Anatomija i svojstva drveta

Predmet omogućava studentima da nauče osnovne morfološke, ekološke, biološke i horološke osobine drvenastih vrsta, kao i njihovu sistematiku i nomenklaturu, te da stečeno znanje primijene prilikom razlikovanja autohtone i najznačajnije alohtone dendroflore prisutne u Republici Srpskoj i BiH.

Katedra: Korišćenje šumskih resursa
Šifra predmeta: OŠ13ANAT
Status predmeta: obavezan
Semestar: IV
Fond časova: 2P+2V 
Broj ECTS bodova: 4

Nastavnik: Prof. dr Zdravko Popović, red. prof.
Saradnik: Dr Danijela Petrović, doc.

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti

Ishodi učenja (stečena znanja):
Izučavanjem ovog predmeta  studenti će preko sistematski povezanih celina steći potrebna znanja o anatomskim, fizičkim i mehaničkim svojstvima drveta, kao i greškama drveta. Ovo znanje im je neophodno za pravilno i racionalno iskorišćavanje i uzgajanje šuma. 

Sadržaj predmeta:
Uvod. Stablo. Delovi stabla. Drvo. Kora. Makroskopska građa drveta. Mikroskopska građa drveta. Fizička svojstva drveta. Vlažnost drveta. Gustina drveta. Promena dimenzija, zapremine i oblika drveta. Određivanje prida na utezanje. Toplotna moć drveta. Mehanička svojstva drveta. Elastičnost i plastičnost. Statički naponi u drvetu. Greške drveta.

Metode nastave i savladavanja gradiva:
Predavanja, laboratorijske vježbe, konsultacije.

Literatura:

Obavezna literatura

Šoškić, B., Popović, Z. (2002): Svojstva drveta, Šumarski fakultet, Beograd.

Šoškić, B. (1989): Svojstva drveta – praktikum, Šumarski fakultet, Beograd.

Šoškić, B., Popović, Z. (1992): Zbirka rešenih zadataka iz Svojstava drveta, Šumarski fakultet, Beograd.

Dopunska literatura

Karahasanović, A. (1988): Nauka o drvetu, Svjetlost, Sarajevo.

Kollman/Cote (1984): Principles of Wood Science and Tehnology, New York.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti u toku nastave (0-10 bodova); Kolokvijum 1 (0-20 bodova); Kolokvijum 2 (0-20 bodova); Završni ispit (0-50 bodova).
Ostale napomene za predmet:

-


Obavezna literatura

 Šoškić, B., Popović, Z. (2002): Svojstva drveta, Šumarski fakultet, Beograd.

Šoškić, B. (1989): Svojstva drveta – praktikum, Šumarski fakultet, Beograd.

 Šoškić, B., Popović, Z. (1992): Zbirka rešenih zadataka iz Svojstava drveta, Šumarski fakultet, Beograd.

Dopunska literatura

Karahasanović, A. (1988): Nauka o drvetu, Svjetlost, Sarajevo.

Kollman/Cote (1984): Principles of Wood Science and Tehnology, New York.

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rezultati ispita Anatomija i svojstva drveta

No Documents available

Nastavni materijali Anatomija i svojstva drveta

No Documents available

Korisno na internetu Anatomija i svojstva drveta