоквијум (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Ботаника I

No Documents available

Наставни материјали Ботаника I

No Documents available

Корисно на интернету Ботаника I