Fitocenologija

Cilj modula je da se studenti upoznaju sa biljnim zajednicama i posebno sa (najsloženijim kopnenim) – šumskim biogeocenozama. Studenti stiču veštine i znanja za izradu fitocenoloških snimaka, fitocenoloških tabela i uče da koriste vegetacijske karte.

Katedra: Silviekologija
Šifra predmeta: OŠ13FCEN
Status predmeta: obavezan
Semestar: IV
Fond časova: 3P+4V uz 4 dana terenske nastave
Broj ECTS bodova: 8

Nastavnik: Prof. dr Jugoslav Brujić, vanr. prof.
Saradnik: Dr Vladimir Stupardoc.

Uslovljenost drugim predmetima: položen ispit iz Botanike II, Dendrologije i Pedologije

Ishodi učenja (stečena znanja):
Ovladavanje osnovnim pojmovima u sinmorfologiji, sinekologiji, sindinamici, sinhronologiji, sinhorologiji i sintaksonomiji šumskih fitocenoza.

Sadržaj predmeta:
Uvod, istorijat, podjela, značaj, fitocenološki sistemi i škole. Izgled, građa i floristički sastav fitocenoza; metod proučavanja biljnih zajednica. Areali fitocenoza, vegetacijski profili i vegetacijske karte, podela karata prema razmeri i prema sadržaju. Faktori formiranja fitocenoza (klima, reljef, geološka podloga i zemljište, antropogeni faktori, biocenotički odnosi). Sinuzije. Sukcesije, sindinamske jedinice, pojam klimaksa. Zoniranje i pregled šumske vegetacije planete Zemlje, Evrope, Balkana i RS. Razredi: Quercetea ilicis, Quercetea pubescentis, Querco-Fagetea, Quercetea roboris, Populetea albae, Salicetea purpureae, Alnetea glutinosae, Erico-Pinetea, Vaccinio-Piceetea, Betulo-Adenostyletea. Karakteristične vrste razreda. Sintaksonomske jedinice. Klasifikacije vegetacije. Fitocenološki snimak. Životni oblici biljaka. Vegetacijski profil. Ekološke klasifikacije biljaka. Geobotanička podjela planete, Evrope i Balkana. Ekološki indeksi biljaka. Fitocenološka tabela. Biospektar, geospektar i cenospektar sastojine. Ekoindeksi sastojine. Sinoptičke tabele. Vegetacijske baze i softveri za manipulaciju, obradu i analizu snimaka (Juice, Turboveg). Terenska nastava: Šumske fitocenoze dolinskog i kolinskog pojasa; na silikatnim; na karbonatnim supstratima; šumske fitocenoze na ofiolitima.

Metode nastave i savladavanja gradiva:
Predavanja, vježbe, terenska nastava, izrada dnevnika terenske nastave (10 fitocenoloških snimaka), izrada herbara (100 nedrvenastih vrsta biljaka / lišajeva), izrada programa zadataka (seminarski rad). Ukoliko ga student nije dobro uradio, ili nije zadovoljan svojim radom, polaže kolokvij, komplementaran urađenom programu.

Literatura:
Stefanović V. (1986): Fitocenologija. Svjetlost-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Sarajevo.
Tomić Z. (2004): Šumarska fitocenologija. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Stefanović V. i sar. (1983): Ekološko-vegetacijska Rejonizacija BiH. Posebna izdanja 17, Šumarski fakultet Sarajevo.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti u toku nastave (10 bodova); Izrada i odbrana herbarijuma (5 bodova); Seminarski rad / Kolokvijum (35 bodova); Završni ispit (50 bodova).

Ostale napomene za predmet:

Obavezno prisustvo terenskoj nastavi.

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rezultati ispita Fitocenologija

No Documents available

Nastavni materijali Fitocenologija

Korisno na internetu Fitocenologija