Genetika sa oplemenjivanjem biljaka

Nastavnim planom i programom ovog predmeta studenti će preko sistematskih povezanih cijelina, od osnove citogenetike, transmisione genetike, biohemijske genetike do populacione i evolucione genetike upoznati sa savremenim opštim teorijskim osnovama nasleđa, promjenljivosti i uzroka ontogenetskog razvića biljaka.

Katedra: Šumarska genetika i osnivanje šuma
Šifra predmeta: OŠ13GENE
Status predmeta: obavezan
Semestar: II
Fond časova: 3P+3V 
Broj ECTS bodova: 6

Nastavnik: Prof. dr Milan Mataruga, red. prof.
Saradnik: Dr Vanja Daničić, doc.

Uslovljenost drugim predmetima: -
Ishodi učenja (stečena znanja):
Studenti stiču potrebna biološka, tehnička i praktična znanja koja će im u kombinaciji sa poznavanjem zakonitosti genetike, omogućiti savladavanja principa, metoda i tehnika oplemenjivanja biljaka. Takođe studenti će steći neophodan nivo znanja za primjenu u savremenoj biljnoj proizvodnji kao i u očuvanju i usmjerenom korišćenju genofonda populacija drveća i žbunja.
Sadržaj predmeta:
Sadržaj predavanja:
Zadaci genetike i značaj za šumarsku nauku; Osnovi citogenetike; Transmisiona genetika; Interakcija nasljedne osnovei naseleđivanje pola i nasleđe vezano za pol; Oblici promjenljivosti i njihova klasifikacija; Biohemijske osnove nasljednog procesa i procesa promjenljivosti;  Genetika populacije i genetičke osnove evolucije; Zadaci i značaj oplemenjivanja za šumarstvo; Polazni materijal i principi nasleđevianja kvalitativnih i kvantitativnih svojstava; Načini oplemenjivanja biljaka; Oplemenjivanje selekcijom; Oplemenjivanje na rast, bujnosti i tolerantnost; Primjena genetičkih markera u oplemenjivanju biljaka.
Sadržaj vježbi:
Osnovi citogenetike; Obrazovanje polnih ćelija i oplođenje kod biljaka; Osnove transmisione genetike; Nasljeđivanje pola i nasljeđe vezano za pol; Polazni materijal; Metode i načini oplemenjivanja biljaka; Kvantitativna i kvalitativna svojstva; Primjena genetičkih markera u oplemenjivanju biljaka.

Metode nastave i savladavanja gradiva:
Predavanja, vježbe i konsultacije.

Literatura:

Tucović, A. (1990): Genetika sa oplemenjivanjem biljaka, Naučna knjiga, Beograd
Isajev, V., Šijačić-Nikolić, M. (2003): Praktikum iz genetike sa oplemenjivanjem biljaka, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu i Banjaluci
Bošković, J., Isajev, V.(2007): Genetika,Megatrend Univerzitet u Beogradu
Kajba, D., Ballian, D. (2007): Šumarska genetika. Univerzitet u Zagrebu i Sarajevu

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti u toku nastave (0-10 bodova); Kolokvijum I (0-20 bodova); Kolokvijum II (0-20); Završni ispit (0-50 bodova).

Ostale napomene za predmet:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Nastavni materijali Genetika sa oplemenjivanjem biljaka

No Documents available

Korisno na internetu Genetika sa oplemenjivanjem biljaka