Dana 24.09.2020. godine u 11:00 časova kandidat Ervin Bunić će na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci (svečana sala) braniti master rad pod nazivom „PRIMJENA QGIS-a I GPS-a U PLANIRANJU ISKORIŠTAVANJA ŠUMA“.

 

Komisija pred kojom će se braniti završni rad je:

1. Dr GORDANA GLOBOČKI - LAKIĆ, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr DANE MARČETA, docent Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, mentor
3. Dr VLADIMIR PETKOVIĆ, docent Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, član


Dana 21.09.2020. godine u 11:00 časova, kandidat Miljana Ravnjaković će na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci (sala za sjednice) braniti završni rad pod naslovom:

 

''VARIJABILNOST MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA ČETINA PANČIĆEVE OMORIKE (Picea omorika Panč./Purkyne) IZ PRIRODNIH POPULACIJA''

 

Odbrana završnog rada je javna, pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju činu odbrane. Završni rad se nalazi na javnom uvidu u Studentskoj službi Fakulteta.

RADISLAV VREBAC

savez banner