Koncept neutralnosti degradacije zemljišta

unccd ali

    

LAND DEGRADATION NEUTRALITY  TARGET SETTING PROCESS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (LDN)

KONCEPT NEUTRALNOSTI DEGRADACIJE ZEMLJIŠTA
 U septembru 2015. godine, Generalna Skupština Ujedinjenih Nacija usvojila je “Agendu za održivi razvoj 2030”, koja obuhvata 17 ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals - SDG) i 169 podciljeva. SDG 15 podstiče zemlje da zaštite, obnove i promovišu održivo korištenje kopnenih ekosistema, da upravljaju šumama na održiv način, da se bore protiv dezertifikacije, kao i da zaustave i obrnu smjer degradacije zemljišta i zaustave gubitak biodiverziteta. Cilj 15.3 ima zadatak da se “bori protiv dezertifikacije, radi na obnovi degradiranog zemljišta, uključujući zemljišta pogođena dezertifikacijom, sušom i poplavama, te da teži postizanju neutralnog svijeta u pogledu degradacije zemljišta” do 2030. godine. Na COP 12 (The Conference of the Parties – COP) Konvencije Ujedinjenih Nacija za borbu protiv dezertifikacije i degradacije zemljišta (The United Nations Convention to Combat Desertification - UNCCD), održanoj u Ankari, Turska, u oktobru 2015. godine sa velikim entuzijazmom prihvaćen je SDG cilj 15.3 i koncept Neutralnosti zemljišne degradacije (Land Degradation Neutrality - LDN) kao snažan mehanizam i  sredstvo za upravljanje i provođenja ciljeva Konvencije. Konvencija definiše neutralnost degradacije zemljišta kao “stanje u kojem kvalitet i količina zemljišnih resursa, neophodan za podržavanje funkcija ekosistema i obezbjedjenje sigurnosti hrane, treba da ostane stabilan ili poboljšan u okviru određenih prostornih i vremenskih uslova.“ Za UNCCD, svrha ovakve definicije je da se ona primijeni na ugrožena područja definisana u tekstu Konvencije. Na COP 12  sve zemlje članice ove Konvencije su pozvane da formulišu svoje programe za postizanje LDN ciljeva na dobrovoljnoj osnovi. Od UNCCD-ovih tijela je zatraženo da daju smjernice za formulisanje LDN ciljeva i omoguće korištenje UNCCD-ovog okvira indikatora kao doprinos praćenju, evaluaciji i komunikaciji o napredovanju prema postavljenim LDN ciljevima. Kao odgovor na odluke koje je donio COP 12, Globalni mehanizam (Global Mechanism - GM) UNCCD-a uspostavio je Program za postavljanje LDN ciljeva (LDN Target Setting Programme - TSP), koji za zadatak ima pružanje podrške zemljama u definisanju njihovih LDN ciljeva i pripadajućih mjera. Postojeći dokument “Postavljanje ciljeva za neutralnost zemljišne degradacije – stručni vodič” izradili su GM i Sekretarijat UNCCD-a kako bi osigurali operativne smjernice o tome kako definisati nacionalne polazne osnove, identifikovati dobrovoljne ciljeve i pripadajuće mjere za postizanje LDN-a do 2030. godine, ali i pratiti napredovanje ka LDN ciljevima. Neutralnost degradacije zemljišta (LDN) je nova inicijativa koja za cilj ima zaustavljanje aktivnog gubitka zdravog zemljišta usljed njegove degradacije. Za razliku od ranijih pristupa, LDN postavlja za cilj upravljanje degradacijom zemljišta promovišući dvosmjerni pristup mjera za izbjegavanje ili smanjivanje degradacije zemljišta, zajedno sa mjerama za okretanje toka (poništavanje efekata) ranije degradacije. Cilj je da se gubici uravnoteže vremenom, kako bi se postiglo stanje u kojem nema neto gubitka zdravog zemljišta. Ciljevi LDN su:

  • održati, tj. poboljšati usluge ekosistema;
  • održati ili poboljšati produktivnost kako bi se poboljšala sigurnost hrane;
  • povećati otpornost zemljišta i stanovništva koje zavisi od zemljišta;
  • tražiti sinergiju sa drugim ciljevima zaštite životne sredine;
  • ojačati odgovorno upravljanje korištenjem zemljišta.
LDN nije samostalan proces, nego treba biti ugrađen u glavni nacionalni politički razvojni proces svake zemlje. Za postizanje LDN ciljeva, kao doprinosa neutralnoj degradaciji zemljišta do 2030. godine, kao i dostizanja održivih razvojnih ciljeva SDG, potrebno je aktivno uključivanje i snažna podrška države, entiteta, te svih aktera, grupa i sektora koji utiču na zemljišne resurse. Bosna i Hercegovina je jedna od 102 zemlje koja je dobrovoljno uzela učešće u LDN procesu, a koordinator LDN procesa u BiH je prof. dr Mihajlo Marković UNCCD NFP u BiH, u saradnji sa doc. dr Marijana Kapović Solomun, LDN konsultantom za Republiku Srpsku i doc. dr Melisa Ljuša, LDN konsultantom za Federaciju BiH. U prethodnom periodu realizovano je niz aktivnosti od strane UNCCD NFP i LDN konsultanata usmjerenih ka inventarizaciji stanja zemljišnih resursa, definisanje glavnih uzroka degradacije i pritisaka na zemljišta, te stvaranje preduslova za utvrđivanje polaznog stanja i projekcije mjera, kako bi se dostigla neutralnost u pogledu degradacije zemljišta do 2030. godine, što je u skladu sa Ciljevima Održivog razvoja (Sustainable Development Goals).

Više o LDN konceptu možete pronaći na sljedećoj web stranici:
http://www.unccd.int/en/programmes/RioConventions/RioPlus20/Pages/Land-DegradationNeutralWorld.aspx

Tekst pripremila:
doc. dr Marijana Кapović Solomun,
LDN konsultant za Republiku Srpsku

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dokumenti Katedre za Silviekologiju

No Documents available

Obavještenja katedre za Silviekologija

savez banner