Проф. др Родољуб Ољача

Rodoljub Oljaca

Катедра за опште предмете

Редовни професор

Канцеларија бр.:  16

email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Телефон: +387 51 464 628 лок. 110


Биографија

Основни подаци:

Рођен 1952. у Гламочанима, Србац.

Образовање:

Дипломирани инжењер пољопривреде, Пољопривредни факултет, Универзитет у Сарајеву, 1975.

Магистар пољопривредних наука, Пољопривредни факултет, Универзитет у Сарајеву, 1989.

Доктор пољопривредних наука, Пољопривредни факултет, Универзитет у Бањој Луци, 2000.

Запослење:

Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет, од 2001. године. у звању доцента, од 2006. у звању ванредног професора, од 2010. у звању редовног професора.


Активности

Наставник на наставним предметима:

Физиологија биљака, Исхрана биљака

Педагошки рад на другим институцијама:

Пољопривредни факултет, Универзитет у Бањој Луци

Области истраживања:

Физиологија биљака, исхрана биљака, физиологија минералне исхране биљака, исхрана ратарских биљака, исхрана воћака, екофизиологија дрвенастих биљака

Руководеће функције, рад у комисијама, чланство у редакцијама:

Обављао дужности продекана за научно-истраживачки рад и продекана за наставу на Шумарском факултету, члан Савјета Шумарског факултета, Члан Савјета Универзитета у Бањој Луци

Менторство:

Ментор већег броја дипломских радова, Шумарски факултет, Бања Лука.

Руководилац научно-истраживачких пројеката:

Примјена биостимулатора код узгоја цвијећа у сврху заштите животне средине. Финансијер:Министарство науке и технологије Републике Српске, инстутиција-носилац: Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци, координатор: проф. др Родољуб Ољача (2008).

Екофизиолошка истраживања у издвојеним типовима букових шума у циљу утврђивања зависности производње биомасе и отпорности на екстремне еколошке услове. Финансијер: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, институција-носилац: Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци, координатор: проф. др Родољуб Ољача (2009).

Научно и стручно усавршавање:

Tempus IB-JEP 19020-2004, Interuniversity centers for environmental protection, Course: Europian Union Oriented Environmental  Menagement, for participation in expert work of  Interuniiversitycenters for environmental protection.

Чланство у научним и стручним удружењима:

Члан Друштва физиолога Србије,Члан Научно воћарског друштва Републике Српске, Члан Друштва воћара Војводине

Остале активности:

-


Библиографија

Објављене књиге:

Убавић М., Кастори Р., Ољача Р., Марковић М. (2001). Исхрана воћака. Пољопривредни факултет Универзитета у Бањалуци и Научно воћарско друштво Републике Српске, Бањалука, 1-152.

Убавић М., Кастори Р., Марковић М., Ољача Р. (2002). Исхрана поврћа. Пољопривредни факултет Универзитета у Бањалуци и Научно воћарско друштво Републике Српске. 1-181.

Ољача Р., Срдић М. (2005). Физиологија биљака-практикум. Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци. Арт принт Бањалука, 155 страна.

Ољача Р., Крстић Б., Пајевић С.(2006). Физиологија биљака. Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци. Арт принт  Бањалука, 264 стране.

Крстић Б., Ољача Р., Станковић Ж. (2008). Екофизиологија биљака-Механизми адаптација биљака на неповољне чиниоце. Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци и Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду. Арт принт Бањалука, 94 стране.

УбавићМ.,МарковићМ.,ОљачаР. (2008).Микроелементиимикрођубрива ињиховапримјенаупракси,УниверзитетуБањојЛуци,Пољопривреднифакултет,БањаЛука,ГрафоМарк,Лакташи,стр. 71.

Крстић Б., Ољача Р., Станковић Д. (2011). Физиологија дрвенастих биљака, Шумарски факултет Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду, Графомарк Лакташи, 352 стране.

Ољача Р., Боришев М., Крстић Б., Хркић Илић З. (2012). Физиологија дрвенастих биљака - практикум, Шумарски факултет Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду, Графомарк Лакташи, 81 страна.

Радови објављени у научним часописима:

Đurić G., Mićić N., Jeftić S., Oljača R.,  Cvikić Ž. (1997). The effect of the pruners, qualifications on the biologial  productivity in apple production. J. Sci.Agric.

Ољача Р. (2001). Интеракцијски односи садржаја фосфора у различитим органима јабуке у зависности од бујности калем компонената у периоду од садње до почетка плодоношења. Агрознање,II, 1, 22-31.

Ољача Р. (2001). Динамике суве масе различитих органа јабуке у зависности од бујности калемкомпонената у периоду од садње до почетка плодоношења. Агрознање,II,1,32-39.

Ољача Р. (2002). Интеракцијски односи садржаја магнезијума у различитим органима јабуке у зависности од бујности калемкомпонената.Бањалука, Агрознање бр. 2. 20-28.

Ољача Р. (2003). Интеракцијски односи концентрацијеЦау различитим органима јабуке у зависности од бујности калемкомпонената. Зборник Природно-математичких наука. Бањалука, годинаIII. Број 4 и 5. 185-192.

Ољача Р., Милетић П., Срдић М., Марјановић-Балабан Ж. (2004). Интеракцијски односи концентрацијеN, P, К и Cау стаблу јабуке у зависности од бујности калемкомпонената. Зборник Природно-математичких наука. Бањалука. Број 6-7, страна 9.

Милетић П., Бојанић В., Јовановић С., Ољача Р., Топић Ж., Драгић М. (2004). Синтеза  кополимера 4-винил пиридина са стиреном, акрилонитрилом, метил-метакрилатом и метил-акрилатом и њихова примјена за сорпцију злата из разблажених водених раствора. Зборник Природно-математичких наука. Бањалука. Број 6-7, страна 14.

Ољача Р., Милетић П., Срдић М., Марјановић-Балабан Ж. (2004). Интеракцијски односи испитиваних сората јабуке јонаголд и грени смит, примјењених доза ђубрива и различитих рокова примјене на остварени кало. Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, број 2, стр. 67-73.

Говедар З., Ољача Р., Станивуковић З., Хркић З. (2007). Калемљење и заштита једногодишњих избојака у изданачкој састојини питомог кестена на подручју Костајнице. Агрознање-пољопривредни научно стручни и информативни часопис, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци, вол. 8., бр. 3, 81-90.

ОљачаР.,Срдић,М.(2007). Интеракцијскиодносииспитиванихсоратајабукеајдаредигренисмит,примјењенихдозађубриваиразличитихроковапримјененаоствареникало.Агрознање-пољопривреднинаучностручнииинформативничасопис,ПољопривреднифакултетУниверзитетау БањојЛуци,вол. 8.,бр. 3, 75-80.

Ољача Р., Говедар З., Хркић З. (2008). Ефекти аерозагађења на учешће стома на листовима испитиваних врста дивљег кестена и брезе у условима Бања Луке. Гласник Шумарског факултета Универзитета у Београду, бр.98, стр. 155-166.

Срдић М., Ољача Р. (2008). Нове технологије регулисаног дефицита наводњавања које утичу на принос и квалитет повртарских култура у Републици Српској. Академија Наука и умјетности Републике Српске, Научни скупови књигаXIII. Одељење природно-математичких и техничких наука, књига 7. Ресурси Републике Српске, Бања Лука, стр. 247-253. 

ОљачаР.,ХркићЗ.,ГоведарЗ.,СрдићМ. (2008). Одређивањегустинестомавоћнихврстауразличитимеколошкимусловима.Агрознање-пољопривреднинаучностручнииинформативничасопис,ПољопривреднифакултетУниверзитетау БањојЛуци,вол. 9.,бр. 3, 123-129.

Ољача Р., Срдић М., Хркић З. (2008). Одређивање процентуалног удјела стоминих отвора соје у агроеколошким условима Лијевче поља. Агрознање-пољопривредни научно стручни и информативни часопис, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци, вол. 9., бр. 4, 85-91.

Зељковић С., Парађиковић Н., Ољача Р. (2009). Утицај биостимулатора на раст и развој коријена расада сталноцвјетајуће бегоније (Begonia semperflorens L.).Агрознање - пољопривредни научно стручни и информативни часопис, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци, вол.10., бр. 1,117-125.  

Ољача Р.,Зељковић С. (2009). Утицај еколошких услова на заступљеност стома на листу јабуке. Агрознање - пољопривредни научно стручни и информативни часопис, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци, вол.10., бр. 1, 67-73.

Ољача Р., Хркић З., Лукић Д. (2009). Утицај аерозагађења на густину стома испитиваних врста дивљег кестена (Aesculus hippocastanum L.)и пајасена(Ailanthus altissima (Mill) Swingle).Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, број 10, стр. 15-24.

Ољача Р., Петковић В., Хркић З., Говедар З. (2009). Морфофизиолошки показатељи анализе подмлатка букве (Fagus silvatica l.) уусловима Ш.У. Подградци.Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, број 11, стр.55-67. 

Šijačić-Nikolić M., Krstić B., Vilotić D., Stanković D., Oljača R. (2011). Comparative research of  accumulation of heavy metals in woody plants and herbs. Fresenius Environmental Bulletin. PSP Volume 20- No 12, 2011.

Хркић, З., Луковић, Ј., Ољача, Р., Боришев, М., Зорић, Л. (2011). Утицај никла и олова на дужину коријенова клонова врбе (Salix spp.). Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, бр. 14, 19-27.

Ољача, Р., Станковић, Д., Хркић Илић, З., Колешка, И. (2013). Морфофизиолошке карактеристике подмлатка букве на подручју Ш. Г. Градишка. Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, бр. 19, 23-33.

Oljača, R., Stanković, D., Krstić, B., Hrkić Ilić, Z., Koleška, I., Veselinović, M. (2014). Analysis of the physiological conditions of the alley in the arbored walk dr Mladen Stojanović in the city of Banja Luka, Ecologica, 75, 541-545.

Радови са научних скупова:

Ољача Р. (2000). Структура родних гранчица јабуке у зависности од бујности сорте и подлоге од садње до плодоношења.XIконгрес воћара Југославије са међународним учешћем, Тара, 21–25. новембар. Југословенско воћарство, 9.

Ољача
Р. (2000). Интеракцијскиодносисадржајакалијумауразличитиморганимајабукеузависностиодбујностикалемкомпоненатаупериодуодсадњедоплодоношења.XИ конгрес воћара Југославијеса међународним учешћем, Тара, 21-25 новембар. Југославенско воћарство, 10.

Đurić G., Oljača R., Predić T., Marković M., Mićić N. (2000). Problem of fruit culture nutrition on pseudogley. International workshop Plant physiology in the new millenium, Banjaluka, 28-29. avgust. 

Ољача Р., Милетић П., Срдић М. (2004). Утицај различитих доза ђубрива и временских рокова примјене на остварени кало код сорти јабуке ајдаред и грени смит. Научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске: Производња хране у условима отвореног тржишта. Теслић, 15-18.март, Зборник сажетака, постер секција, страна 117.

Ољача Р., Милетић П., Марјановић-Балабан Ж., Срдић М. (2005). Утицај различитих доза ђубрива и временских рокова примјене на остварени кало код сорти јабуке ајдаред и јонаголд. Научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске: Пољопривреда РС као саставни дио европскихинтеграционих процеса. Јахорина, 28-31.март, Зборник сажетака, постер секција воћарско-виноградарска производња, страна 114.

Ољача Р., Милетић П., Срдић М., Марјановић-Балабан Ж. (2006). Утицај различитих доза ђубрива на остварени кало код сората јабуке ајдаред и грени смит. Научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске: Производња хране у условима европске законске регулативе. Теслић, 13-16.март, Зборник сажетака, постер секција воћарско-виноградарска, страна 98.

Ољача Р., Срдић М., Ристић М., Мајкић А. (2006). Прилагођеност испитиваних сората соје, селекција НС института, на агроеколошке услове Лијевче поља. Научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске: Производња хране у условима европске законске регулативе. Теслић, 13-16.март, Зборник сажетака, постер секција ратарско-повртарска, страна 74.

Ољача Р., Срдић М., Бијелић Г., Хркић З. (2007). Одређивање процентуалног удијела стоминих отвора дрвенастих биљака у различитим еколошким условима.
XИИНаучно-стручно савјетовање агронома Републике Српске: Научна подршка развојној стратегији пољопривреде Републике Српске. Теслић, 07-09.март, Зборник сажетака, постер секција ратарско-повртарска, страна 126.

Ољача Р., Срдић М., Ристић М., Мајкић А. (2007). Утицај метеоролошких услова на испитивана својства соје у агроеколошким условима Лијевче поља.
XИИНаучно-стручно савјетовање агронома Републике Српске: Научна подршка развојној стратегији пољопривреде Републике Српске. Теслић, 07-09.март, Зборник сажетака, постер секција ратарско-повртарска, страна 79.

Ољача Р., Милетић П., Срдић М., Марјановић-Балабан Ж. (2007). Утицај различитих доза ђубрива и временских рокова примјене на остварени кало код сората јабуке ајдаред и грени смит.
XИИНаучно-стручно савјетовање агронома Републике Српске: Научна подршка развојној стратегији пољопривреде Републике Српске. Теслић, 07-09.март, Зборник сажетака, постер секција воћарско-виноградарска, страна 108.

Ољача Р., Хркић З. Говедар З., Срдић М. (2008). Одређивање густине стома воћних врста у различитим еколошким условима.XIIIНаучно-стручно савјетовање агронома Републике Српске:Правци развоја пољопривреде Републике Српске. Теслић, 11-13.март, Зборник сажетака, постер секција воћарско-виноградарска, страна 102.

Ољача Р., Срдић М., Хркић З. (2008). Одређивање процентуалног удијела стоминих отвора соје у условима Лијевче поља.
XIIIНаучно-стручно савјетовање агронома Републике Српске:Правци развоја пољопривреде Републике  Српске. Теслић, 11-13.март, Зборник сажетака, постер секција ратарско-повртарска, страна  75.

 

Ољача Р., Зељковић С. (2008). Одређивање гутине стома јабуке у различитим еколошким условима. Научно воћарско друштво Србије и Пољопривредни факултет Нови Сад.XIIIКонгрес воћара и виноградара Србије са међународним учешћем. Нови Сад, Србија, 27-30. октобар, 2008. године. Књига абстраката Ф01 Физиологија и екологија воћака и винове лозе, страна 126.  

Oljača R., Govedar Z., Hrkić Z. (2009). Effects of aeropolution on stomatal density of studied wild horse chestnut (Aesculus hippocastanumL) and birch (Betula pendulaRoth) species in the area of Banjaluka. International scientific conference "Forestry in achieving millennium goals" held  on  50 th anniversary of foundation of the institute of  lowland forestry and environment. Novi Sad,  Proceedings, 117-123.

Говедар З., Керен С., Ољача Р.,Дукић В., Петровић Д. (2009). Истраживање режима свјетлости примјеном хемисферичних фотографија у састојини смрче, јеле и букве (Piceo-Abieti-Fagetum)на подручју Днолучке планине. Трећи међународни конгрес "Екологија, здравље, рад,спорт" Бања Лука, 10-13.09.2009. Зборник радова 1, стр. 157-162. 

Ољача Р., Тодоровић В., Зељковић С. (2009). Утицај еколошких услова на густину стома испитиваних врста Allium ursinumL.и Allium sativum L.Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Београд-Земун, IVСимпозијум са међународним учешћем: Иновације у ратарској и повртарској производњи, Београд, 23-24.октобар 2009. Постер презентација, постер 15, Зборник извода, страна 126. 

Oljača R., Todorović V., Zeljković S.(2010).Influence of different agroecological conditions on Allium ursinumL. andAllium cepaL. leaves stomatal density. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 45.hrvatski i 5.međunarodni simpozij agronoma. Opatija 15.-19. veljače 2010. Zbornik sažetaka, strana 133. 

Oljača R., Šumatić N., Govedar Z., Hrkić Z.(2010).
Air pollution effectsonstomatal density of horse chestinut and lime in Banjaluka conditions.International Scientific Conference: Forest ecosystems and changes. Institute of forestry Beograd. International union of forest research organizations. EFI asociated event.Belgrade,Belgrade,March9-10, 2010,strana34. 

Ољача Р., Зељковић С. (2010): Узајамно дјеловање доза и временсих роова примјене ђубрива на остварени ало од сорти јабука ајдаред и јонаголд. Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни фаултет, Петнаесто међународно научно-стручно савјетовање агронома Републие Српске: Пољопривреда и храна-изазови 21. вијека, Зборник сажетака, страна 225.

Зељковић С., Парађиковић Н., Винковић Т., Ољача Р., Ткалец М. (2010). Садржај минералних материја расада кадифе (Tagetes erecta 
L.) под утицајем биостимулатора. Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет, Петнаесто међународно научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске: Пољопривреда и храна-изазови 21. вијека, Зборник сажетака, страна 250.

 

Ољача, Р., Хркић, З., Зељковић, С. (2011). Морфофизиолошке карактеристике подмлатка букве и храста на подручју Г. Ј. Пастирево. XВИ Међународно научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске: Природни ресурси у функцији развоја пољопривреде и руралног подручја. Требиње, 22-25. март, Зборник сажетака, 189.

Oljača, R., Koleška, I., Hrkić Ilić, Z., Balaban Marjanović, Ž. (2012). Production of safe food from the viewpoint of legislation in the Republic of Srpska. XVI International Eco-conference, Ecological Movement of Novi Sad, Novi Sad, September 29-29th, Proceedings, 621-629.

Hrkić Ilić, Z., Oljača, R., Šumatić, N., Kapović, M., Bodružić, M. (2012). Concentration of pigments in the leaves of yellow beech (Fagus moesiaca (K. Maly) Czecz. var. aurea serbica Tošić) in the vicinity of Kotor Varoš In republic of Srpska. International Scientific Conference "Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20. years of the Faculty of Forestry in Banja Luka". Banja Luka, November 1-4th, Proceedings, 299-307.

 

Koleška, I., Bosančić, B., Radun, M., Oljača, R. (2013). Aegilops ssp. participation in development of Triticum ssp. III Međunarodni simpozijum i XIX Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske, 26-29.03.2013, Zbornik sažetaka, str. 348.

Ољача, Р., Колешка, И., Хркић Илић, З., Станковић, Д. (2013). Утицај аерозагађења на густину стома испитиваних дрвенастих врста јаворолисног платана и бијелог јасена у условима Брчко дистрикта. IIIМеђународни симпозијум и XIX Научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске, 26-29.03.2013, Зборник сажетака, стр. 348.

Oljača, R., Hrkić Ilić, Z., Koleška, I., Radović, M. (2013). Analysis of morpho-physiological parameters of beech saplings in conditions of Forest Management "Gornji Podgradci". 1st International Conference on Plant Biology, 20th Symposium of the Serbian Plant Physiology Society, Subotica, June 4-7. Book of abstracts, 37.

Todorović, V., Oljača, R., Koleška, I., Bosančić, B., Srdić, S. (2015). Increased salinity impact on photosynthetic efficiency parameters in tomato (Lycopersiconesculentum Mill.). IV Međunarodni simpozijum "AgroReS2016" Banja Luka, 03.03.-06.03. 2015. Zbornik sažetaka, 94.

Koleška, I., Hasanagić, D., Oljača, R., Kukavica B. (2015). Biostimulants effects on enzyme antioxidative response in leaves in different tomato (Lycopersicum esculentum) hybrids exposed to reduced mineral nutrition. 2nd International Conference on Plant Biology and 21th Symposium of the Serbian Plant Physiology Society. 17-20.06. 2015, Petnica, Srbija

 

Koleška, I., Todorović, V., Oljača, R., Hasanagić, D., Bosančić, B., Đekić, N. (2016). Increased salinity impact on photosynthetic efficiency parameters in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.). V Međunarodni simpozijum "AgroReS2016" Banja Luka, 29.02.-03.03. 2016. Zbornik sažetaka, 115.

Завршни радови и дисертације:

 -

Остале публикације:

Стручни рад у часопису националног значаја (с рецензијом):  


Милетић П., Марјановић-Балабан Ж., Ољача Р., Грујић Р. (2004). Четинари као потенцијална сировина за производњу етеричних уља. Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, број 1, стр. 97-109.

Шикањић С., Милетић П., Ољача Р., Марјановић-Балабан Ж., Тешић М.(2005). Прилог проучвању екстракције етеричног уља из дрвног зеленила четинара. Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, број 4, стр. 55-63.

Ољача Р., Срдић М. (2007). Утицај дјелимичног сушења корјенова на садржај азота, калцијума и магнезијума у вегетативним органима и плоду парадајза (Луцоперсицон есцулентумЛ.).Агрознање-пољопривредни научно стручни и информативни часопис, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци, вол.8., бр.4, стр.15-21.  


Пројекти

Примјена биостимулатора код узгоја цвијећа у сврху заштите животне средине. Финансијер: Министарство науке и технологије Републике Српске, инстутиција-носилац: Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци, координатор: проф. др Родољуб Ољача (2008).

Екофизиолошка истраживања у издвојеним типовима букових шума у циљу утврђивања зависности производње биомасе и отпорности на екстремне еколошке услове. Финансијер: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, институција-носилац: Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци, координатор: проф. др Родољуб Ољача (2009).

Убавић М., Кастори Р., Ољача Р., Марковић М. (2001). Исхрана воћака. Пољопривредни факултет Универзитета у Бањалуци и Научно воћарско друштво Републике Српске, Бањалука, 1-152.

Убавић М., Кастори Р., Марковић М., Ољача Р. (2002). Исхрана поврћа. Пољопривредни факултет Универзитета у Бањалуци и Научно воћарско друштво Републике Српске. 1-181.

Ољача Р., Срдић М. (2005). Физиологија биљака-практикум. Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци. Арт принт Бањалука, 155 страна.

Ољача Р., Крстић Б., Пајевић С.(2006). Физиологија биљака. Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци. Арт принт  Бањалука, 264 стране.

Крстић Б., Ољача Р., Станковић Ж. (2008). Екофизиологија биљака-Механизми адаптација биљака на неповољне чиниоце. Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци и Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду. Арт принт Бањалука, 94 стране.

УбавићМ.,МарковићМ.,ОљачаР. (2008).Микроелементиимикрођубрива ињиховапримјенаупракси,УниверзитетуБањојЛуци,Пољопривреднифакултет,БањаЛука,ГрафоМарк,Лакташи,стр. 71.

Крстић Б., Ољача Р., Станковић Д. (2011). Физиологија дрвенастих биљака, Шумарски факултет Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду, Графомарк Лакташи, 352 стране.

Ољача Р., Боришев М., Крстић Б., Хркић Илић З. (2012). Физиологија дрвенастих биљака - практикум, Шумарски факултет Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду, Графомарк Лакташи, 81 страна.

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner