2014 Kошарачка врба
2015 Tress4Future – Genetic variability od Norway spurce in progeny tests in Bosna and  Herzegovina (VANSBIH)
2016 National Target setting to achieve Land Degradation Neutrality in Eastern Europe and Central Asia
2016 Провођење WISDOM теренског анкетирања за Босну и Херцеговину
2016 WISDOM BiH или Техничка помоћ за кориштење енергије на бази дрвета за побољшање одрживог економског руралног развоја и задовољење циљева у вези са обновљивом енергијом за 2020. годину за Западни Балкан
2017 Истраживање, прикупљање података и методологија калкулације пољопривредне биомасе у Републици Српској
2017 Преглед механизама управљања и газдовања шумама (Forest Governance) у Републици Српској
2017 Диференцијална рента у шумарству Републике Српске
2017 Преглед механизама управљања и газдовања шумама (Forest Governance) у Републици Српској
2017 Тестирање брзорастућих клонова тополе за производњу биомасе. Тестирање најквалитетнијих провенијенција храста лужњака у циљу реинтродукције врсте
2018 Планирање газдовања шумама у условима појачаних ризика насталих сушењем шума
2018 Тестирање брзорастућих клонова тополе за производњу биомасе
2018 Тестирање најквалитетнијих провенијенција храста лужњака у циљу реинтродукције врсте
2018 Реализација система газдовања примјеном оплодних сјеча у високим шумама букве