Проф. др Нада Шуматић

Nada Sumatic

Катедра за опште предмете

Редовни професор

Канцеларија бр.:  21

email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Телефон: +387 51 464 628 лок. 231


Биографија


Основни подаци:

Рођена 21.02.1954. у Хан Пијеску.

Образовање:

Основна школа: 8 година (1960-1968, Сарајево)

Средња школа: 4 године (1968-1971) Медицинска школа, Сарајево

Додипломски студиј: Професор биологије, 1975. Природно-математички факултет, Универзитета у Сарајеву

Постдипломски студиј: Магистар пољопривредних наука (Хербологија), 1985. Пољопривредни факултет, Универзитета у Сарајеву. Магистарски рад: Испитивање регенерације ризома пирике и зубаче и утицај екстракта тих ризома на алелопатске односе према неким усјевима.

Докторски студиј: Доктор биолошких наука, 1991. Биолошки факултет, Универзитета у Београду. Докторска дисертација: Коровска вегетација сјеверне Босне.

Запослење:

Медицинска школа Добој од 1976 до 1978.

Гимназија Бугојно од 1978 до 1984.

"ЦИКЛОН" Сарајево од 1984 до 1987.

Универзитет у Сарајеву, Природно-математички факултет од 1987 до 1992.

Институт за кукуруз Земун Поље од 1992 до 1993.

Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет од 1993.

Активности

Наставник на наставним предметима:

Ботаника I, Ботаника II, Корови у шумарству

Педагошки рад на другим институцијама:

-Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет

-Универзитет у Бањој Луци, Медицински факултет

Области истраживања:

Хербологија, фитоценологија, систематика биљака

Менторство:

УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ДОКОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА

„Рудерална флора и вегетација Бања Луке“ (Топалић Љиљана, Природно-математички факултет, Бања Лука, 2005, члан)

„Рудерална флора и вегетација Пала“ (Петронић Слађана, Природно-математички факултет, Бања Лука, 2006, члан)

„Коровска флора и вегетација винограда БиХ“ (Ковачевић Златан, Пољопривредни факултет, Бања Лука, ментор)

„Морфолошке и биолошке карактерсике дивљег лука Allium ursinum L. “ (Тодоровић Вида, Пољопривредни факултет, Бања Лука,2007 , члан)

„Морфолошке и анатомско-хистолошке карактеристике врста Solanum lycopersicum L., Nicotiana tabacum L. и Datura stramonium L. заражених вирусом мозаика краставца“ (Јањић Нина, Природно-математички факултет, Бања Лука, члан),

„Хоролошка анализа балканске ендемичне флоре на територији Босне и Херцеговине“ (Лубарда Биљана, Природно-математички факултет, Бања Лука, 2013, члан),

„Шумска вегетација Чемернице“ (Брујић Југослав, Шумарски факултет, Бања Лука, члан),

“Самоникле воћке парк шуме Старчевица” (Марина Радун, Пољопривредни факултет, Бања Лука,2016, члан).

УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА

“Васкуларна флора и вегетација Бардаче“ (Ковачевић Златан, Пољопривредни факултет, Бања Лука, 2005, ментор)

“Проучавање ефикасности фолијарних хербицида у сузбијању амброзије Ambrosia artemisiifolia L. (Матаруга Драган, Пољопривредни факултет, Бања Лука, 2006. члан)

“Морфоанатомске карактеристике врста Thimus pulegioides L. и Plantago media L. на кречњачким и доломитским подлогама“ (Нина Јањић, Природно-математички факултет, ментор)

“Дистрибуција и диверзитет макрофитске флоре рибњака Бардаче“ (Давидовић Биљана, Природно-математички факултет, Бања Лука, члан)

“Минерални састав доминантних макрофита као биоиндикатора еутрификације рибњака Бардаче“ (Тања Максимовић, Природно-математички факултет, Бања Лука, члан)

"Утицај повишених концентрација тешких метала на анатомију корена врста Salix alba L. и Salix nigra Marshall." (Зорана Хркић, Природно-математички факултет, Нови Сад, 2010, члан)

Учествовала као ментор и изради 50 дипломских радова на Природно-математичком факултету из области систематике и фитоценологије.

Чланство у научним и стручним удружењима:

Друштво за заштиту биља Босне и Херцеговине,

Савјет за борбу против амброзије Босне и Херцеговине

Остале активности:

Рецензент монографије: „ Флора НП Козара“ аутора Буцало, В., Брујић, Ј., Милановић, Ђ., 2006.

Рецензент универзитетског уџбеника: „Основи биологије“ аутора Новаковић, М.,Видовић, С. 2006.

Рецезент приручника: „99 НАШИХ КОРИСНИХ БИЉАКА И ГЉИВА“ аутора Јована Травара, Ђорђије Милановића, Југослава Брујића и Владимира Ступара

Рецезент универзитетског уџбеника: „Дизаин врта“ аутора: Вујковић Љиљана и Дошеновић Љиљана

Рецензент монографије: „ Флора Јадовника“ аутора Буцало Војин


Библиографија

Објављене монографије:

Šumatić, N. (1997): Korovska flora i vegetacija Panonskog basena Republike Srpske. Europrint, Banja Luka.

Објављене књиге:

Šumatić, N., Todorović, J., Komljenović, I., Marković, M. (1999) : Atlas korova. Glas srpski, Šumarski fakultet, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka.

Stepanović, B. Radanovć, D., Šumatić, N., Pržulj, N.,Todorović, J., Komljenović, I., Marković, M. (2001): Tehnologija proizvodnje ljekovitih, aromatičnih i začinskih biljaka, Grafomark, Banja Luka.

Šumatić, N., Todorović, J., Komljenović, I., Topalić-Trivunović Lj. (2006): Najčešći korovi regije Banja Luka. Grafomark, Banja Luka.

Šumatić, N., Topalić-Trivunović, Lj. (2012): Botanika. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet.

Радови објављени у научним часописима:

Šumatić, N. (1985): Uticaj različitih temperatura na regeneraciju rizoma pirike i zubače. Fragmenta herbologica Jugoslavica, No 3.

Šarić, T., Zekić, N., Šumatić, N. (1985): Načini uništavanja autohtone vegetacije prilikom uvođenja u kulturu tresetnih i polutresetnih zemljišta. Fragmenta herbologica Jugoslavica, No 4.

Šumatić, N. (1986): Uticaj ekstrakata rizoma pirike i zubače na aleopatske odnose prema nekim usjevima. Zbornik radova VII Kongresa biologa Jugoslavije. Budva.

Šumatić, N., Muminović, Š. (1987): Uništavanje korovske vegetacije na kamenim oblogama rijeke Željeznice. Zbornik radova Jugoslavenskog savjetovanja o primjeni pesticida. Opatija.

Šumatić, N., Muminović, Š. (1987): Suzbijanje korova na nasipima i kanalima srednje Posavine. Zbornik radova Zaštite bilja Jugoslavije. 8.

Muminović, Š., Hadžić, A., Šumatić, N. (1989): Efikasnost pojedinih herbicida na pojavu korovske vrste Galeopsis tetrahit L. u jaroj pšenici. Jugoslovenski simpozijum o zaštiti bilja. Zbornik radova, Opatija.

Šumatić, N. (1989): Mogućnost suzbijanja Artemisia abrotanum na hidromelioracionim kanalima Hercegovine. Jugoslovensko savjetovanje o primjeni pesticida, Zbornik radova. Opatija.

Šumatić, N. (1990): Korovska vegetacija sjeverne Bosne. Naučni skup “Populacija, vrsta i biocenoza”. Zbornik radova str. 69. Sarajevo.

Šumatić, N. (1992): Korovska vegetacija strnih žita sjeverne Bosne. IV Kongres o korovima. Zbornik radova. Banja koviljača.

Šumatić, N. (1993): Korovska vegetacija kukuruza sjeverne Bosne. Acta herbologica, Vol.L,No 2.

Šumatić, N., Stefanović, L. (1993): Učešće divljeg sirka (Sorghum halepense) u zakorovljenosti kukuruza Zemun Polja. Jugoslovensko savjetovanje o zaštiti bilja. Zbornik radova. Vrnjačka Banja.

Stefanović, L., Šumatić, N. (1993): Korovska flora kukuruza u uslovima intenzivne proizvodnje. Zbornik radova međunarodnog skupa "Zaštita sredine i poljoprivreda EKO 93 ".

Šumatić, N. (1993): Korovska vegetacija sjeveroistočne Bosne. Acta herbologica, Vol. 2, No 1.

Šumatić, N. (1995): Trave (Poaceae) u korovskim zajednicama Posavine i Semberije. Acta herbologica, Vol. 4 No 1.

Šumatić, N. (1996): Analiza životnih formi i flornih elemenata u korovskoj vegetaciji Posavine i Semberije. V Kongres o korovima, Zbornik radova, Banja Koviljača.

Šumatić, N., Kojić, M., Janjić ,V. (1998): Uticaj vandrednih prilika (ratni uslovi) na neke komponente agroekosistema. Ekologica. Posebno izdanje, br. 4.

Stefanović, L., Šumatić, N., Stanojevi, M. (1998): Korovska zajednica kukuruza u uslovima sjemenske proizvodnje. "Selekcija i sjemenarstvo", Plant breeding and seed production, Vol. V, No 3-4, str.49-53, Novi Sad.

Šumatić, N. (2000): Biološke mjere suzbijanja korova. Glasnik hemičara i tehnologa RS. Str. 117-120.

Šumatić, N., Todorović, J., Komljenović, I., Marković, M. (2000): Korovska flora Banja Luke. Savjetovanje agronoma RS. Zbornik rezimea.

Šumatić.N. (2000): Arctio-Artemisietum vulgaris ruderalna zajednica na području Banja Luke . Acta herbologica Vol. 9, No1, str. 61-68,

Topalić, LJ., Šumatić, N. (2000): Ekološke karakteristike korovske flore zajednice Nardetum strictae sensu lato na Nišićkoj visoravni. VI Kongres o korovima, Zbornik radova,str.185-197. Banja Koviljača.

Šumatić, N., Topalić, Lj. Pavlović, D.(2001): Zajednica Polygono-Bidentetum tripartite (W.Koch 26) Lohm. 50 na Bardači. Zasavica 2001, Zbornik radova,” Zasavica 2001”, str. 135-141

Topalić, Lj., Vučković, M., Šumatić, N. (2001): Zajednice Magnocaricion Elatae W. Koch 26 na Nišićkoj visoravni Zbornik radova, Naučni skup “Zasavica 2001” str.129-135.

Komljenović, I., Šumatić, N., Todorović, J., Marković, M. (2002): Efekti redukovane obrade zemljišta na zakorovljenost sa i bez primjene herbicida. VI Kongres o korovima, Zbornik radova,str.416-427. Banja koviljača.

Šumatić, N., Komljenović, I., Todorović,J., Marković M. (2002): Biotehnologija u konceptu održive poljoprivrede. Agroznanje. Broj 3, str.108-130.

Šumatić, N. (2003) : Arctio-Artemiseietum vulgaris ruderal community in area of Derventa. Third international Balkan botanical Congres. Sarajevo.

Topalić, Lj., Šumatić, N. (2004): Reynoutria japonica Houtt.-invasive species in ruderal flora of Banja luka. Acta Herbologica, Vol.13, No. 1, 13-18.

Čomić, R., Šumatić, N., Čomić, D., (2004): Višenamjenska uloga gradskog zelenila u zaštiti životne sredine. Zbornik radova, str.229-241. Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem. Ocjena profesionalnog rizika i zaštita zdravlja. Banja Luka.

Šumatić, N., et al. (2005): Istorijat pojave, rasprostranjenost i štetnost ambrozije za gajene biljke u Bosni i Hercegovini. II Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini. Zbornik rezimea: 48-49, Teslić.

Šumatić, N., Trkulja, V., Dončić, D. (2005): Pojava i širenje ambrozije Ambrosia artemisiifolia L. na području Republike Srpske Zbornik radova, I Simpozijum biologa Republike Srpske. Banja Luka.

Šumatić, N., Janjić, N. (2006): Širenje adventivnih biljaka u Republici Srpskoj, Prvi međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad, sport” Banja Luka, 2006. Zbornik apstrakta, str.299..

Topalić-Trivunović, Lj., Zubić, G., Šolaja, M., Šumatić, N. (2006): Ljekovite biljke Vitoroga. Prvi međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad, sport” Banja Luka, 2006. Zbornik apstrakta, str. 299.

Šumatić, N. (2006): Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia). Poljoprivredni kalendar 2006, str. 93-95. “Biznis klub”. Bijeljina.

Govedar, Z., Šumatić, N., Trkulja, V., Stanivuković, Z., Bodružić, M. (2006): Grafting of the cultivated chestnut (Castanea sativa Mill.) as possibility for increasing of proctidity of Bosnia and hercegovina chestnut forests. Poster prezentacija. The 1st IFOAM Conference on Organic Wild Production. May 3rd-4th 2006 in Bosnia and Herzegovina, Teslić.

Kovačević, Z., Šumatić, N., Petrović, D. (2006): Ljetni aspekt korovske flore agrofitocenoze vinograda rejona Hercegovina. III Simpozijum o zaštiti bilja u BiH, Zbornik rezimea, str. 38.

Kovačević, Z., Šumatić, N., (2007): Asocijacija Trapetum natantis Muller et Gors 1960 u basenima ribnjaka Bardača. III Međunarodna Konferencija „Ribarstvo“, Novi Sad, Zbornik radova, str. 166-171.

Šumatić, N., Janjić, N. (2007): Širenje adventivnih biljaka u Bosni i Hercegovini, Acta Herbologica, (rad u štampi)

Kovačević,Z., Šumatić,N., Stojanović,S., Kojić,M. (2007): Makrofitska flora kompleksa Bardača.Skup sa međunarodnim učešćem posvećen životu i djelu prof.dr Radomira Lakušića “Prirodne i društvene vrijednosti Dinarida“. „Glasnik“ Republičkog zavoda za zaštitu prirode Crne Gore, Podgorica,broj 31.

Herceg N., Šumatić, N., Petrović, D., Kovačević, Z. (2007): Ulazak ambrozije (Ambrosia artemisiifolia) u Bosnu i Hercegovinu. II Hrvatski botanički kongres. Zagreb. Knjiga sažetaka.

Herceg, N., Šumatić, N., Petrovic, D., Kovacevic, Z. (2007): Ambrosia artemisiifolia L. – alergent novog doba u Bosni i Hercegovini. II Hrvatski botanički kongres. Zagreb. Knjiga sažetaka.

Kovačević, Z., Šumatić, N., Petrović, D., Herceg, N. (2008): Adventivna korovska flora Bosne i Hercegovine. Acta herbologica, Vol.17, No.1. str.89-93.

Šumatić, N., Trkulja, V., Dončić, D. (2008): Porijeklo i širenje ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) na prostoru Republike Srpske. I Simpozijum biologa Republike Srpske.

Kovačević,Z., Šumatić,N,, Mitrić,S., Vučković,B. (2008): Utvrđivanje prisustva i rasprostranjenosti invazivnih i ekonomski štetnih korova na sjevernom dijelu teritorije Republike Srpske sa prijedlogom mjera. V Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, str. 66.

Šumatić, N., Kovačević, Z. (2010): Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) u korovskim zajednicima RS. II Simpozijum biologa Republike Srpske, Zbornik sažetaka, Banja Luka, str.106.

Osmanović, S., Huseinović, S., Kamberović, J., Šumatić, N. (2010): Sadržaj Cd i Pb u listovima maslačka - Taraxacum officinale (Weber) u industrijskoj zoni Tuzle. II Simpozijum biologa Republike Srpske, Zbornik sažetaka, Banja Luka, str.89.

Škondrić, S., Lubarda, B., Topalić-Trivunović, LJ., Šumatić, N. (2010): Prilog poznavanju vrste Halacsya sendtneri (Boiss.) Dörfler (Boraginaceae) u Bosni i Hercegovini. II Simpozijum biologa Republike Srpske, Zbornik sažetaka, Banja Luka, str.119.

Oljača R., Šumatić N., Govedar Z., Hrkić Z. (2010): Air pollution effects on stomatal density of horse chestinut and lime in Banjaluka conditions. International Scientific Conference „Forest ecosystems and climate changes“, Institute of Forestry, Belgrade, March 9-10th, 2010; p. 34.

Ljubojević, S., Šumatić,N., Marčeta,D. (2010): Natural potentials of medicinal and aromatic plants on permanat forest openings in Republic of Srpska, The International Forestry Review. Abstracts Forestrs for the future: Sustaining society and the enviorement. XXIII IUFRO World Congres, August 23-28th, Seoul, pp. 143.

Škondrić.S., Šumatić,N., Perić.R., Filipović S., Dmitrović, D., Šukalo, G. (2012): New record of endemic Symphyandra hofmani Pant. (1881) (Campanulaceae) in Cvrcka gorge (Bosnia and Hercegovina). International Scientific Conference Forestry Science And Practice For The Purpose Of Sustainable Development Of Forestry - 20 Years Of The Faculty Of Forestry In Banja Luka. Book of Abstract, p. 26.

Škondrić, S., Ćirić, V., Perić, R., Šumatić, N. ,Topalić-Trivunović, Lj. (2012): Contribution to the knowledge of medicinal plants of Motajica. International Scientific Conference Forestry Science And Practice For The Purpose Of Sustainable Development Of Forestry - 20 Years Of The Faculty Of Forestry In Banja Luka. Book of Abstract, p. 265.

Hrkić, Z., Oljača, R., Šumatić, N., Kapović, M., Bodružić, M. (2012): Concetracion of pigments in the leaves of yellow beech (Fagus moesiaca (K.Maly) Czecz. var. aurea serbica Tošić) in the vicinity of Kotor Varoš in Republic Srpska. International Scientific Conference Forestry Science And Practice For The Purpose Of Sustainable Development Of Forestry - 20 Years Of The Faculty Of Forestry In Banja Luka. Book of Abstract, p. 37.

Janjić, N., Erić, Ž., Šumatić, N. (2012): Karakteristike epidermisa liske liske Thymus pulegioides L. subsp. effusus Host sa krečnjačke i dolomitne podloge. SKUP, Volumen 4 (1), str. 111-123. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.

Osmanović, S., Huseinivić, S., Šumatić, N., Bodružić, M. (2012): Anatomsko-morfološke karakteristike populacija vrste Fragaria vesca L. (Rosaceae) područja Tuzle. SKUP, Volumen 4 (1), str. 64-72. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.

Ristić, D., Šumatić, N., Lubarda, B., Delić, M., Jović, D., Knežević, D., Kovačević, Z. (2012): Dendroflora parka “Narodni heroji“ u Doboju. I međunarodni kongres ekologa "Ekološki spektar 2012". Zbornik radova Univerziteta za poslovne studije Banja Luka, str. 351-360.

Škondrić, S., Dolinić, S., Perić, R., Šumatić, N., Topalić-Trivunović, Lj. (2012): Floriostički diverzitet okoline manastira Moštanica. I međunarodni kongres ekologa "Ekološki spektar 2012". Zbornik radova Univerziteta za poslovne studije Banja Luka, str. 415-435.

Škondrić, S., Ćirić, V., Perić, R., Šumatić, N., Topalić-Trivunović, Lj. (2012): Ekološka i fitogeografska analiza flore sjevernih padina Motajice. I međunarodni kongres ekologa "Ekološki spektar 2012". Zbornik radova Univerziteta za poslovne studije Banja Luka, str.391-414.

Hasanagić, D., Račić, A.,Šumatić, N. (2012): Uporedna analiza fenofaze cvjetanja proljetnica u šumskim zajednicama na lokalitetima Banj brdo i Trapisti. Glasnik Šumarskog fakulteta univerziteta u Banjoj Luci,broj 17,str.1-17.

Đurić, G., Šumatić, N., Došenović, Lj., Ćopić, M., Stupar, V., Davidović, J. (2012): Botanical garden and park of the University of Banjaluka. European botanic gardens congress (EuroGard VI). pp.225-233.

Šumatić, N., Hrkić-Ilić, Z., Kapović, M., Stevanović, S. (2013): The content of cadmium and nickel in medicinal plants Potentilla heptaphylla L. and Potentilla erecta (L.) Raeusch. on serpentine soils in the western part of the Republic of Srpska. II International Symposium and XVIII Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska. Book of abstracts, p.213.

Škondrić, S., Janković, D., Šumatić, N., (2013): Melliferous plants of Dugo Polje (Modriča, Republic of Srpska). II International Symposium and XVIII Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska. Book of abstracts, p.215.

Šumatić, N., Škondrić, S.,Hrkić Ilić, Z., Petronić, S. (2013): Širenje nekih invazivnih vrsta u kulturama na području Semberije i Posavine. X Simpozijum o zaštiti bilja u BiH. Zbornik radova, Sarajevo,str. 109.

Škondrić, S., Figurek, T., Šumatić, N. (2013): Flora of naseobina Hrvaćani (Prnjavor, N Bosnia and Herzegovina): ecological and phytogeographical analysis. Natura Montenegrina, Podgorica, 2013, 12 (2): 405-418.

Škondrić, S., Janković, D., Šumatić, N. (2013): Floristic diversity of Dugo Polje (Modriča, N Bosnia and Herzegovina). Natura Montenegrina, Podgorica, 2013, 12 (2): 419-430.

Kapović-Solomun, M., Šumatić, N., Hrkić Ilić, Z. (2013): Podzols and their flora in the east part of Republic of Srpska. XIII Congres of Serbian Soil Science Society and Institute of Soil Science, September, 23-26. September, 2013, Belgrade.

Sumatić, N., Hrkić-Ilić, Z., Kapović, M., (2013): Cadmium and Nickel in Several Medicinal Plants on Serpentine Soils in the Western Part of Republic of Srpska. XXI International Scientific and Professional Meeting „Ecological Truth“ ECO-IST 13, 4-7 June 2013, Hotel „Jezero“, Bor Lake, Bor, Serbia, pg.673-678.

Đurić, G., Šumatić N., Mićić, N., Mataruga, M., Trbić, G., Erić, Ž., Govedar, Z., Davidović, J, Antić, M, Sjeničić, J, Bosančić, B., Vekić, M. (2015): The conservation of genetic resources in Republic of Srpska and BiH – current situation and regulation proposal, Plenary session, 1st Scientific Symposium "Conservation of genetic resources", Book abstracts, pp. 5.

Šumatić,N., Hrkić, Z., Kapović, M., Stevanović,.S. (2015): The content of cadmium and nickl in medicinal plants Potentilla hepatophylla L. I Potentilla erecta (L.) Raeusch. on serpentine soils in the western of the Republica Srpska.II International Symposium and XVII Scientific Conference of Agronomists of Republica of Srpska. Book abstracts, pp.213 .

Kovačević,Z., Šumatić,N.,Janjić.V., Mitrić,S., Kelečević,B. (2015): Ambrosija (Ambrosia artemisiifolia ) u korovskoj vegetaciji Republike Srpske Acta herbologica,Vol.24,Broj 2, str.109-116.

Škondrić,S., Đekić,M., Šumatić,N. (2015): Contribution to theknowledge of the vascular flora of Žeravac (Dereventa,N Bosnia and Herzegovina), Internenational Symposium of Ecologists of Montenegro- The Book of Abstracts and Programme.

Šumatić,N., Mijanović,T., Škondrić,S., Hrkić-Ilić,Z. (2016): Korovska flora strnih žita na području opštine Šamac (Republika Srpska) Botanički simpozijum-Treći vek botanike u Vojvodini. Novi Sad Zbornik radova, str.56.

Пројекти

The international Tempus Project „Improvement of Teaching Quality in South East Europe“

Евалуација природних вриједности Брчко Дистрикта стање, могућности и перспективе у одрживом развоју. Финансира: Влада Дистрикта Брчко, 2004.

Побољшање квалитета учења и обуке у настави природних наука и математике, Финансира:Министарство просвјете и културе РС, 2005.

“Успостава Emerald мреже у БиХ” Финансира: Министарство просторног уређења и околиша, 2005.

Инвазивне биљне врсте и њихов утицај на биодиверзитет Бања Луке. Финансира : Министарство науке И технологије РС, 2006.

Изградња и пројектовање “Ботаничке баште” у Бањој Луци. Наручилац: Град Бања Лука Извршиоц: Пољопривредни факултет, Бања Лука, 2006.

SEEDNet–Southern Eastern European developing Network on Plant genetic Resources, 2006.

Мелиоративно ђубрење калцијумом и фосфором киселих земљишта у циљу подизања ефективне плодности. Финансира:Министарство науке и технологије РС, 2006.

Национална стратегија и акциони план за заштиту биолошке и пејзажне разноликости. Финансира: Федерално министарство просторног уређења и околиша Сарајево, 2006.

Стратегија с којом би се дефинисале активности, програм и средства за искориштавање љековитог биља и гљива на подручју сарајевсје макрорегије по врстама и количинама Кантона Сарајево. Финансира: Сарајевска регионална развојна агенција SERDA ДОО Сарајево, Суфинансијери: Министарство привреде Кантона Сарајево, Град Источно Сарајево, Општина Источна Илиџа, Општина Источно Ново Сарајево, 2006.

Вегетација урбаних станишта Бања Луци и Градишци. Финансира: Министарство за науку и технологију РС, 2007.

Амброзија (Ambrosia artemisiifolia L.) на подручју Бања Луке. Финансира: Општина Бања Лука, 2007.

Очување и одрживо коришћење биљних генетичких ресурса. Финансира: Министарство за науку и технологију РС, 2009.

Утврђивање присуства и распрострањености инвазивних и економски штетних корова на сјеверном дијелу територије Републике Српске са приједлогом мјера сузбијања“. Финансира: Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске, 2009.

„Идентификација и документовање присутних, ријетких, рањивих и угрожених врста флоре и фауне“. Финансира: Ј.П.Ш.“Шуме РС“ а.д. Соколац, 2010.

Поџоли и њихова вегетација у Републици Српској. Финансира: Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, 2011.

Садржај тешких метала у шумским земљиштима на ултрамафитима – вегетација као биоремедијатор. Финансира: Министарство науке и технологије Републике Српске, 2011.

Диверзитет васкуларне флоре и вегетације крашких поља Републике српске. 2016-2017. Финансира: Министарство науке и технологије Републике Српске.

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner