Predmet omogućava studentima upoznavanje sa vrstama, sadržajem, tehnikom i tehnologijom izrade planova.

Katedra: Planiranje gazdovanja šumama
Šifra predmeta: OŠ13URĐ2
Status predmeta: obavezan
Semestar: VIII
Fond časova: 3P+2V uz 4 dana terenske nastave
Broj ECTS bodova: 7

Nastavnik: Dr Nenad Petrović, doc.
Saradnik: 

Uslovljenost drugim predmetima: položen ispit iz Uređivanja šuma I
Ishodi učenja (stečena znanja):
Znanja neophodna za operativno planiranje u šumarskoj praksi, kao i za nastavak daljeg školovanja na master i doktorskim studijama.
Sadržaj predmeta:
Teorijska nastava: Strateško planiranje i operativno planiranje. Sistem planiranja - nosioci, proces, instrumenti planiranja i planovi. Osnovne funkcije šuma u našim uslovima. Opšti i posebni, dugoročni, kratkoročni, vezani ciljevi, uslovljenost između funkcija i ciljeva. Šumski prinosi, pojam, vrste i karakteristike. Osnov za određivanje prinosa i mjera prinosa u jednodobnim, raznodobnim i prebirnim šumama. Integralno gazdovanje šumama. Trajno i racionalno korišćenje prirodnih resursa kao osnov integralnog planiranja, integralnost ciljeva.
Praktična nastava: Vježbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad: Izrada planova gazdovanja šumama, način izrade i sadržaj opšte osnove, posebne osnove, programa i izvođačkog plana. Evidencija gazdovanja šumama i kontrola realizacije. Prognoza i projekcija razvoja šumskog fonda i strateška analiza uticaja. Problemi gazdovanja šumama. 
Metode nastave i savladavanja gradiva:
Nastava se izvodi putem predavanja, vježbi i terenske nastave (4 dana). Kako bi se studentima omogućila što bolja percepcija materije koja se izlaže, teorijska izlaganja se kombinuju sa video prezentacijama, demonstracijama i diskusijom. U okviru vježbi i praktične nastave studenti izrađuju jedan elaborat, čime upotpunjuju teorijska znanja. Vježbe iz ovog predmeta su najvećim dijelom laboratorijskog karaktera.
Literatura:
Medarević, M.(2006): Planiranje gazdovanja šumama, Beograd
Miletić, Ž. (1954): Uređivanje šuma II, Beograd
Matić, V. (1969): Uređivanje šuma II dio, Sarajevo

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost u toku nastave (0-10 bodova); Seminarski rad (0-20 bodova); Kolokvijum (0-20 bodova); Završni ispit (0-50 bodova).

Ostale napomene za predmet:

-