Katedra za silviekologiju

Jugoslav Brujic
Šef katedre:
Dr Jugoslav Brujic
docent
Katedra za silviekologiju je jedna od devet katedri u okviru Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Silviekologija obuhvata i podrazumijeva proučavanje „ekološkog dijela“ šumarstva zbog čega smo fokusirani na istraživanje vegetacije, flore, zemljišta, klime i životne sredine. Moderno doba i savremeni trendovi neprestano ukazuju da se priroda treba mnogo više njegovati, štititi i staviti u fokus, što je našoj Katedri jedan od osnovnih ciljeva. Katedra za silviekologiju brine o očuvanju šuma i šumskog zemljišta čime doprinosi usklađivanju razvojnih potreba drugih privrednih grana sa šumarstvom koje je veoma važno za Republiku Srpsku i njen društveno ekonomski razvoj. Naši studenti stiču potreban dijapazon znanja, iskustava i vještina iz oblasti ekologije šumskih staništa tokom osnovnih studija, što im kasnije znatno olakšava master i doktorske studije na Šumarskom i srodnim fakultetima iz oblasti biotehničkih nauka. Osoblje Katedre je uključeno i u naučno - istraživačke projekte međunarodnog, nacionalnog i lokalnog karaktera u okviru kojih se sprovode osnovna i primenjena istraživanja u svim šumarskim ekološkim disciplinama.

Nastavni predmeti

I ciklus:

Obavezni predmeti:

 1. Dendrologija
 2. Pedologija
 3. Tipologija šuma
 4. Fitocenologija
 5. Šuma i životna sredina
 6. Šumarska ekoklimatologija
 7. Šumska zemljišta

Izborni predmeti:

 1. Biodiverzitet šuma
 2. Degradacija zemljišta
 3. Ekologija šuma
 4. Zaštita prirode
II ciklus:

Obavezni predmeti:

 1. Sindinamika šumskih fitocenoza
 2. Opštekorisne funkcije šuma

Izborni predmeti:

 1. Kartiranje šumske vegetacije
 2. Šuma i klimatske promjene
 3. Šumska zemljišta – sistematika i korišćenje

Akademsko osoblje

Nastavnici:

Vanredni profesori:

          Prof. dr Ljiljana Došenović

          Prof. dr Marijana Kapović-Solomun

Docenti:

          Dr Jugoslav Brujić
          Dr Vladimir Stupar

   

Ostalo

   

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dokumenti Katedre za Silviekologiju

No Documents available

Obavještenja katedre za Silviekologija

savez banner