Ovaj predmet omogućava studentima da shvate značaj i ulogu preduzeća iz oblasti šumarstva u ekonomskom rastu i razvoju jedne zemlje. Studenti će steći osnovna sistematska znanja upravljanja procesima unutar preduzeća iz oblasti šumarstva kao i analizaranje uticaja eksternih ulaznih i izlaznih faktora na rast i razvoj preduzeća. Studenti će teoretska saznanja dobijena savladavanjem ovoga predmeta moći koristiti za nastavak školovanja na II ciklusu studija. Jedan od ciljeva kursa je kreiranje pozitivne radne atmosfere u kojoj će svi studenti moći da iskažu svoje potencijale u potpunosti i ostvare što bolji uspjeh. Glavni oblik rada biće uz teoretsku prezentaciju i pregled literature, obrada slučajeva iz prakse, kako bi studenti naučili kako da stečena znanja upotrijebe u praktične svrhe.

Katedra: Ekonomika i organizacija u šumarstvu
Šifra predmeta: OŠ13EKON
Status predmeta: obavezan
Semestar: VII
Fond časova: 2P+2V
Broj ECTS bodova: 4

Nastavnik: Dr Dragan Čomić, doc.
Saradnik:

Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti

Ishodi učenja (stečena znanja):
Nakon završetka ovoga kursa student će steći osnovna znanja o preduzećima, sa posebnim akcentom na preduzeća u šumarstvu. Student će biti osposobljen primjenjujući osnovna znanja iz ekonomske teorije preduzeća da samostalno ili u timu procjenjuje tržišne mogućnosti preduzeća, da vlada osnovnim konceptima troškovno racionalog i ekonomski rentabilnog poslovanja preduzeća u oblasti šumarstva.

Sadržaj predmeta:
Ekonomika preduzeća u šumarstvu, predmet, cilj i sadržaj. Preduzeće - osnovna obilježja. Biotehničke i ekonomske specifičnosti proizvodnje u šumarstvu. Angažovanje sredstava. Teorija proizvodnje - Proizvodnja u šumarstvu i faktori proizvodnje. Analiza tražnje i prihod preduzeća. Utrošci i troškovi u preduzeću. Ukupni troškovi, prosječni troškovi i marginalni troškovi. Kapacitet preduzeća. Amortizacija stalnih sredstava. Principi produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnost. Tržišna struktura i određivanje cijena u šumarstvu. Teorije o profitu.
Metode nastave i savladavanja gradiva:
Predavanja, odnosno prenošenje sistematskih saznanja iz literature i praktičnih primjera. Ilustracije i vježbe koji podrazumevaju dvosmjernu komunikaciju, a studenti su pozvani da slobodno iznose svoja mišljenja o slučajevima koji će se diskutoavti. Glavni oblik rada biće obrada slučajeva iz prakse, da bi studenti naučili kako da stečena znanja upotrebe u praktične svrhe.

Literatura:
1.    Pokrajčić, D. Ekonomika preduzeća. Beograd, Ekonomski fakultet, 2009.

2.    Berberović, Š., Šunjić-Beus, M. Ekonomika preduzeća. Banja Luka, Ekonomski fakultet, 2005.

3.    Ranković, N. Ekonomika šumarstva. Beograd, Univerzitet u Beogradu - Šumarski fakultet, 1996.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Aktivnosti u nastavi (10 bodova); Kolokvijumi 1 i 2 (40 bodova); Završni ispit (50 bodova).

Ostale napomene za predmet:

-