Уређивање шума I

Предмет омогућава студентима овладавање основним знањима из планирања газдовања шумама.

Катедра: Планирање газдовања шумама

Шифра предмета: ОШ13УРЂ1

Статус предмета: обавезан

Семестар: VII

Фонд часова: 3П+3В

Број ЕЦТС бодова: 6

Наставник: Др Ненад Петровић, доц.

Сарадник: Мр Бране Злокапа, виши асист.

Условљеност другим предметима: положен испит из Дендрометрије

Исходи учења (стечена знања):

Знања неопходна за оперативно планирање у шумарској пракси, као и за наставак даљег школовања на мастер и докторским студијама.

Садржај предмета:

Теоријска настава: Увод. Појам плана и планирања, Основе планирања - карактеристике, задаци, проблеми и предмети планирања. Задаци планирања у шумарству. Карактеристике шумских екосистема са аспекта планирања газдовања шумама, фактори ризика. Циљеви, конфликти циљева и операционалност циљева. Простор као елемент од значаја за планирање. Вријеме као елеменат при планирању. Састојина. Основне карактеристике сасатојина. Трајност и рационалност, појам и дефиниција. Савремено схватање (функционалне) трајности. Одрживи развој. Нормално стање као основ за обезбјеђивање трајности.
Практична настава: Вјежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: Састојина као основна планска јединица - приказ стања, анализа и оцјена, планирање радова, евиденција извршења и контрола. Методи и начини одређивања приноса. Информациони подсистем уређивања шума и ГИС у планирању газдовања шумама. Шумске тематске карте и врсте карата.

Методе наставе и савладавања градива:

Настава се изводи путем предавања, вјежби. Теоријска излагања се комбинују са видео презентацијама, демонстрацијама и дискусијом. Вјежбе из овог предмета су највећим дијелом лабораторијског карактера.

Литература:

Медаревић, М. (2006): Планирање газдовања шумама, Београд
Милетић, Ж. (1954): Уређивање шума I, Београд
Матић В. (1969): Уређивање шума I дио, Сарајево 

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (0-10 бодова); Семинарски рад (0-20 бодова); Колоквијум (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Уређивање шума I

No Documents available

Наставни материјали Уређивање шума I

No Documents available

Корисно на интернету Уређивање шума I