Проф. др Љиљана Дошеновић

Ljiljana Dosenovic

Катедра за силвиекологију

Ванредни професор

Канцеларија бр.:  15

email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Телефон: +387 51 464 628 лок. 109


Биографија

Основни подаци:

Рођенa 10. 06. 1956. године у Бањojлуци

Образовање:

Дипломирани инжењер пејзажне архитектуре, Шумарски факултет, Институту за пејзажну архитектуру у Београду, 1979.

Магистар урбанизма, Архитектонски факултет, Универзитет у Бањојлуци, 2003.

Доктор пољопривредних наука, ужа научна област Хортикултура, Пољопривредени факултет, Универзитет у Бањојлуци, 2009.

Запослење:

Комунално предузеће Бањалука, (1980-1990).

Урбанистички завод Бањалука, (1990-1994).

Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет од (2004-  .


Активности

Наставник  на наставним предметима:

Шума и животна средина

Педагошки рад на другим институцијама:

-

Области истраживања:

Утицај шума на заштиту животне средине, заштита, очување и обнова обjеката урбаног зеленила, заштита и чување биодивезитета, урбано зеленило

Руководеће функције, рад у комисијама, чланство у редакцијама:

Менторство:

Сања Грубић: Мјесто и функција урбаних шума на урбаном подручју Љубије, мастер рад у изради.

Члан комисије за одбрану докторске дисертације: 

Диjана Симоновић:Истраживање могућности обнове и унапређења идентите­та Бањалуке као пеjзажног града путем урбанистичке регулациjе, одбрањен рад, октобар, 2014.

Малинa Чворо: Трансформација приобаља у функцији унапређења идентитета градова РС и БиХ, одбрањен рад, jуни 2015;

Архитектонски  факултет Београд,  Универзитет у Београду

Тања Тркуља: Дефинисање методолошких принципа регенерације напуштених железничких коридора у Републици Српској, одбрањен рад, jуни 2015;

Члан комисије за одбрану рада другог циклуса:

Жељко Кузмановић: Стање и функције шума Спомен-подручја Доња Гради­на, одбрањен рад, jуни, 2012.

Далибор Илић: Регенерација напуштених и недовољно искоришћених про­стора уз ускотрачну пругу Срнетица – Шипово на примјеру развоја истражи­вачко-производног центра за дрво, одбрањен рад, мaрт, 2013.

Јелена Бaрaћ: Конструисање - приступ, препоруке, правила, одбрањен рад, jуни, 2014.

Валентина Миловановић: Унапређење квалитета отворених јавних градских простора према моделу немеханичког урбаног кода, одбрањен рад,  мaрт, 2014.

Милена Тимотија: Урбана реконструкција и ревитализација индустријског комплекса Фабрике дувана у Бањалуци, одбрањен рад, април, 2014.

Милка Слијепчевић, Урбана регенерација девастираних простора Бање Луке, одбрањен рад, , фебруар, 2015.

Далибор Стојчић: Конструктивна примјена стакла у архитектонским објектима, одбрањен рад, jуни, 2015.

Драгана Штрбац, Урбана регенерација напуштених индустријских комплекса на примјеру Инцела у Бањалуци, одбрањен рад, мaрт, 2014.

Лара Простран: Урбана регенерација уличног фронта историјског језгра: у функцијиочувања идентитета и повећања квалитета простора, одбрањен рад, август 2016.

Николина Мичић: Урбана регенерација локалитета аутобуске и жељезничке станице у Бања Луци, одбрањен рад, септембар, 2016.

Урош Шушак: Могућност примјене алтернативног супстрата у производњи расада пузајуће пеларгоније, септембар, 2016

Милица Чвокић: Модел урбане трансформације и ревитализације студентског кампуса у Бањој Луци са фокусом на визуелни аспкет, мaстeр рад у изради.

Научно и стручно усавршавање:

 -

Чланство у научним и стручним удружењима:

Arbor Magna - Друштво за заштиту природног наслијеђа Републике Српске

CEFOR - Центар за шуме

Остале активности:

Добитник сљедећих признања:

1983. године на међународном урбанистичко-архитектонсом конкурсу освојила као аутор са сарадницима прву награду за "Идејни пројект пејзажног уређења парка посвећеног жртвама палим фашистичким терором у Градишци."

На Салонима урбанизма у Нишу:

1998. године у категорији урбанистичких планова Признање за урбанистички план Брчког- просторна организација пејзажног уређења система зелених површина

2000. године у категорији регулационих планова Признање за регулациони план Дијела подручја општине Српско Сарајево - просторна организација пејзажног уређења система зелених површина;

2001. године у категорији међународних конкурса Признање за Урбанистичко рјешење C,C1 на Маријином Двору у Сарајеву.


Библиографија

Објављене књиге:

Љиљана Вуjковић, Љиљана Дошеновић (2014): Дизаjн врта, Уџбеник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, п:1-200.

Радови објављени у научним часописима и са научних скупова:

Дошеновић, Љ. (2003): Оцјена рекреативне вриједности шумских комплекса у гра­витационом подручју Бањалуке, Зборник радова са међународног скупа: Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља, Географски факултет, Асоцијација просторних планера Србије – Институт за просторно планирање, 137-148,Београд;

Дошеновић, Љ. (2004): Положај као утицаjни фактор рекреативне вриједности шумских екосистема, Гласник шумарског факултета Универзитета у Бањалуци, 73-86, Бањалука; 

Дошеновић, Љ (2006): Методолошки приступ интегралном вредновању природ­них структура у процесу урбанизације градова Републике Српске, Зборник радо­ва са међународног скупа Газдовање шумским екосистемима националних парко­ва и других заштићених подручја, Шумарски факултет Бањалука, 71-87, Бањалу­ка;

Дошеновић, Љ. (2006): Интегративна заштита културног пејзажа у контексту дефинисања рекреативне функције урбаних шума Бањалуке, Зборник радова са међународног скупа: Ретроспектива научне мисли и визије развоја, Ахитектон­ско-грађевински факултет Универзитета у Бањалуци, 251-261, Бањалука;

Станковић, Д, Дошеновић, Љ. (2007): Заштита и унапређење животне средине у складу са стратегијом одрживог развоја и Агендом 21, Шумарство, Часопис за шумарство, пререду дрвета и пејзажну архитектуру, Удружење шумарских инже­њера и техничара Србије, 127-132, Београд;

Станковић, Д, Крстић, Б, Дошеновић, Љ. (2007): Herbaceous plantsaslead (pb) hy­peraccumulators, Зборник радова са међународног скупа: Интегрална заштита шу­ма, научно-технолошка платформа, Институт за шумарство, 228-232;

Дошеновић, Љ. (2008): Обнова и очување објеката пејзажне архитектуре у духу одрживог развоја Бањалуке, Монографија научно-истраживачког пројекта: Урба­на и градитељска обнова града Бањалуке у духу одрживог развоја, Архитек­тонско-грађевински факултет Универзитета у Бањалуци, 96-116, Београд;

Станковић, Д., Боривоје, К., Дошеновић, Љ. (2009): Концентрација цинка у земљишту шумских екосистема НП Фрушка Гора, Гласник Шумарског факултета бр. 9, СТР. 47-62,  Бања Лука;

Каповић, М., Дошеновић, Љ., Чутура, Т. (2010) : Дендрофлора и хортикултурно ријешеље саобраћајног острва на Старчевици, у Бања Луци, Гласник Шумарског факултета бр. 13, Бања Лука.

Дошеновић, Љ., Давидовић, Ј. (2012). Мјесто и функција објеката хортикултуре у процесу одрживог развоја урбане матрице Требиња. Агрознање 13 (3): 375-388. Бања Лука;

Đurić, G., Došenović, Lj., Davidović, J., Ćopić, M. (2012): The Botanical Garden of the University of Banja Luka. Agroznanje 13 (4): 673-679. Бања Лука;

Ђурић, Г., Шумaтић, Н., Дошeновић, Љ., Ћопић, М., Ступaр, В., Дaвидовић, J. (2012): Botanical Garden and Park of Banjaluka University. Sixth European Botanic Gardens Congress (EuroGard VI). Proceedings European botanic gardens in a changing world: insights into EUROGARD VI. 225-233;

Дошеновић, Љ., Секулић, М., Давидовић, Ј. (2013). Развој објеката хортикултуре у структури урбане матрице Бањалуке. Агрознање 14 (3): 367-375.

Sekulić, M., Stanković, B., Došenović, Lj.: (2014) Application of roof gardens in the defining image of the city, Proceedings of international academic conference on places and technologies 613-620, Beograd;

Дошeновић, Љ., Секулић, М., Давидовић, Ј., (2014): Green Structure of the Town of Trebinje: Town Plan Discourse Development. 17th International Conference of the Europen Forum on Urban Forestry (Crossing Boundapiec Urban Forests – Green Citi­es) Book of Abstracts: 34-35, Lausanne. Switzerland

Došenović, Lj., Trkulja, T. (2015). „Transformation of urban green spaces: redesign of Petar Kočić park in Banjaluka“. In: Book of conference proceedings M. Roso Popovac, A. Idrizbegović-Zgonić, S. Klarić, N. Rustempašić, A. Čausević /eds./ [Elektronski izvor] / 3rd international conference CICOP BIH - The importance of place (245-259). Sarajevo: CICOPBH

Trkulja, T., Došenović, Lj. (2016). „Possibilities of transformation of „Central mine“ brownfield site in Ljubija into an industrial park“, poster presentation. In 6th European Posgraduate Sustainable development Symposium, 1-3 June 2016. Granada: University of Granada

Завршни радови и дисертације:

Дошеновић, Љ. (2003): Рекреативна функција шумских комплекса Бањалуке као елемент просторног и урбанистичког планирања, Магистарски рад, Универзитет у Бањојлуци, Архитетоснки факултет.

Дошеновић, Љ. (2009): Мјесто и функција објеката пејзажне архитектуре у процесу урбанизације и развоја градова РС, Докторска дисертација, Универзитет у Бањојлуци, Пољопривредни факултет.

Остале публикације:

 


Пројекти

Реализован међународни стручни пројекат у својству руководиоца пројекта:

За међународну организацију USAID израда Пројекта за обнову и изградњу ра­том уништене урбане зелене инфраструктуре у Шипову;

За међународну организацију USAID израда Пројекта за обнову и изградњу ра­том уништене урбане зелене инфраструктуре Србца.


Реализован национални стручни пројекат у својству руководиоца пројекта:

 

Пројекат реконструкције дрвореда са платанима у Видовданској улицина подру­чју Козарске Дубице;

Идејни пројект парк-шуме  Лемна; Пројект реконструкције пејзажног уређења са оцјеном здравственог стања Ви­довданске улице у Градишци;  

Валоризациона основа са оцјеном здравственог стања дендрофлоре у Дому здравља у Прњавору;

Валоризациона основа здравственог стања дрвореда у Прњавору;

Идејни пројекат хортикултурног уређења Ботаничке баште у Универзитетском граду, Униврерзитета у Бањојлуци.

Урбане шуме у процесу развоjа градова Републике Српске и ГИС позиционирање, Пројект финасиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства иводопривреде, 2012.

План газдовања за шуме са посебном намјеном у строгим резерватима природе Јањ и Лом, којег су финансиралa Свјетска банка - међународна асоцијација за развој; кординатор

Пројекат хортикултурног уређења заштићеног подручjа за управљање ресурсимаУниверзитетски град у Бањој Луци, Пројект финасиран од стране Министарства науке и технологиjе, 2013– координатор.

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner