Osposobljavanje studenata za profesionalno i efikasno bavljenje poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa drveta kao i praćenje stanja i trendova na tržištu drveta.

Katedra: Ekonomika i organizacija u šumarstvu
Šifra predmeta: OŠ13TRGO
Status predmeta: obavezan
Semestar: VII
Fond časova: 2P+2V
Broj ECTS bodova: 5

Nastavnik: Prof. dr Branko Glavonjić, red. prof.
Saradnik: Dr Dragan Čomić, doc.

Uslovljenost drugim predmetima: Iskorišćavanje šuma

Ishodi učenja (stečena znanja):
Raspolaganje znanjima o oblicima prodaje drveta, pripreme za otpremu i preuzimanja drveta, sklapanja kupoprodajnih ugovora, tehnike izvoza i uvoza drveta, međunarodnih pravila za tumačenje trgovinskih termina (Incoterms), domaćeg i svetskog šumskog bogatstva i stanja u oblasti proizvodnje, tokova trgovine i potrošnje drveta na domaćem i na međunarodnom tržištu.

Sadržaj predmeta:
Teorijska nastava: Značaj izučavanja discipline trgovina drvetom. Prodaja drveta. Oblici prodaje drveta. Licitacija Submisija. Tenderi. Slobodna prodaja. Prodaja po cenovniku. Dugoročni ugovori. Ugovori o prodaji drveta. Priprema za otpremu i preuzimanje robe u trgovini drvetom. Preuzimanje trupaca. Priprema za otpremu, preuzimanje i otprema neokrajčene, poluokrajčene i okrajčene rezane građe. Standardizacija, evropski i izvoznistandardi za oblo drvo i rezanu građu. Instrumenti plaćanja u spoljnotrgovinskom prometu drveta. Spoljnotrgovinski saobraćaj i distribucija drveta. Svetsko i šumsko bogatstvo Republike Srpske i BiH. Klimatske promene i njihov uticaj na šumarstvo i tržište drveta. Tržište drveta u svetu, Evropi i RS. Tokovi trgovine drvetom u Republici Srpskoj, regionu Zapadnog Balkana i u svetu. Praktična nastava: Opšte uzanse za promet robe. Uspostavljanje poslovnog kontakta u trgovini drvetom. Ugovori o kupoprodaji drveta. Robna dokumenta u unutrašnjoj i spoljnoj trgovini drvetom. Razvrstavanje oblovine najznačajnijih drvnih vrsta u pojedine klase kvaliteta na osnovu dozvoljenih grešaka po EN standardima. Incoterms pravila za tumačenje trgovinskih termina.

Metode nastave i savladavanja gradiva:
Predavanja, vežbe, praktična nastava, interaktivna nastava

Literatura:
1.      Glavonjić B., Petrović S. (2004): „Trgovina drvetom II“ Šumarski fakultet, Beograd

2.      Oreščanin D., Redžić A. (1994): „Trgovina drvetom“, Šumarski fakultet, Beograd

3.      Forest Products Annual Market Review, godišnjaci, UNECE/FAO

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost u toku nastave (0-10 bodova); Kolokvijum 1. i 2.(0-40 bodova); Završni ispit (0-50 bodova).

Ostale napomene za predmet:

-