Lovstvo

Upoznati studente sa dlakavom i pernatom divljači, lovištem, dakle načinom života, anatomijom i fiziologijom.

Katedra: Lovstvo
Šifra predmeta: OŠ13LOVS
Status predmeta: obavezan
Semestar: VII
Fond časova: 2P+2V uz 1 dan terenske nastave
Broj ECTS bodova: 5

Nastavnik: Prof. dr Dragan Gačić, vanr. prof.
Saradnik: 

Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti.

Ishodi učenja (stečena znanja):
Da student stekne pravilan odnos prema divljači, njenom životu, uzgoju i korištenju i da se upozna sa osnovnom biologijom divljači.

Sadržaj predmeta:
Istorijat lovstva, anatomija i morfologija dlakave i pernate divljači, dlaka i perje divljači, probavni organi i izmet dlakave i pernate divljači, rogovlje divljači, zubi dlakave divljači, kljunovi pernate divljači, noge i tragovi dlakave divljači, noge i tragovi pernate divljači, jaja pernate divljači, ustanovljavanje lovišta, dodjela lovišta, katastar lovišta, proljetno i zimsko prebrojavanje divljači, vrste i način lova, bolesti divljači, lovna kinologija, lovna etika, bonitet i kapacitet lovišta, pružanje prve pomoći u lovištu, neškodljivo uklanjanje uginulih životinja, lovnotehnički i lovnouzgojni objekti, selekcija divljači, balistika, lovačke puške sačmarice i kuglare. Dlakava divljač: jelen obični, jelen lopatar, srneća divljač, divokoza obična, kozorog, muflon, divlja svinja, mrki medvjed, ris, divlja mačka, lisica, čagalj, vuk, zec, divlji kunić, jazavac, vidra, dabar, kuna zlatica, kuna bjelica, tvor, lasica, vjeverica, puh, bizamski štakor. Pernata divljač: tetrijeb gluhan, tetrijeb ruževac, divlje patke, divlje guske, fazan, poljska prepelica, poljska jarebica, lještarka, šljuke, golubovi, grlice, svrake, vrane, gavranovi, orlovi, jastrebovi, kreja.

Metode nastave i savladavanja gradiva:
Predavanja, vježbe i konsultacije.

Literatura:
Grupa autora 2000: Lovački priručnik, Bijeljina
Gajić I. 1995: Lovna privreda, Beograd
Ristić Z. A. 2010: Krupna i sitna divljač, Novi Sad

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost u toku nastave (10 bodova); Kolokvijum1 (10 bodova); Kolokvijum 2 (30 bodova); Završni ispit (50 bodova).

Ostale napomene za predmet:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rezultati ispita Lovstvo

No Documents available

Nastavni materijali Lovstvo

No Documents available

Korisno na internetu Lovstvo