Studentima pružiti potrebna organizaciona, upravljačka, poslovna i druga znanja, koja će im omogućiti da uspješno organizuju upravljanje i poslovanje organizacija i institucija u šumarstvu i zaštiti prirode. Cilj je i osposobiti studente da aktivno učestvuju u procesima osmiljavanja, vođenja i kontrolisanja svih aktivnosti vezaniz za šume i šumarstvo koje iniciraju, kojim upravljaju i koje koordiniraju državni organi.

Katedra: Ekonomika i organizacija u šumarstvu
Šifra predmeta: OŠ13POLI
Status predmeta: obavezan
Semestar: VIII
Fond časova: 2P+2V
Broj ECTS bodova: 4

Nastavnik: Dr Dragan Čomić, doc.
Saradnik:

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti

Ishodi učenja (stečena znanja):
Student će steći znanja o osnovama političkog sistema i najvažnijim političkim faktorima i institucijama relevantnim za sektor šumarstva, kao i o opštim karakteristikama proizvodno-poslovnih sistema u šumarstvu, principima, načelima, faktorima i elemetnima organizacionih struktura, sa osvrtom na specifičnosti organizacione strukture u šumarstvu, internim i eksternim faktorima, planiranjem, pripremom, upravljanjem i realizacijom proizvodnje u šumarstvu.

Sadržaj predmeta:
Principi, ciljevi, metode i sredstva šumarske politike; Akteri šumarske politike; Okruženje i šumarska politika; Shvatanje organizacije; Organizacija kao nauka; Obilježja organizacije; Teorije i pristupi izučavanju organizacije; Pojam, značaj i modeli org. strukture; Vrste i karakteristike formalnih organizacionih struktura; Dizajniranje organizacione strukture; Organizaciono ponašanje; Vrijednosti, stavovi i ličnosti; Percepcija; Grupe u organizaciji; Sukobi u organizaciji; Motivacija; Osnovna obilježja i ključni elementi modernog korporativnog sistema nagrađivanja menadžera; Faktori razvoja organizacije u šumarstvu; Elementi za izgradnju org. strukture u šumarstvu; Projektovanje organizacije proizvodno-poslovnog sistema u šumarstvu.

Metode nastave i savladavanja gradiva:
Predavanja, vježbe, praktična nastava, interaktivna nastava

Literatura:
1.      Babić M., Lukić Z.: ''Organizacija'',Ekonomski fakultet, Banja Luka, 2008.

2.      Čomić R.: ''Organizacija proizvodnje i menadžment u šumarstvu'', Šumarski fakultet Banja Luka, 1999.

3.      Ranković N., Keča LJ.: ''Šumarska politika Srbije'', Šumarski fakultet Beograd, 2007.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost u toku nastave (0-10 bodova); Kolokvijum 1 i 2 (0-40 bodova); Završni ispit (0-50 bodova).

Ostale napomene za predmet:

-