Nastavni plan

Šifra predmeta

PREDMET

Časova
sedmično

Teren dana

Časova u
semestru

Teren sati

ECTS

P

V

P

V

III semestar

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnove dendrologije

2

2

0

30

30

0

6

 

Svojstva drveta II

2

2

0

30

30

0

7

 

CAD sistemi

3

5

0

45

75

0

6

 

Mašinstvo sa industrijskom energetikom

2

3

1

30

45

15

6

 

Izborni predmet

2

2 0 30 30 0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV semestar

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidrotermička obrada drveta

3

3

1

45

45

15

6

 

Drvne konstrukcije

3

5

0

45

75

0

7

 

Lepila i lepljenje drveta

2

2

1

30

30

15

5

 

Zaštita drveta

2

2

1

30

30

15

7

 

Izborni predmet

2

2

0

30 30

0

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

4

 245

 420

60

60

 

Izborni predmeti

I semestar

1. Termodinamika
2. Industrijski menadžment

II semestar

1. Hidraulika i pneumatika u drvnoj industriji
2. Upravljanje kvalitetom u drvnoj industriji

 

Nastavni plan

šifra predmetaPREDMETčasova
sedmično
teren danačasova u
semestru
teren sati
PVPV
III semestar              
  Šumarska biometrika 2 3 0 30 45 0
  Pedologija 2 2 1 30 30 8
  Genetika sa oplemenjivanjem biljaka 3 3 0 45 45 0
  Proizvodi šuma 2 2 1 30 30 8
  Mehanizacija u šumarstvu 2 2 1 30 30 8
  Izborni predmet 2 2 0 30 30 0
IV semestar            
  Šumski genetički resursi 2 2 0 28 28 0
  Fitocenologija 3 4 2 42 56 16
  Šumska zemljišta 2 2 1 28 28 8
  Šumske komunikacije 2 3 3 28 42 24
  Anatomija i svojstva drveta 2 2 0 28 28 0
  Izborni predmet 2 2 0 28 28 0
  UKUPNO: 26 29 9 377 410 72

 

Izborni predmeti

1 - grupa predmeta Silviekologija i osnivanje šuma
2 - grupa predmeta Gajenje, zaštita i planiranje gazdovanja šumama
3 - grupa predmeta Korišćenje, organizacija i ekonomika šumarstva i lovstvo


I semestar

1. Ekologija šuma
2. Dendrohronologija
3. Proizvodi šuma animalnog porijekla

II semestar

1. Biodiverzitet šuma
2. Šumske melioracije
3. Ekologija divljači