Nastavni plan

Šifra predmeta

PREDMET

Časova
sedmično

Teren dana

Časova u
semestru

Teren sati

ECTS

P

V

P

V

V semestar

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnologije i sortimentna struktura proizvodnje u šumarstvu

2

2

0

30

30

0

6

 

Mašine i alati za obradu drveta

3

4

3

45

60

45

7

 

Hemijska prerada drveta

3

3

1

45

45

15

6

 

Unutrašnji transport i skladištenje u drvnoj
industriji

3

3

1

45

45

15

6

 

Izborni predmet

2

2 0 30 30 0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI semestar

 

 

 

 

 

 

 

 

Furniri i furnirske ploče

3

3

1

45

45

15

6

 

Projektovanje nameštaja i proizvoda od dreveta

3

5

0

45

75

0

7

 

Prerada drveta na pilanama

3

3

3

45

45

45

6

 

Kompozitni proizvodi od drveta

3

3

2

45

45

30

6

 

Izborni predmet

2

2

0

30 30

0

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

11

 405

 450

165

60

 

Izborni predmeti

I semestar

1. Programiranje numerički upravljanih mašina alatki
2. CAM sistemi

II semestar

1. Tehnologije inženjerskih proizvoda od masivnog drveta
2. Projektovanje enterijera

 

Nastavni plan

šifra predmetaPREDMETčasova
sedmično
teren danačasova u
semestru
teren satiECTS
PVPV
V semestar                
  Iskorišćavanje šuma I 3 2 0 42 28 0 5
  Dendrometrija 2 2 2 28 28 16 5
  Ekološke osnove gajenja šuma 3 2 1 42 28 8 5
  Šumska fitopatologija 3 3 1 42 42 8 6
  Šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo 3 2 1 42 28 8 5
  Izborni predmet 2 2 0 28 28 0 4
VI semestar              
  Tipologija šuma 2 2 1 26 26 8 4
  Iskorišćavanje šuma II 2 2 3 26 26 24 5
  Inventura šuma 2 2 3 26 26 24 5
  Šumarska entomologija 3 3 2 39 39 16 6
  Gajenje šuma I 3 3 2 39 39 16 6
  Izborni predmet 2 2 0 26 26 0 4
  UKUPNO: 30 27 16 406 364 88 60

 

Izborni predmeti

1 - grupa predmeta Silviekologija i osnivanje šuma
2 - grupa predmeta Gajenje, zaštita i planiranje gazdovanja šumama
3 - grupa predmeta Korišćenje, organizacija i ekonomika šumarstva i lovstvo

V semestar

1. Zaštita prirode
2. Monitoring zdravstvenog stanja šuma
3. Ergonomija u šumarstvu

VI semestar

1. Osnove biotehnologije u šumarstvu
2. Zaštita drveta
3. Osnovi prerade drveta