Ekologija divljači

Cilj izučavanja predmeta je da student savlada osnovne pojmove ekologije divljači i da se upozna sa osnovnim pravcima razvoja te nauke.

Katedra: Lovstvo
Šifra predmeta: OŠ13EKOD
Status predmeta: izborni
Semestar: IV
Fond časova: 2P+2V
Broj ECTS bodova: 4

Nastavnik: Prof. dr Dragan Gačić, vanr. prof.
Saradnik: 

Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti.

Ishodi učenja (stečena znanja):
Student dobija jasnu predstavu o ekologiji divljači i njenom značaju u razvoju populacije divljači.

Sadržaj predmeta:
Uvod: Pojam ekologije divljači, autekologije, demekologije i simekologije, biociklusi, bicenoza, biomi, habitat, biotop.
Autekologija: uticaj abiotičkih, biotičkih i trofičkih faktora na život i razmnožavanje raznovrsne dlakave i pernate divljači. Upoznavanje sa zakonima minimuma i optimuma u razvoju dlakave i pernate divljači, eurivalentni i stenovalentni organizmi.
Abiotički faktori: svjetlost, temperatura vazduha, vlaga, oborine, vjetrovi. Dnevna divljač, noćna divljač, uticaj vertikalnog i horizontalnog gradijenta temperature na migraciju divljači. Poligamija i monogamija kod divljači, monoginija i poliandrija kod divljači, estrusni ciklus divljači, monoestrična i poliestrična divljač. Poikilotermni i homeotrmni organizmi. Migracija divljači - emigracija i imigracija.
Biotički faktori: pojam predatorstva, homeotipski i heterotipski organizmi, kompeticija, neutralizam, akcija i koakcija divljači, djelovanje čovjeka kao uzgajivača na divljač, borba za opstanak, opreznost, mimikrija, trofički faktori, biljožderi, mesožderi, svežderi. Demekologija, ekologija homotipske populacije divljači, gustoća, prostorni raspored, natalitet, gustoća populacije, utvrđivanje gustoće populacije, prostorni raspored homotipske populacije divljači, natalitet i mortalitet homotipske populacije divljači, uzrasna struktura homotipske populacije divljači, sinekologija, osnove lovne genetike, fenotip i genotip kod divljači, nasljeđivanje osobina, varijabilnost, populaciona genetika u odnosu na divljač, prirodna selekcija, vještačka selekcija, lovna taksonomija.

Metode nastave i savladavanja gradiva:
Predavanja, vježbe i konsultacije.

Literatura:
Andrašić D. 1979: Zoologija divljači i lovna tehnologija, Zagreb
Grupa autora 2001: Enciklopedija lovstva, Beograd

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost u nastavi (10 bodova); Kolokvijum 1 (10 bodova); Kolokvijum 2 (30 bodova); Završni ispit (50 bodova).

Ostale napomene za predmet:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rezultati ispita Ekologija divljači

No Documents available

Nastavni materijali Ekologija divljači

No Documents available

Korisno na internetu Ekologija divljači