Iskorišćavanje šuma I

Cilj nastave iz ovog predmeta je da studente upozna sa tehnikom rada na proizvodnji šumskih drvnih sortimenata, te da ih osposobi da kao budući inženjeri šumarstva mogu samostalno planirati i obavljati ovu proizvodnju, uvažavajući sa jedne strane principe produktivnosti i ekonomičnosti a sa druge strane principe potrajnosti i zaštite biološke raznolikosti.

Katedra: Korišćenje šumskih resursa
Šifra predmeta: OŠ13ISK1
Status predmeta: obavezan
Semestar: V
Fond časova: 3P+2V
Broj ECTS bodova: 5

Nastavnik: Dr Dane Marčeta, doc.
Saradnik:

Uslovljenost drugim predmetima: položen ispit iz Mehanizacije u šumarstvu i Proizvoda šuma
Ishodi učenja (stečena znanja):
Student će biti osposobljen da samostalno donosi planerske odluke od ključnog značaja za odabir odgovarajuće tehnologije i planiranje proizvodnje u šumarstvu.
Sadržaj predmeta:
UVOD - Osnovna načela iskorišćavanja šuma, KARAKTERISTIKE RADA U ISKORIŠĆAVANJU ŠUMA - Predmet rada. Pojam radnog mjesta. Energetska vrijednost drveta. Prostorno i vremensko izvođenje radova. Teorija rezanja. Radni sklop motorne testere. Tehnike rada na poslovima sječe i izrade. Utrošak energije i pravilna ishrana radnika. SJEČA STABALA I IZRADA ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA - Tehnika rada na sječi stabala i izradi šumskih drvnih sortimenataRezanje, cijepanjesječa stabla, obaranje stabla, izrada drvnih sortimenata. Kvalitativa podjela stabla, maksimalno kvalitativno i kvantitativno iskorišćenje oblovine. Obrada stabla. Organizacija rada na poslovima sječe i izrade. METODI ISKORIŠĆAVANJA ŠUMA - Sortimentni metod. Deblovni metod. Stablovni metod STOVARIŠTA - Vrste stovarišta. Tehnika rada na stovarištima. Metodi rada uz primjenu savremenih sredstava. Izbor metoda iskorišćavanja šuma u zavisnosti od sistema gazdovanja. Izvođenje radova za potrebe uzgoja i zaštite šuma. Izvođenje radova u urbanim prostorima. Normiranje rada na poslovima sječe i izrade.

Metode nastave i savladavanja gradiva:
Predavanja i vježbe.

Literatura:

Nikolić, S. (1993): Iskorišćavanje šuma. Zavod za udžbenike i nastavna sredstvastva. Beograd.
Kulušić, B. (1977): Iskorišćavanje šumaproizvodnja šumskih drvnih sortimenata. Šumarski fakultet u Sarajevu.
Bajić, V. Danilović, M.(2003) :"Iskorišćavanje šuma" - praktikum, 2003, Beograd

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost u toku nastave (0-10 bodova); Kolokvijum 1 (0-20 bodova); Kolokvijum 2 (0-20 bodova); Završni ispit (0-50 bodova).

Ostale napomene za predmet:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rezultati ispita Iskorišćavanje šuma I

No Documents available

Nastavni materijali Iskorišćavanje šuma I

No Documents available

Korisno na internetu Iskorišćavanje šuma I