Ekologija šuma

Cilj predmeta je da studenti steknu teorijsko znanje iz opšte ekologije koje će moći primijeniti na integralno izučavanje šumskih ekosistema.

Katedra: Silviekologija
Šifra predmeta: OŠ13EKOŠ
Status predmeta: izborni
Semestar: III
Fond časova: 2P+2V
Broj ECTS bodova: 4

Nastavnik: Prof. dr Jugoslav Brujić, vanr. prof.
Saradnik: Dr Vladimir Stupardoc.

Uslovljenost drugim predmetima: nema

Ishodi učenja (stečena znanja):
Studenti stiču teorijsko znanje o uzajamnim odnosima među živim organizmima te njihovim odnosima prema neživoj sredini u šumskim ekosistemima. Razumijevaće dinamiku procesa kruženja energije, prehrambenih lanaca i njihov uticaj na strukturu i biomasu šumskog ekosistema u cjelini (i biljna i životinjska komponenta). Naučiće primjenjivati model ekološke niše i životnog optimuma pojedinih vrsta u sklopu jednog složenog i velikog sistema kakav je šumski ekosistem.

Sadržaj predmeta:
Predmet Ekologija šuma obuhvata teorijske osnove ekologije kao naučne discipline i povezanost s drugim disciplinama, pojam i funkcionisanje šumskih ekosistema, strukturu, ekološke i biološke odnose u šumskim ekosistemima, glavne uticaje na stabilnost i propadanje šumskih ekosistema, protok energije i hranjivih materija, rasprostranjenost šumskih ekosistema, biotičke faktore u šumskim ekosistemima, zoocenoze i mikrobiocenoze kao faktore stabilnosti. Biće predstavljeni populacijski odnosi, ekološke niše i različiti oblici migracija. Naglasak će biti na razumijevanju djelovanja različitih faktora, naročito životinjske zajednice, koji su temelj biodiverziteta u svakom ekosistemu. Odnosi u okviru šumskog ekosistema biće predstavljeni svim oblicima interakcija među vrstama, od kompeticije, preko predatorstva i parazitizma, do mutualizma. Poseban naglasak će biti stavljen na dinamiku šumskog ekosistema, prehrambene lance i njihov uticaj na biomasu i protok energije u šumskim ekosistemima.

Metode nastave i savladavanja gradiva:
Predavanja, vježbe i konsultacije.

Literatura:
Stevanović M. B. & Janković M.M. (2001): Ekologija biljaka sa osnovama fiziološke ekologije biljaka. NNK International, Beograd [izabrana poglavlja]
Stanković S. (1956): Ekologija životinja. Zavod za izdavanje udžbenika Narodne Republike Srbije, Beograd [izabrana poglavlja]
Pavlović N. & Radović I. (2014): Osnovi ekologije. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci [izabrana poglavlja]

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Tokom predavanja i vježbi studenti će biti zaduženi za pismeno i usmeno objašnjenje pojedinih praktičnih primjera iz tematike koja se predaje. Tokom semestra svaki student će napraviti jedan seminarski rad koji se sastoji od pisanog materijala, izrade prezentacije (Power Point) i izlaganja seminara. Svi pisani materijali zajedno sa pismenim ispitom biti će podloga za usmeni ispit i konačnu ocjenu.

Aktivnosti u toku nastave (10 bodova); Seminarski rad (20 bodova); Kolokvijum (20 bodova); Završni ispit (50 bodova).

Ostale napomene za predmet:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rezultati ispita Ekologija šuma

No Documents available

Korisno na internetu Ekologija šuma