Проф. др Војислав Дукић

Vojo Dukic

Катедра Планирање газдовања шумама

Доцент

Канцеларија бр.: 13

email:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

Телефон: +387 51 464 628 лок. 229


Биографија

Основни подаци:

Рођен 05.09.1976. у Бихаћу.

Образовање:

Дипломирани инжењер шумарства, Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 2001.

Mагистар шумарских наука, Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 2007.

Доктор шумарских наука, Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 2011.

Запослење:

Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет од 2002.


Активности

Сарадник на наставним предметима:

Шумарска биометрика, Прираст шума

Наставник на наставним предметима:

Дендрохронологија, Модели раста шума, Методе истраживања у шумарству, Динамика раста стабала и шумских састојина

Области истраживања:

раст и прираст стабала и састојина, дендрохронологија, моделовање раста шума, биоиндикација виталности стабала и састојина, израда планова газдовања

Руководеће функције, рад у комисијама, чланство у редакцијама:

Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, Главни и одговорни уредник од 2014. године.

SEEFOR / South-east European Forestry, An international scientific journal in scientific area: biotechnology science; scientific field: forestry, Члан уређивачког одбора од 2013. године.

Продекан за наставу Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, 2012 – 2016.

Менторство:

-

Руководилац научно-истраживачких пројеката:

Тренд промјена дебљинске и сортиментне структуре залихе дрвета у високим шумама са природном обновом, Пројекат је финансирало Министарсво пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади Републике Српске (2011/12)

Научно и стручно усавршавање:

"Advanced GIS Workshop organised by NIJOS & Noragric", Faculty of Forestry in Sarajevo 2003.

Forest polisy and economics in support of good governance, European Forest Institute, International workshop, Dubrovnik, April 2009.

Training School: “Dendroecology of mixed forests in altered climate conditions” Novi Sad, august 2014.

Чланство у научним и стручним удружењима:

Центар за шуме – „CEFOR“ Бања Лука

Асоцијација инжењера шумарства Републике Српске "EcoForest" Бања Лука

Остале активности:

Учешће у надзору израде Шумскопривредних основа за државне и приватне шуме на подручју Републике Српске у периоду од 2002 год.

Учешће у рецензији Шумскопривредних основа за државне и приватне шуме на подручју Републике Српске у периоду од 2014 год.


Библиографија

Објављене књиге:

Дукић, В. (2014): Китњакове шуме Републике Српске – стање и модели састојина, Шумарски факултет Универзитета у Бањалуци: 285 стр.

Радови објављени у научним часописима:

Дукић, В. (2004). Тренд промјена залихе дрвета и запреминског прираста у Соколачком шумскопривредном подручју. Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањалуци 2: 100 – 117.

Вучковић, М., Маунага, З., Дукић, В., Лазендић, З. (2006). Модел оптималне изграђености једнодобне састојине црног бора. Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањалуци 6: 37 – 47.

Вучковић, М., Маунага, З., Дукић, В., Лазендић, З. (2008). Продукционе основе газдовања шумама храста китњака. Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањалуци 8: 15 – 24.

Дукић, В., Маунага, З. (2008). Структурна изграђеност мјешовите састојине букве, јеле и смрче у прашуми Лом. Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањалуци 8: 39 – 53.

Lukić, Z., Tubun, G., Cvjetković, B., Dukić, V., Govedar, Z. (2010): Need for establishment of interest groups in the private forestry sector in the municipality of Novi Grad, Defendology 27 – 28: 27-39.

Motta, R., Berretti, R., Castagneri, D., Dukić, V., Garbarino, M., Govedar, Z., Lingua, E., Maunaga, Z., Meloni, F. (2011). Toward a definition of the range of variability of central European mixed Fagus–Abies–Picea forests: the nearly steady-state forest of Lom (Bosnia and Herzegovina), Can. J. For. Res. Vol. 41: 1871 – 1884.

Bottero, A., Dukic, V., Garbarino, M., Govedar, Z., Lingua, E. Nagel, TA., Motta, R., (2011): Gapphase dynamics in the old-growth forest of Lom, Bosnia and Herzegovina. Silva Fennica 45(5): 875–887.

Garbarino, M., Mondino, E. B., Lingua, E., Nagel T., A., Dukić, V., Govedar, Z., Motta, R. (2012). Gap disturbances and regeneration patterns in a Bosnian old-growth forest: a multispectral remote sensing and ground-based approach, Annals of Forest Science 69(5): 617-625.

Дукић, В., Маунага, З., Цвјетковић, Б. (2012): Развојне карактеристике састојина црне јохе у Републици Српској, Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањалуци 16: 61 - 76.

Говедар, З., Дукић, В., Петровић, Д., Керен, С. (2012): Динамика настајања отвора склопа састојина у динарској прашуми ”Лом”, Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањалуци 16: 45 - 60.

Дукић, В., Маунага, З., Цвјетковић, Б. (2012): Структура крошања и обраст састојина црне јохе, Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањалуци 17: 33 - 50.

Maunaga, Z., Motta, R., Dukić, V. (2012): Zaštićena područja – Razvoj i budućnost prašume “Lom”, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Zbornik radova, Posebna izdanja 19: 41-59.

Jović G., Дукић, В. (2014): Струкура крошања у културама црног бора у Tеслићком шумскопривредном подручју, Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањалуци 20: 63 - 74.

Цвјетковић Б., Матаруга М., Шијачић-Николић М., Дукић В., Поповић В. (2016): Варијабилност морфометријских карактеристика смрче у тестовима потомства у Босни и Херцеговини, Гласник Шумарског факултета Универзитетa у Београду 113: 11-34.

Дукић, В. (2005): Тренд промјена залихе дрвета и запреминског прираста у Фочанском шумскопривредном подручју. Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањалуци 3: 81 – 96.

Маунага З., Дукић, В. (2013): Потреба стандардизације класификационих уређајних јединица шума у Републици Српској. Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањалуци 19: 67 – 84.

Маунага З., Дукић, В. (2014): Анализа и оцјена газдовања шумама: Критички осврт на шумскопривредне основе. Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањалуци 21: 87 – 107.

Маунага З., Дукић, В. (2015): Анализа планова у шумскопривредним основама Републике Српске. Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањалуци 22: 59 – 67.

Радови са научних скупова:

Маунага, З., Копривица, М., Дукић, В. (2003): Могућност примјене таблица за процјену текућег запреминског прираста високих шума у Босни и Херцеговини. Зборник радова: Перспективе развоја шумарства: С. 43 – 54, Бањалука.

Дукић, В., Маунага, З. (2006): Стање прашума Лом и Јањ у другој половини XX вијека. Зборник радова међународне конференције Газдовање шумским екосистемима националних паркова и других заштићених подручја: С. 561 – 568, Јахорина - Тјентиште

Dukić V., Maunaga Z. (2007): Diameter increment as bioindicator of ripe sessile-flowered oak stands vitality, PROCEEDINGS-International Scientific Conference: Integral protection of forests, Scientific-Technological platform, Belgrade.

Говедар, З., Максимовић, М., Благојевић, Д., Дукић В., Петровић, Д., Злокапа, Б., (2009): Приватно шумарство у функцији руралног развоја и борбе против сиромаштва, Међународни научни скуп на тему: „Друштвена криза и превазилажење сиромаштва у Републици Српској и Босни и Херцеговини“, Зборник радова, С. 161-167, Бања Лука

Дукић, В., Маунага З. (2009): Примјена биоиндикације виталности шума у мониторингу стања шума и животне средине, Научно-стручни скуп са међународним учешћем“ Заштита и здравље на раду и заштита животне средине“ Бања Лука 24-26 јуна 2009, Зборника радова; С. 463-469, Бања Лука

Маунага, З., Дукић, В., Цвјетковић, Б. (2009): Структура крошања и продукција генеративног материјала у сјеменским састојинама букве, Четврти међународни конгрес "Екологија, здравље, рад, спорт", 08.-10. 09. 2011, Зборник радова 2, Стр. 145-150, Бања Лука.

Dukić, V., Mataruga, M., Maunaga, Z., Petrović, D., Cvjetković, B. (2012): Growth models of serbian spruce (picea omorika pančić/purkyně) trees in different biological positions in the seed culture 'Zanožje Vitez', International Scientific Conference: Forests in the future – sustainable use, risks and challenges 4-5 October 2012, Institute of Forestry, Belgrade

Koprivica, M., Maunaga, Z., Dukić, V. (2012): Regression equations for planning and control sample for forest inventory in Bosnia and Herzegovina, Proceedings -International scientific conference “ Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the faculty of forestry in Banja Luka”, Banja Luka.

Petrović, D., Dukić, V., Jović, G. (2012): Growth ring width along the bole in even-aged sessile oak stand in the western part of Republic of Srpska, Proceedings -International scientific conference “ Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the faculty of forestry in Banja Luka”, Banja Luka.

Jović, G., Petrović, D., Dukić, V. (2012): Tree growth models of austrian pine cultures in the forest Management area “Teslić”, Proceedings - International scientific conference “ Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the faculty of forestry in Banja Luka”, Banja Luka.

Dukić, V., Stajić, B., Petrović, D., Karanović, A. (2014): The structure and dynamics of mixed-species stand of Scots pine, Norway spruce and silver fir on mountain Klekovača (B&H), International scientific conference „Natural resources, green tecnology & sustainable development“, Proceeding, Faculty of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb, Zagreb.

Cvjetković, B., Mataruga, M., Dukić, V., Daničić, V. (2015): The variability of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in The provenance test in Bosnia and Herzegovina, Proceedings of the Biennial International Symposium, “Transilvania” University of Brasov.

Jović G., Dukić V., Maunaga Z., Stajić B., Cvjetković B., Subotić J. (2015). Perspectives of Austrian pine planted forest in the forest management area “Teslić” (Bosnia and Herzegovina). In: Ivetić V., Stanković D. (eds.) Proceedings: International conference Reforestation Challenges. 03-06 June 2015, Belgrade, Serbia. Reforesta. pp. 185-193

Говедар, З., Керен, С., Ољача, Р., Дукић, В., Петровић, Д. (2009): Истраживање режима свјетлости примјеном хемисферичних фотографија у састојини смрче, јеле и букве (Piceo – abieti – fagetum) на подручју Днолучке планине, Трећи међународни конгрес "Екологија, здравље, рад, спорт", 10-13 септембар 2009, Бања Лука.

Завршни радови и дисертације:

Дукић, В. (2001). Таксациони елементи стабла смрче по висинским степенима у једнодобним састојинама на подручју Босне. Дипломски рад, Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет.

Дукић, В. (2007). Прираст и виталност ацидофилних шума храста китњака у западном дијелу припанонске области. Магистарски рад, Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет.

Дукић, В. (2011). Крошње као фактор оптималне изграђености једнодобних састојина храста китњака. Докторска дисертација, Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет.

 

Пројекти

Индиректна конверзија и реконструкција изданачких шума букве у високи узгојни облик – Шумарски факултет Бања Лука (2008/09) – Сарадник на пројекту

Истраживање структуре крошања с циљем пројектовања оптималне изграђености састојина и одређивање варијабилитета таксационих елемената једнодобних састојина храста китњака – Шумарски факултет Бања Лука (2008/09) - Сарадник на пројекту

Таблице за планирање и контролу узорка при инвентури шума у Босни и Херцеговини – Шумарски факултет Бања Лука (2008/09) - Сарадник на пројекту

Оптималана израђеност крошњи и виталност стабала у буковим сјеменским састојинама у функцији повећања урода сјемена – Шумарски факултет Бања Лука (2009/10) - Сарадник на пројекту

Генетички диверзитет и морфолошко-помолошки варијабилитет популација питомог кестена (Castanea sativa Милл.) у Босни и Херцеговини - Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци (2010)

Обрада, анализа и публиковање резултата друге инвентуре шума у Републици Српској - Шумарски факултет Бања Лука (2010/11) - Сарадник на пројекту

Оптимално стање састојина црне јохе као предуслов достизања максималне и економичне производње квалитетних сортимената - Шумарски факултет Бања Лука (2010/11) - Сарадник на пројекту

Тренд промјена дебљинске и сортиментне структуре залихе дрвета у високим шумама са природном обновом, Пројекат је финансирало Министарсво пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади Републике Српске (2011/12) - Руководиоц пројекта

Унапређење планирања газдовања шумама у својини Републике Српске, Пројект је финансирало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади Републике Српске (2011/12) - Сарадник на пројекту

WISDOM методологија у Босни и Херцеговини, Пројекат је финансирала Организација за храну и пољопривреду Уједињених народа "FAO" (2016. година) - Сарадник на пројекту

European mixed forests. Integrating Scientific Knowledge in Sustainable Forest Management. (EuMIXFOR) - FPS COST Action FP1206 (2013-2017) - Management Committee Member.

 

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner