Кatedra ekonomikе i organizacijе u šumarstvu

Dragan Comic
Šef katedre:
Dr Dragan Čomić
docent

U okviru Katedre ekonomike i organizacije šumarstva, izučavaju se predmeti koji omogućavaju studentima da shvate, i u praksi pravilno primijene, značaj i ulogu ekonomskih disciplina za razvoj i unapređenje u prvom redu ekonomskih, ali i ekoloških i socijalnih funkcija sektora šumarstva. Izučava se upravlјanje procesima unutar preduzeća iz oblasti šumarstva, kao i analiziranje uticaja eksternih faktora na rast i razvoj preduzeća. Nastoje se pružiti potrebna organizaciona, upravlјačka, poslovna i druga znanja, koja će budućim inženjerima omogućiti da uspješno organizuju upravlјanje i poslovanje organizacija i institucija u šumarstvu i zaštiti prirode. Stiču se znanja o osnovama političkog sistema i najvažnijim političkim faktorima, kao i institucijama, ustanovama i organizacijama relevantnim za sektor šumarstva. Ukazuje se na mogućnosti i načine za profesionalno, efektivno i efikasno bavlјenje poslovima unutrašnjeg i spolјnotrgovinskog prometa drveta, kao i praćenje stanja i trendova na tržištu drveta. Studenti se osposoblјavaju da samostalno ili u timu procjenjuju tržišne mogućnosti preduzeća, kao i realne osnove za definisanje osnovnih elemenata proizvoda, cijene, promocije i distribucije u oblasti šumarstva. Takođe, osposobljavaju se da samostalno kreiraju takva rješenja koja predstavlјaju kombinaciju biološko-tehnoloških i ekonomskih ulaganja koja će obezbijediti najveću rentabilnost ulaganja.
Kroz nastavni proces vrši se prenošenje sistematskih saznanja iz aktuelne literature i praktičnih primjera. Vježbe su takođe koncipirane na što većem broju studija slučajeva i praktičnih primjera. Svi vidovi nastave podrazumijevaju dvosmjernu komunikaciju, gdje se studenti ohrabruju da slobodno iznose svoja mišlјenja o slučajevima koji su predmet izlaganja, a sve radi kreiranja pozitivne radne atmosfere u kojoj će svi studenti moći da iskažu svoje potencijale u potpunosti i ostvare što bolјi uspjeh.
U radu se koristi aktuelna literatura, a pored klasične problematike iz oblasti ekonomike i organizacije u šumarstvu, nastoje se obraditi teme koje su inovativne za šumarstvo na globalnom nivou, kao što su CO2 krediti, korištenje biomase, društveno odgovorno poslovanje, i drugo. Cilj je da studenti nauče kako da stečena znanja upotrijebe u praktične svrhe, i budu osposobljeni da uzmu učešće u aktivnostima koje ne podrazumijevaju korištenje samo tradicionalnih proizvoda u šumarstvu. Pored teoretskih predavanja i vježbi, izvodi se i terenska nastava, kako bi studenti na praktičnim primjerima usvojili potrebna znanja.
Na Katedri su angažovani nastavnici i saradnici sa Šumarskog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, kao i sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Razvoj Katedre podrazumijeva orijentaciju na stalno usavršavanje ljudskih resursa, što se postiže konstantnim naučno-istraživačkim, ali i praktičnim radom sa privrednim subjektima u zemlji i inostranstvu. Takođe, potencira se aktivno učešće u radu domaćih i međunarodnih konferencija, radnih grupa, COST akcija i slično.  

 

Department of Forest Economics and Organization

Within this Department, studies are created as to enable students understand and practically apply the importance and role of economic disciplines in the development and improvement of primarily economic, and then ecologic and social functions of forestry sector. Management of the processes within companies related to forestry is being studied, together with analyzing the influences of external factors on the growth and development of companies. We try to provide necessary organizational, managerial, business and other knowledge, which would enable future engineers to successfully organize management and business of organizations and institutions in the field of forestry and environmental protection. In addition, students acquire knowledge on the basics of political systems and the most important political factors, as well as of institutions and organizations relevant to the forestry sector. It also suggests possibilities and ways in terms of professional, effective and efficient activities related to internal and foreign trade of wood, as well as monitoring of the conditions and trends in the market of wood. Students are trained to independently or in a team assess market opportunities of a company and a real basis for defining the basic elements of products, prices, promotion and distribution in the field of forestry. Also, they are being trained to independently create such solutions that represent a combination of biological, technological and economic investments that would provide the highest returns of investments.
Through the teaching process, systematic knowledge from the current literature and practical examples is being transferred. Exercises are also created to show as many case studies and practical examples as possible. All forms of teaching include two-way communication, where students are encouraged to freely express their opinion related to the subject presentations, in order to create a positive work environment where all students would have an opportunity to fully express their potentials and achieve better success.  
Recent literature is used, and in addition to some classic issues in the field of forest economics and organization, we try to process the topics which are innovative for forestry at the global level, such as CO2 credits, the use of biomass, corporate social responsibility, etc. The goal is that students learn how to practically use the acquired knowledge, and to take participation in the activities that do not include only the use of traditional products in forestry. In addition to theoretical lectures and exercises, there is also the field work included, which would enable students to acquire necessary knowledge through practical examples.
This Department engages teachers and teaching assistants from Faculty of Forestry and Faculty of Economics, University of Banja Luka, and Faculty of Forestry, University of Belgrade. Department development includes orinetation towards continuous improvement of human resources, which is achieved through a constant scientific-research work and practical work with domestic and foreign companies. Active participation in the work of domestic and international conferences, working groups, COST actions is also emphasized.     
   

Nastavni predmeti

I ciklus:

Obavezni predmeti:

  1. Ekonomika preduzeća u šumarstvu
  2. Politika i organizacija u šumarstvu
  3. Trgovina drvetom

Izborni predmeti:

  1. Osnovi marketinga u šumarstvu
  2. Preduzetništvo u šumarstvu
II ciklus:

Obavezni predmeti:

  1. Društveno odgovorno poslovanje u šumarstvu

Izborni predmeti:

  1. Ekonomika šumarstva
  2. Marketing u šumarstvu
  3. Menadžment i organizacija preduzeća u šumarstvu

Akademsko osoblje

Nastavnici:

Redovni profesori:

Prof. dr Branko Glavonjić,
Prof. dr Perica Macura,

Vanredni profesori:

Prof. dr Saša Petković,
Prof. dr Zoran Lukić,

Docenti:

Dr Dragan Čomić.

Ostalo

   

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dokumenti Katedre za ekonomiku i organizaciju u šumarstvu

savez banner