Pravilnici

Pravila studiranja na I i II ciklusu studija

Izmjena Pravila studiranja na I i II ciklusu studija


Pravilnik o završnom radu na studiju prvog ciklusa

Prilog 1 - Prijava završnog rada

Prilog 2 - Prijedlog komisije

Prilog 3 - Ocjena završnog rada

Prilog 4 - Forma i sadržaj završnog rada


Pravilnik o sadržaju, izgledu i digitalnom repozitorijumu master/magistarskih radova na Univerzitetu u Banjoj Luci


Pravilnik o završnom radu na studiju drugog ciklusa

Prilog 2 - Prijava završnog rada

Prilog 3 - Forma i sadržaj završnog rada

Prilog 4 - Izvještaj Komisije za ocjenu završnog rada


Pravilnik o mjerama za povećanje vidljivosti i prisutnosti Univerziteta u Banjoj Luci i njegovih organizacionih jedinica na Internetu


Pravilnik o sistemu kancelarijskog poslovanja i arhiviranja na Univerzitetu u Banjoj Luci


Pravilnik o postupku zaključivanja ugovora sa drugim visokoškolskim ustanovama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku zaključivanja ugovora sa drugim visokoškolskim ustanovama


Pravilnik o izgledu, sadržini i upotrebi znaka, univerzitetskih obilježja, zastave i pečata Univerziteta

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnik o izgledu, sadržini i upotrebi znaka, univerzitetskih obilježja, zastave i pečata Univerziteta


Pravilnik o postupku i uslovima za dodjelu Huawei stipendija studentima Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima i postupku dodjele Huawei stipendija studentima Univerziteta u Banjoj Luci


Pravilnik o vrednovanju studentskog volontiranja


Pravilnik o disciplinksoj odgovornosti studenata Univerziteta u Banjoj Luci


Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima


Pravilnik o izboru organa Univerziteta, fakulteta, Akademije umjetnosti i Instituta za genetičke resurse


Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa

Pravilnik o vanrednom studiju


Pravilnik o postupku ekvivalencije ranije stečenih zvanja, postupku vrednovanja visokoškolskih isprava i za potrebe nastavka školovanja na Univerzitetu u Banjoj Luci

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku ekvivalencije ranije stečenih zvanja, postupku vrednovanja visokoškolskih isprava i za potrebe nastavka školovanja na Univerzitetu u Banjoj Luci


Pravilnik o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na drugoj visokoškolskoj ustanovi 15.05.2013.

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na drugoj visokoškolskoj ustanovi 19.07.2013.


Pravilnik o načinu izbora i broju članova studentskog parlamenta i izboru studenata u Nastavno-naučna/umjetnička vijeća fakulteta/akademije i Senat Visoke škole unutračnjih poslova

Izmjena Pravilnika o načinu izbora i broju članova studentskog parlamenta i izboru studenata u Nastavno-naučna/umjetnička vijeća fakulteta/akademije i Senat Visoke škole unutračnjih poslova


Pravilnik o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci

Izmjena Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci - 27.04.2017.


Pravilnik o sticanju, raspodjeli i korišćenju vlastitih prihoda i prihoda od grantova


Pravilnik o zaštiti od požara


 Pravilnici o dodjeli stipendija


Pravilnik o sastavu i načinu rada komisije za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci

Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci


Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Banjoj Luci


Pravilnik o sadržaju, izgledu i digitalnom repozitorijumu doktorskih disertacija na Univerzitetu u Banjoj Luci


Pravilnik o sprovođenju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma na Univerzitetu u Banjoj Luci

Odluka o izmjeni Pravilnika o sprovođenju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma na Univerzitetu u Banjoj Luci


Pravilnik o anketiranju studenata i kvalitetu nastavng procesa


Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine


Pravilnik o promjeni statusa i rangiranju studenata


Pravilnik o postupku zaštite prava intelektualne svojine Univerziteta u Banjoj Luci


Pravilnik o dodjeli priznanja i nagrada Univerziteta u Banjoj Luci


Pravilnik o postupku provjere originalnosti završnih radova studenata na II i III ciklusu studija Univerziteta u Banjoj Luci

Pravilnik o postupku zaključivanja ugovora o akademskoj, poslovno-tehničkoj i stručnoj saradnji


Pravilnik o publikovanju naučnih publikacija


Pravilnik o korišćenju pripadajućeg dijela vlastitih prihoda Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Izmjena i dopuna Pravilnika o korišćenju pripadajućeg dijela vlastitih prihoda Šumarskog Fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci


Pravilnik o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u pisanim radovima na Univerzitetu u Banjoj Luci

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn