Degradacija zemljišta

Cilj predmeta je da se student upozna sa osnovnim vidovima degradacije zemljišta (erozija, zagađenje, dezertifikacija i dr.), te faktorima koji to uzrokuju degradaciju ovog resursa. Cilj je i upoznavanje i savladavanje savremenih metoda konzervacije zemljišta.

Katedra: Silviekologija
Šifra predmeta: OŠ13DEGR
Status predmeta: izborni
Semestar: VI
Fond časova: 2P+2V 
Broj ECTS bodova: 4

Nastavnik: Prof. dr Marijana Kapović Solomun, vanr. prof.
Saradnik: 

Uslovljenost drugim predmetima: položen ispit iz Pedologije i Šumskih zemljišta

Ishodi učenja (stečena znanja):
Student stiče potrebna znanja o problemima degradacije zemljišta kroz različite vidove kao što su erozija (erozioni faktori), dezertifikacija i zagađenje zemljišta. Dobija jasnu predstavu o ulozi čovjeka u svim vidovima degradacije zemljišta. Student razumije značaj očuvanja zemljišta kroz primjenu savremenih metoda konzervacije.

Sadržaj predmeta:
Uvod; Pojam degradacije zemljišta; Vidovi degradacije zemljišta; Erozija zemljišta; Erozioni faktori; Oblici erozije; Erodibilnost zemljišta; Uloga vegetacije u zaštiti zemljišta od erozije; Dezertifikacija zemljišta; Zagađenje zemljišta; Mjere konzervacije zemljišta.

Metode nastave i savladavanja gradiva:
Predavanja, vježbe i konsultacije.

Literatura:
Đorović, M. (2005): Vodna i eolska erozija zemljišta, Unija bioloških i naučnih drštava Jugoslavije, JDPZ, Beograd.
Hudson, N. (1995): Soil conservation, Fullѕ Revised and Updated Third Edition, BT, Batsford Limited, London.
Troech, R.F., Hobbs, J.A., Donahue, L.R. (2004): Soil and Water Conservation for Productivity and Environmental Protection, Pearson Education, New Jersey.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i angažovanje (0-10 bodova); Test 1 (0-20 bodova); Test 2 (0-20 bodova); Završni ispit (0-50 bodova).

Ostale napomene za predmet:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rezultati ispita Degradacija zemljišta

No Documents available

Nastavni materijali Degradacija zemljišta

No Documents available

Korisno na internetu Degradacija zemljišta