Dr Jugoslav Brujić

Jugoslav Brujic

Katedra za silviekologiju

Docent

Kancelarija br.:  29

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: +387 51 464 628 lok. 129


Biografija

Osnovni podaci:

Rođen je u Banjaluci 3.10.1961. godine, u porodici prosvjetnih radnika. Osnovnu školu završio je u Sanici, kod Ključa, 1976, gimnaziju u Banjaluci 1980. i Šumarski fakultet u Sarajevu 1987.

Obrazovanje:

Diplomirani inženjer šumarstva, Šumarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, 1987.

Magistar šumarskih nauka, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2004.

Doktor šumarskih nauka, Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, 2014.

Zaposlenje:

Šumsko gazdinstvo Banja Luka (1987-1989)

INCEL, fabrika celuloze (1992-1993)

Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet (1996-).

Izbori u zvanja:

saradnik (asistent) na predmetu Pedologija (izabran 1993/1996)

saradnik (asistent) na predmetu Fitocenologija (izabran 2001)

saradnik (viši asistent) na predmetu Fitocenologija (izabran 2004, reizabran 2009)

nastavnik (docent) na Katedri silviekologije (izabran 2015)


Aktivnosti

Nastavnik na nastavnim predmetima:

Dendrologija, Tipologija šuma, Fitocenologija, Biodiverzitet šumaEkologija šuma, Zaštita prirode, Sindinamika šumskih fitocenoza, Kartiranje šumske vegetacije

Pedagoški rad na drugim institucijama:

-

Oblasti istraživanja:

fitocenologija, dendrologija, ekologija biljaka, geobotanika, zaštita prirode, GIS i kartiranje u šumarstvu

Rukovodeće funkcije, rad u komisijama, članstvo u redakcijama:

Tehnički urednik naučnog časopisa Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Mentorstvo:

-

Rukovodilac naučno-istraživačkih projekata:

Izrada baze podataka o rasprostranjenju vaskularnih biljaka u Republici Srpskoj. finansijer: Agencija za šume RS, institucija-nosilac: Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, (2011).

Naučno i stručno usavršavanje:

Stručno usavršavanje u tehnikama daljinske detekcije pri istraživanju vegetacije - jun 2011, OIKOS - Zagreb, u okviru projekta NATURA2000 u BiH.

 

Članstvo u naučnim i stručnim udruženjima:

IAVS - Međunarodna asocijacija za nauku o vegetaciji

Arbor Magna - Društvo za zaštitu prirodnog naslijeđa Republike Srpske

Ostale aktivnosti:

-


Bibliografija

Objavljene knjige:

J. Brujić i sar. (2003). Katalog najvećih stabala Republike Srpske. Šumarski fakultet Banjaluka i JPŠ “Srpske šume”, 398 str, Banjaluka.

V. Bucalo, J. Brujić, Đ. Milanović, J. Travar  (2007). Flora NP “Kozara”. Šumarski fakultet i ESRAF Lombardija - Milano, 388 str (V4). Banjaluka.

V. Bucalo, J. Brujić, Đ. Milanović, J. Travar  (2008). Flora prašumskog rezervata “Lom”. Šumarski fakultet, 551 str. Banjaluka.

N. Drešković, S. Đug, V. Stupar, A. Hamzić, S. Lelo, E. Muratović, L. Lukić-Bilela, J. Brujić, Đ. Milanović, D. Kotrošan (2011). Natura 2000 - Bosna i Hercegovina. Centar za okolišno održivi razvoj, Sarajevo.

J. Brujić, Đ. Milanović (2011). Biodiverzitet područja Cicelj. Monografija, 105 str. Arbor Magna, Banja Luka.

M. Mataruga, V. Isajev, S. Orlović, G. Đurić, J. Brujić, V. Daničić, B. Cvjetković, M. Ćopić, P. Balotić (2014). Program očuvanja šumskih genetičkih resursa Republike Srpske 2013-2025 godine. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi RS, 176 str. Banja Luka.

Đ. Milanović, J. Brujić, S. Đug, E. Muratović, L. Lukić-Bilela (2015): Vodič kroz tipove staništa BiH. (prema Direktivi o staništima EU – NATURA2000). Prospect C&S s.a. Brussels.

Radovi objavljeni u naučnim časopisima:

V. Stupar, Đ. Milanović, J. Brujić, A. Čarni (2015). Formalized classification and nomenclatural revision of thermophilous deciduous forests (Quercetalia pubescentis) of Bosnia and Herzegovina. Tuexenia, 35, 85-130.

Đ. Milanović, V. Stupar, J. Brujić (2013). Novelties for vascular flora of Bosnia and Herzegovina. Botanica Serbica, 37 (2), 173-181.

Đ. Milanović, J. Brujić, V. Stupar (2011). New floristic records in the Balkans 15: Reports 64-72. Phytologia Balcanica, 17 (1), 141-144.

Đ. Milanović, V. Stupar, J. Brujić, D. Nikić (2010). Distribution of autochthonous dendro-species in the Management unit "Ozren"-Petrovo – implementation of GIS technology. Glasnik Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci, 13, 1-17.

V. Stupar, Đ. Milanović, J. Brujić, V. Stevanović (2009). New floristic records in the Balkans 12: Reports 69-72. Phytologia Balcanica, 15 (3), 444-446.

V. Bucalo, J. Brujić, Đ. Milanović, J. Travar (2007). Pregled flore prašumskog rezervata Lom. Šumarstvo 95, 35-48. Šumarski fakultet Beograd.

V. Bucalo, J. Brujić, J. Travar (2007). Mreža zaštićenih područja Republike Srpske. Glasnik Šum.fak.Univ. u BL 7, 11-22. Banja Luka.

V. Bucalo, J. Brujić, J. Travar, Đ. Milanović (2007). Sistematski pregled vaskularne flore Nacionalnog Parka „Kozara“. Šumarstvo 4, 11-24. Beograd.

J. Brujić, V. Stupar, Đ. Milanović, J. Travar, B. Pjanić (2006). Nova nalazišta ozimnice (Eranthis hyemalis (L.) Salisb.) u Bosni i Hercegovini. Glasnik Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci, 6, 15-21.

J. Brujić, J. Travar (2004). Voćkarice Trapiske šume. Glasnik 2, 27-45, Šum. fak. Banjaluka.

J. Brujić, B. Marković (2004). Prvi prilog poznavanju dendroflore Trebinja sa okolinom. Glasnik 1, Šumarski fakultet Banjaluka.

J. Brujić (2003). Dvije nove forme kitnjaka (Quercus petraea /Matt./Liebl.). Društvo inženjera i tehničara šumarstva RS, Šuma 4, 15-27. Sokolac.

S. Ljubojević, J. Brujić, J. Travar (2002). Prirodni potencijali ljekovitog i jestivog bilja u ŠPP "Teslićkom". Ekosilva, Banjaluka.

J. Brujić (2001). Stvaranje Republičkog registra najvećih stabala. Društvo inženjera i tehničara šumarstva RS, Šuma 2. Sokolac.

J. Brujić (2000). Kedrovi (Cedrus sp.) u dendroflori Banjaluke. Društvo inženjera i tehničara šumarstva RS, Šuma 1, 55-66. Sokolac.

J. Brujic (2000). Two New Forms of Sessile Oak (Quercus petraea /Matt./ Liebl.). The Proceeding of the 2nd Balkan Botanical Congress: 139-144p. Istanbul.

J. Brujić (1998). Trachycarpus fortunei H. Wendl. u Dendroflori Banjaluke. Savez Inž. i Tehn. Šum. i Drvne ind Srbije. Šumarstvo 6, 57-62. Beograd.

Članci u enciklopediji

J. Brujić (2011). Bosanska Krajina – biljni i životinjski svet, in: Srpska Enciklopedija, I-2. Matica Srpska – SANU – Zavod za udžbenike, Novi Sad-Beograd.

Radovi sa naučnih skupova:

V. Stupar, Đ. Milanović, J. Brujić, A. Čarni (2015, Jun). Syntaxonomy of thermophilous deciduous forests of Quercetalia pubescentis in Bosnia and Herzegovina. 36th Meeting of Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, Osijek (Croatia), 17-20 June 2015 - Book of Abstracts. 36th Meeting of Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology.

B. Lubarda, V. Stupar, Đ. Milanović, V. Stevanović (2015, Sep). Distribution and chorological relationship of Balkan endemic orophytes from South European - and Central European mountain groups in the Bosnia and Herzegovina. 6th Balkan Botanical Congress - Book of Abstracts. 6th Balkan Botanocal Congress(pp. 86-87).

V. Stupar, A. Čarni, Ž. Škvorc, J. Brujić (2014). Phytocoenological characteristics of the forests from the class Quercetea pubescentis in the continental Western Balkans (Bosnia and Hercegovina, Croatia, Slovenia and Serbia). 23rd International Workshop of the European Vegetation Survey, Ljubljana, 8-12 May 2014 – Book of Abstracts. 23rd International Workshop of the European Vegetation Survey, Ljubljana, 8-12 May 2014.

J. Brujić, Đ. Milanović, V. Stupar, S. Vojniković (2014). Vegetation characteristics of fir-beech communities in virgin forests on Dinarides. 23rd International Workshop of the European Vegetation Survey, Ljubljana, 8-12 May 2014 – Book of Abstracts. 23rd International Workshop of the European Vegetation Survey, Ljubljana, 8-12 May 2014.

S. Ljubojević, D. Marčeta, V. Stupar (2014, Oct). Habitat conditions and usability of the hog truffle (Choiromyces meandriformis Vitt.) found in Bosnia and Herzegovina. Fifth International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2014"(pp. 109-118).

V. Stupar, J. Brujić, Đ. Milanović (2012). Natura 2000 in Bosnia and Herzegovina with emphasis on thermophilous deciduous oak forest habitats. Proceedings of the International scientific conference "Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the Faculty of Forestry in Banja Luka". International scientific conference "Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the Faculty of Forestry in Banja Luka"(pp. 265-286).

J. Brujić, Z. Stanivuković (2012). Vegetation of Crni Vrh massif of Grmeč Mt.: An Introductory Survey. Proceedings of International Scientific Conference “Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka”, 1-4th November, (pp. 245-264).

G. Đurić, N. Šumatić, LJ. Došenović, M. Ćopić, V. Stupar, J. Davidović (2012). Botanical garden and park of the University of Banja Luka. European botanic gardens in a changing world: Insights into EUROGARD VI. Sixth European botanic gardens congress (pp. 225-233).

M. Mataruga, V. Isajev, S. Orlović, J. Brujić, V. Daničić, B. Cvjetković (2012). The Conservation Program of Forest Genetic Resources in Republic of Srpska – an Entity in Bosnia and Herzegovina. Proceedings of the Biennial International Symposium, Forest and Sustainable Development. “Transylvania” University of Brasov, Faculty of Silviculture and Forest Engineering, p. 65. Brasov

J. Brujić, Đ. Milanović, T. Jovan, V. Stupar (2011). Prisustvo ugroženih biljnih vrsta u kanjonskom sistemu srednjeg toka Vrbasa. Zbornik radova sa Međunarodne konferencije "Zaštita prirode u XXI vijeku". Zaštita prirode u XXI vijeku (pp. 597-603).

Đ. Milanović, J. Brujić, V. Stupar, J. Travar, P. Radović, M. Jovićević (2011). Vegetation of the Vučevo plateau. Zbornik radova sa Međunarodne konferencije "Zaštita prirode u XXI vijeku". Zaštita prirode u XXI vijeku (pp. 617-649).

V. Stupar (2011). Dendroflora naselja "Pećani" u Prijedoru. Skup 4: Zbornik radova 2. Simpozijuma biologa Republike Srpske i 1. Simpozijuma ekologa Republike Srpske. 2. Simpozijum biologa Republike Srpske i 1. Simpozijum ekologa Republike Srpske (pp. 153-162).

V. Stupar (2011). Ugroženi, rijetki i endemični biljni taksoni područja grada Banja Luka. Skup 4: Zbornik radova 2. Simpozijuma biologa Republike Srpske i 1. Simpozijuma ekologa Republike Srpske. 2. Simpozijum biologa Republike Srpske i 1. Simpozijum ekologa Republike Srpske (pp. 165-179).

V. Stupar, J. Brujić, Đ. Milanović, R. Cvjetićanin (2010). Association of beech, fir and spruce in Klekovača Mt. – management effects on its form and composition. First serbian forestry congress - Congress proceedings. Prvi srpski šumarski kongres (pp. 618-633).

Đ. Milanović, J. Brujić, V. Stupar, J. Travar (2009). Flora of potential protected area "Klekovača-Lom" in western Bosnia and Herzegovina. 5th Balkan botanical congress - Book of abstracts. 5. Balkanski botanički kongres.

Đ. Milanović, J. Brujić, J. Travar, V. Stupar (2007). Prisustvo ugroženih biljnih vrsta u kanjonskom sistemu srednjeg toka Vrbasa. Knjiga sažetaka referata Međunarodnog naučnog skupa "Prirodne i društvene vrijednosti ekosistema Dinarida". Međunarodni naučni skup Prirodne i društvene vrijednosti ekosistema Dinarida.

J. Brujić, J. Travar (2000). Neki problemi snimanja i obrade morfometrijskih karakteristika pri bonitiranju sjemenskih sastojina. Nuova Frontiera: Simpozium o sjemenarstvu i rasadničkoj proizvodnji u BiH, 22-23.11.2000. Zbornik radova: 27-33. Brčko.

Brujic J. (2000): Two New Forms of Sessile Oak (Quercus petraea /Matt./ Liebl.). The Proceeding of the 2nd Balkan Botanical Congress: 139-144p. Istanbul.

S. Ljubojevic, J. Travar, Brujic J. (2000). Biomass of Medicinal Plants in Northern Mountain Region of Republic of Srpska. The 1st Conference on Medicinal and aromatic Plants of Southeast European Countries. Proceedings: 131-138p, Arandjelovac, Yugoslavia.

Završni radovi i disertacije:

J. Brujić (2004). Šumska vegetacija sjevernog dijela planine Uzlomac kod Banjaluke. Magistarska teza, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet.

J. Brujić (2014). Šumska vegetacija Čemernice. Doktorska teza, Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet.

Ostale publikacije:

Brujić, J., Stupar, V., Milanović, Đ. (2003): PHOTOFOREST – CD Atlas drveća i žbunja Republike Srpske i susjednih područja. Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. [studijski priručnik]

Cvjetićanin R., Brujić J., Perović M., Stupar V. (2015): Dendrologija. Šumarski fakulteti, 564 str. Beograd-Banjaluka. [udžbenik]


Projekti

Europe’s Living Heart phase IV – Preserving Bosnia and Herzegovina’s natural heritage using EU-tools. finansijer: Norvegian government, institucija-nosilac: WWFMedPo Rome, koordinator: Branko Vučijak, (2011)

Taksonomske, geobotaničke i metodološke osnove za izradu Crvene liste flore i faune Republike Srpske – FMPAP. finansijer: Ministarstvo prostornog planiranja, građevinarstva i ekologije u Vladi RS, institucija-nosilac: Institut za građevinarstvo IG, koordinator: Đorđe Lajšić, (2011)

Projekat izrade ekološke studije za zaštićena područja u RS – FMPAP, finansijer: Ministarstvo prostornog planiranja, građevinarstva i ekologije u Vladi RS, institucija-nosilac: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, David Solano, (2011)

Izrada baze podataka o rasprostranjenju vaskularnih biljaka u Republici Srpskoj. finansijer: Agencija za šume RS, institucija-nosilac: Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, koordinator: Vladimir Stupar, (2011)

Izrada baze podataka o potencijalnim zaštićenim područjima u Republici Srpskoj. finansijer: Agencija za šume RS, institucija-nosilac: Arbor Magna - Društvo za zaštitu prirodnog naslijeđa Republike Srpske, koordinator: Jugoslav Brujić (2011)

Europe’s Living Heart phase III – Preserving Bosnia and Herzegovina’s natural heritage using EU-tools. finansijer: Norvegian government, institucija-nosilac: WWFMedPo Rome, koordinator: Branko Vučijak, (2010)

Rijetke, ugrožene i endemične vrste flore i faune šuma Republike Srpske. finansijer: JP “Šume RS”, institucija-nosilac: Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, koordinator: Nada Šumatić, (2009-2010)

Protection of Biodiversity of the Sava River Basin Floodplains. finansijer: LIFE III programme and the Swiss Agency for Development and Cooperation, institucija-nosilac: IUCN Regional Office for Europe, koordinator: Boris Erg, (2006 – 2010)

Europe’s Living Heart phase II – Preserving Bosnia and Herzegovina’s natural heritage using EU-tools. finansijer: Norvegian government, institucija-nosilac: WWFMedPo Rome, koordinator: Branko Vučijak, (2009)

Enhancing Transboundary Biodiversity Management in South Eastern Europe, finansijer i nosilac: UNEP Vienna, koordinator: Aleksandar Šestakov, (2008)

Europe’s Living Heart - Preserving Bosnia and Herzegovina’s natural heritage using EU-tools. finansijer: Norvegian government, institucija-nosilac: WWFMedPo Rome, koordinator: Branko Vučijak, (2008)

Proširenje Nacionalnog parka „Sutjeska“, finansijer: Vlada RS i NP Sutjeska, institucija-nosilac: Šumarski fakultet, (2007-2008)

WWF Living Neretva - EU Biodiversity Protection Standards Scientific Coordination Working Group. finansijer: Norvegian government, institucija-nosilac: WWFMedPo Rome, koordinator: Branko Vučijak, (2007)

Mogućnost uspostavljanja zaštićenog područja “Klekovača-Lom”. finansijer: World bank, institucija-nosilac: Maga projekt, koordinator: Jugoslav Brujić (2006)

 

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner