Dendrohronologija

Osnovni cilj izučavanja predmeta je sticanje znanja iz oblasti dendrohronologije, interdisciplinarne nauke koja koristi datiranje prstenova prirasta odnosno određivanje tačne godine njihovog formiranja za analizu vremenskih i prostornih obrazaca različitih procesa u prirodi. Cilj izučavanja predmeta je i sticanje potrebnih znanja za bioindikaciju vitalnosti šuma na bazi debljinskog prirasta. Težište je na definiciji dendrohronologije, fiziologiji formiranja i faktorima koji utiču na formiranje prstenova prirasta, anatomskoj (makroskopskoj i mikroskopkoj) građi drveta vrsta koje su važne za dendrohronološke studije, metodama i opremi u dendrohronološkim studijama i praksi.
Katedra: Katedra za planiranje gazdovanja šumama
Šifra predmeta: OŠ13DHRO
Status predmeta: izborni
Semestar: III
Fond časova: 2P+2V
Broj ECTS bodova: 4
Nastavnik: Prof. dr Vojislav Dukić, vanr. prof.
Saradnik: Dr Danijela Petrović, doc.
Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti

Ishodi učenja (stečena znanja):

Studenti će steći potrebna znanja za planiranje istraživanja, prikupljanje i pripremanje uzoraka i upotrebu alata i metoda koje se koriste u dendrohronološkim istraživanjima. Takođe će steći potrebna znanja za analizu anatomske građe drveta i za ocjenu vitalnosti stabala i sastojina na osnovu analize debljinskog prirasta.

Sadržaj predmeta:

Uvod u Dendrohronologiju, Osnove rasta i prirasta stabala, Anatomska građa drveta, Upoznavanje sa terenskom i laboratorijskom opremom i softverima koji se koriste u dendrohronološkim istraživanjima, Dendrohronološke metode, Primjena statističkih metoda u dendrohronološkim istraživanjima, Dendrohronologija i klima, Dendrometrijska analiza rasta stabla, Bioindikacija vitalnosti stabala i sastojina.

Metode nastave i savladavanja gradiva:

Nastava se izvodi putem predavanja i vežbi. U toku nastave teorijska izlaganja se kombinuju sa audio-vizuelnim prezentacijama i interaktivnim radom. U okviru nastave izrađuju se seminarski radovi.

Literatura:

 1.     Cook, E. R., Kairiukstis, L. A. (1989): Methods of dendrochronology (applications in the environmental sciences).- Dordrecht, Boston, London, Kluwer academic publishers, 394 s.
2.     Schweingruber, F. H. (1989): Tree rings: basics and applications of dendrochronology.- Dordrecht, Boston, London, Kluwer Academic Publisher, 276 s.
3.     Vilotić, D. (2000): Uporedna anatomija drveta, Šumarski Fakultet, Beograd
4.     Stokes, M. A., Smiley, T. L. (1996): An Introduction to Tree-Ring Dating.- Tucson, The University of Arizona Press, 73 s.
5.    Maunaga, Z. (2012): Prirast šuma, Šumarski Fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka

6.    Dukić, V., Petrović, D. (2014): Dendrohronologija, Skripta, Šumarski fakultet u Banjoj Luci..

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

 Stečeno znanje, po pravilu, studenti iskazuju u pisanoj formi osim završnog ispita. Kolokvijum može biti pismeni ispit ili seminarski rad. Aktivnost (20 bodova), Kolokvijumi 1. i 2. (40 bodova), završni ispit (40 bodova).

Ostale napomene za predmet:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rezultati ispita Dendrohronologija

No Documents available

Nastavni materijali Dendrohronologija

No Documents available

Korisno na internetu Dendrohronologija