Уређивање шума II

Предмет омогућава студентима упознавање са врстама, садржајем, техником и технологијом израде планова.

Катедра: Планирање газдовања шумама

Шифра предмета: ОШ13УРЂ2

Статус предмета: обавезан

Семестар: VIII

Фонд часова: 3П+2В уз 4 дана теренске наставе

Број ЕЦТС бодова: 7

Наставник: Др Ненад Петровић, доц.

Сарадник: Мр Бране Злокапа, виши асист.

Условљеност другим предметима: положен испит из Уређивања шума I

Исходи учења (стечена знања):

Студенти стичу знања неопходна за оперативно планирање у шумарској пракси, као и за наставак даљег школовања на мастер и докторским студијама.

Садржај предмета:

Теоријска настава: Стратешко планирање и оперативно планирање. Систем планирања - носиоци, процес, инструменти планирања и планови. Основне функције шума у нашим условима. Општи и посебни, дугорочни, краткорочни, везани циљеви, условљеност између функција и циљева. Шумски приноси, појам, врсте и карактеристике. Основ за одређивање приноса и мјера приноса у једнодобним, разнодобним и пребирним шумама. Интегрално газдовање шумама. Трајно и рационално коришћење природних ресурса као основ интегралног планирања, интегралност циљева.
Практична настава: Вјежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: Израда планова газдовања шумама, начин израде и садржај опште основе, посебне основе, програма и извођачког плана. Евиденција газдовања шумама и контрола реализације. Прогноза и пројекција развоја шумског фонда и стратешка анализа утицаја. Проблеми газдовања шумама.

Методе наставе и савладавања градива:

Настава се изводи путем предавања, вјежби и теренске наставе (4 дана). Како би се студентима омогућила што боља перцепција материје која се излаже, теоријска излагања се комбинују са видео презентацијама, демонстрацијама и дискусијом. У оквиру вјежби и практичне наставе студенти израђују један елаборат, чиме употпуњују теоријска знања. Вјежбе из овог предмета су највећим дијелом лабораторијског карактера.

Литература:

Медаревић, М. (2006): Планирање газдовања шумама, Београд
Милетић, Ж. (1954): Уређивање шума II, Београд
Матић, В. (1969): Уређивање шума II дио, Сарајево 

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (0-10 бодова); Семинарски рад (0-20 бодова); Колоквијум (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Уређивање шума II

No Documents available

Наставни материјали Уређивање шума II

No Documents available

Корисно на интернету Уређивање шума II