Dr Marijana Kapović-Solomun

Marijana Kapovic

Katedra za silviekologiju

Vanredni profesor

Kancelarija br.: 17

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: +387 51 464 628 lok. 111


Biografija

Osnovni podaci:

Rođena 02.08.1978. u Sokocu

Obrazovanje:

Diplomirani inženjer šumarstva, Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, 2005.

Magistar šumarskih nauka, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2009.

Doktor nauka iz oblasti šumarstva 2013.

Zaposlenje:

Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet od 2006.


Aktivnosti

Nastavnik na nastavnim predmetima:

Pedologija, Šumarska ekoklimatologija, Šumska zemljišta, Degradacija zemljišta, Šumska zemljišta-sistematika i korišćenje

Oblasti istraživanja:

Šumska zemljišta, erozija i konzervacija zemljišta, degradacija zemljišta, rekultivacija zemljišta, ekologija, šuma i klimatske promjene

Rukovodeće funkcije, rad u komisijama, članstvo u redakcijama:

Prodekan za naučno - istraživački rad, mart 2017 - 

Šef Katedre za silviekologiju, 2013-2017

Član naučnog tijela Konvencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv dezertifikacije (UNCCD SPI), 2017-

Član Redakcionog odbora naučnog časopisa "Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci",

Predsjednik Redakcionog odbora informativno - stručnog časopisa "Šume Republike Srpske"

Mentorstvo:

Master rad pod nazivom "Uticaj požara na osobine crnica na Manjači", kandidata Nemanje Lazovića, dipl.inž.šumarstva, odbranjen 2014. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci.

Članstvo u komisijama:

Član Komisije za odbranu doktorske disertacije pod nazivom “Geneza, osobine i ekološko-proizvodni potencijali zemljišta u šumama bukve, jele i smrče na planini Lisina kod Mrkonjić Grada” kandidata mr Saše Eremije, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

Član Komisije za odbranu doktorske disertacije pod nazivom “Edafske karakteristike i tipovi staništa šuma crnog bora u Republici Srpskoj” kandidata mr Velibora Blagojevića, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

Član Komisije za odbranu doktorske disertacije pod nazivom "Geneza, osobine i produktivnost šumskih zemljišta Kozare" kandidata mr Igora Kneginića, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

Član Komisije za odbranu završnog rada Drugog ciklusa studija pod nazivom "Dendroflora naselja Borik u Banjoj Luci" kandidata Miroslava Maleševića, odbranjen 2016. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci;

Član Komisije za odbranu završnog rada Drugog ciklusa studija pod nazivom "Stanje i funkcija urbanih šuma na području industrijskog naselja Ljubija" kandidata Sanje Grubić, odbranjen 2017. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci;

Rukovodilac naučno-istraživačkih projekata:

Mogućnost prevencije poplava u slivu rijeke Save i primjena naprednih metoda prema iskustvima evropskih zemalja, koordinator, Ministarstvo nauke i tehnologije 2019.

Mogućnost fitoremedijacije kontaminiranih zemljišta urbanih sredina Republike Srpske, koordinator, Ministarstvo nauke i tehnologije 2019.

Plantažni uzgoj nevena (Callendula officinalis) i kamilice  (Chamomilla officinalis) kao mogućnost samozapošljavanja žena u ruralnim krajevima, Finansijer: FIGAP i Gender centar Vlade Republike Srpske, 2016.

Akcioni Program za borbu protiv degradacije zemljišta i ublažavanje posljedica suše u BiH („Support for Bosnia and Herzegovina for National Action Programs development according to 10 years Strategy of United Nations Convention against desertification (UNCCD)”) Finansijer: Global Environment Facility – GEF) and United Nations En­vironmental Programme – UNEP, 2017.

Promocija ruralnog turizma na području opštine Šekovići. FIGAP i Gender centar Vlade Republike Srpske, 2011.

Stanje šumskih zemljišta i vegetacije planine Javor u Republici Srpskoj – zaštita kao osnova za unaprijeđenje životne sredine. Finansijer: Fond za zaštitu životne sredine Republike Srpske, implementator Šumarski fakultet Univerziteta u Banja Luci, 2010

Proizvodni potencijal šumskih zemljišta ŠPP „Visočnik“ Han Pijesak. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, implementator Šumarski fakultet Univerziteta u Banja Luci, 2010

Naučno i stručno usavršavanje:

Naučno usavršavanje u oblasti erozije i konzervacije zemljišta, januar-jun, 2012. godine, School of natural resources, Columbia, University of Missouri, USA (stipendista American State Department, Junior Faculty Development Programme).

Stručno usavršavanje u okviru COST akcije FP0903 School on “Ecophysiological Field Techniques in Climate Change and Pollution Research”, 28. September – 04.October, 2013. Tenerife, Spain.

Članstvo u naučnim i stručnim udruženjima:

Predsjednica Upravnog odbora "United States Alumni Association in Bosnia and Herzegovina";

Podpredsjednica Asocijacije inženjera šumarstva "EcoForest";

Član Društvo za zaštitu prirodnog naslijeđa "Arbor Magna";

Član Društvo za proučavanje zemljišta Bosne i Hercegovine;

Podpredsjednica Udruženja za poboljšanje položaja žena i zaštitu životne sredine "Majka priroda"

Ostale aktivnosti:

Član upravnog odbora COST action ES 1308 "Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems - Networking and Outreach (ClimMani);

Član upravnog odbora COST Action ES 1306 "Connecting European connectivity research (Connectivity);

Član Upravnog odbora COST Action FP 1304 Towards robust projection of European forests under climate change (PROFOUND).


Bibliografija

Radovi objavljeni u naučnim časopisima:

Cerda, A., Giménez-Morera, A., Novara, A., Rodrigo Comino, J., Pulido, M., Kapović Solomun, M., Keesstra, S. (2018): Policies can help to apply successful strategies to control soil and water losses. The case of Chipped Pruned Branches (CPB) in Mediterranean citrus plantations. Land Use Policy, 75, pp: 734-745.

Kapović Solomun, M., Barger, N., Keesstra, S., Cerda, A., Marković, M. 2018. Assessing land condition as a first step to achieving Land Degradation Neutrality: A case study of the Republic of Srpska, Environmental Science and Policy, Vol. 90 (2018), pp. 19-27.

Novaković-Vuković, M., Eremija, S., Lučić, A., Hadrović, S., Kapović-Solomun, M., Blagojević, V., Košanin, O. (2019): Floristic composition of black pine forests on serpentinite in the territory of Serbia and Bosnia and Herzegovina (B&H). Applied Ecology and Environmental Research 17(2): 4999-5010.

Keren, S., Dukić, V., Govedar, Z., Kapović-Solomun, M., Cvjetković, B. (2016): Productivity of European Beech coppice stands in the Forest Management Area "Donjevrbasko" Bosnia Herzegovina, Glasnik Šumarskog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci 24, 2016, 19-28.

Blagojević, V., Knežević, M., Košanin, O., Kapović Solomun, M., Lučić, R., Eremija, S. (2015): Edaphic characteristics of Austrian pine (Pinus nigra Arn.) Forests in the Višegrad area, Archives of Biological Sciences Belgrade Vol. 68 (2): 355-362. 

Kapović Solomun, M., Eremija, S., Gavrić, Z. (2015): Karakteristike i ekološko – proizvodni potencijal zemljišta na serpentinitima u PJ ,,Donja Velika Usora“, Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, br. 23, str. 85-93.

Kapović Solomun, M., Ljuša, M., Eremija, S. (2014): Varijabilnost distričnog kambisola olovskog šumskoprivrednog područja, Časopis Šumarstvo, Januar-Jun, str. 85-95, Beograd, Srbija

Tošić, R., Kapović, M., Lovrić, N., Dragićević, S. (2013): Assessment of soil erosion potential using RUSLE and GIS: a Case study of Bosnia and Herzegovina" Fresenius Environmental Bulletin Vol. 22; No. 12.

Eremija, S., Knežević, M., Kapović, M. (2014): Soils of the mycological reserve on Lisina Mountain in the Republic of Srpska, Archives of Biological Sciences Belgrade Vol. 66, 1.

Kapović Solomun, M., Čomić, D., Lazović, N. (2013): Analiza trenda promjena tipova klimata na području Foče, Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, 2013, br. 19, str. 07-22.

Kapović, M., Tošić, R., Knežević, M., Lovrić, N. (2013): Assessment of soil properties under de­graded forests: Javor Mountain - Republic of Srpska-A Case study. Archives of Biological Sciences, Vol. 65, 2 (2013), Belgrade.

Kapović, M., Keren, S. (2012): Osobine zemljišta pod kulturama smrče (Picea abies, Karst.) u zapadnom dijelu Republike Srpske, Glasnik Šumarskog fakultet Univerziteta u Banja Luci br. 17, str. 18 - 32.

Kapović, M. (2011): Klimatske karakteristike planine Javor u Republici Srpskoj, Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, 2011, br.14, str. 29-41.

Kapović, M., Knežević, M., Blagojević, V. (2011): Svojstva i varijabilnost distričnog kambisola u posavskom šumsko-privrednom području, Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Broj 104, pp. 71-80.

Blagojević, V., Govedar, Z., Kapović, M. (2010): Uticaj sklopa i režima svjetlosti na prirodno obnavljanje crnog bora na području Ozrena, Časopis Šumarstvo 1-2, Januar – Jun, str. 47-56, Beograd.

Kapović, M., Došenović, Lj., Čutura, T. (2010): Dendroflora i hortikulturno rješenje saobraćajnog ostrva na Starčevici u Banja Luci, Glasnik Šumarskog fakulteta br. 12, Banja Luka.

Balotić, P., Kapović, M. (2009): Kontrola plodnosti zemljišta – supstrata u rasadnicima Republike Srpske Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, 2009, br.10, str. 43-61.

Kapović, M, Eremija, S., (2009): Upravljanje šumama kao multifunkcionalnim ekosistemima u funkciji unapređenja životne sredine na području opštine Mrkonjić grad, Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, 2009, br. 10, str. 95-107.

Kapović, M, Eremija, S., (2009): Ekološke osnove za izradu strategije razvoja šumarstva Repub­like Srpske, Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, 2009, br. 10, str. 77-93.

Kapović, M. (2008): Dendroflora u predjelu Sitarski potok – Kozarevac kod Banje Luke, Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, 2008, br. 8, str. 55 – 67.

Radovi sa naučnih skupova:

Smetanova Anna, Eva Nora Nora Müller, Ana Patricia Fernández-Getino, María José Marqués, Damià Vericat, Recep Dugodan, Marijana Kapovic, Melisa Ljusa , Carla Sofia Ferreira, Marco Cavalli, Hannu Marttila, Manuel Esteban Lucas Broja, Jolanta Swi˛echowicz, David Zumr and the Connecteur expert Team (2016): Stakeholder analysis of perceived relevance of connectivity – the implication to your research, Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU General Assembly 2016, Vienna.

Eremija, S., Kapović Solomun, M., Ćoralić, S. (2015): Climate characteristics of Mountain Beech forests belt (Fаgetum montanum illyricum) on Manjača, First International Forestry Student Conference, University Of Belgrade, Faculty of Forestry, Student Association at the Faculty of Forestry Belgrade, October, 2015, page: 12.

Šumatić, N., Hrkić Ilić, Z., Kapović, M. (2013): Cadmium and nickel in several medicinal plants on serpentine soils in the western part of Republic of Srpska. Proceedings of “XXI International Scientific and professional Meeting “Ecological Truth” ECO-IST’ 13, Bor, Srbija, pp: 673-678.

Kapović, M., Šumatić, N., Hrkić-Ilić, Z. (2013): Podzols and their flora in the east part of the Republic of Srpska, Book of Proceedings of "The 1st International Congress on Soil Science", Belgrade 23-26 September 2013, Serbia. pages: 115-126. ISBN: 978-86-911273-4-3

Šumatić, N., Hrkić Ilić, Z., Kapović, M., Stevanović, S. (2013): The content of cadmium and nickel in medicinal plants Potentilla heptaphylla L. i Potentilla erecta (L.) Raeusch. on serpentine soils in the western of the Republic of Srpska. II International Symposium and XVIII Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska. Book of Abstracts, page: 213.

Kapović, M., Šumatić, N., Hrkić-Ilić, Z. (2013): Podzols and their flora in the east part of the Republic of Srpska, Book of Abstracts, of The 1st International Congress on Soil Science, and XIII National Congress of Soil Science, September, 23-26, Belgrade, Serbia. page: 25.

Hrkić Ilić, Z., Oljača, R., Šumatić, N., Kapović, M., Bodružić, M. (2012): Concentration of pig­ments in the leaves of Yellow beech (Fagus moesiaca (K. Maly) Czecz. Var. Aurea Serbica Tošić) in the vicinity of Kotor Varoš in the Republic of Srpska, Poster presentation, International Scientific Conference “Forestry Science and Practice for the purpose of Sustainable development of Forestry, November 1-4th, 2012, Faculty of Forestry, Banja Luka.

Gantzer, C., Kapović, M., Tošić, R., Udawatta, R. (2012): Riparian buffers-new tools for protection of water resources in the Republic of Srpska, International Scientific Conference “Forestry Science and Practice for the purpose of Sustainable development of Forestry, November 1-4th, Fac­ulty of Forestry, Banja Luka, Book of Abstracts.

Stanivuković, Z., Govedar, Z., Kapović, M., Hrkić, Z. (2010): Climate change impact on forest vegetation in the Republic of Srpska, International Scientific Conference “Forest ecosystem and climate changes”, Institute of forestry, March, 9 - 10th , Belgrade.

Kapović, M., Knežević, M. (2010): Characteristics of black soil on Javor mountain limestones in the Republic of Srpska, First Serbian Forestry Congress, Faculty of Forestry, November, 11– 13, 2010, Belgrade, Serbia, pp.257-263.

Došenović, Lj., Avdić, J., Kapović, M. (2010): Proces uređenja parka Petar Kočić-izazov savre­menih tendencija redizajna, Prvi simpozijum hortikulture u BiH sa međunarodnim učešćem, Horti­kulturno društvo BiH, Zbornik abstrakata, Vlašić 2010.

Završni radovi i disertacije:

M. Kapović (2005): "Dendroflora u predjelu Sitarski potok - Kozarevac, sa osvrtom na vegetaciju." Diplomski rad, Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet.

M. Kapović (2009): "Distrična smeđa zemljišta - svojstva, klasifikacija i njihov šumsko - ekološki značaj u Republici Srpskoj", Magistarski rad, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet.

M. Kapović (2013): "Šumska zemljišta planine Javor u Republici Srpskoj", Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet.

 

Projekti

Ekološke osnove za izradu strategije razvoja šumarstva Republike Srpske, Finansijer Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, instutucija nosilac Šumarski fakultet Univerziteta u Banja Luci (2007).

Izdvajanje vodozaštitnih područja Veselinovac i Tisovac, Finansijer Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, institucija nosilac Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Banja Luci (2007).

Pedološke karakteristike sliva rijeke Tinje. Finansijer: Agencija za vode Republike Srpske, institucija nosilac Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Banja Luci (2008).

Procjena biodiverziteta i stanje šumskih ekosistema planine Vučevo, Finansijer: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS instutucija nosilac Šumarski fakultet Univerziteta u Banja Luci (2008).

Kontrola plodnosti zemljišta – supstrata u rasadnicima „Usora“ i „Stanovi” u Doboju. Finansijer: Centar za sjemensko - rasadničarsku proizvodnju Doboj, instutucija nosilac Šumarski fakultet Univerziteta u Banja Luci (2008).

Održivo upravljanje šumama – bioraznovrsnost i promjene klime.  Finansijer: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, instutucija nosilac Šumarski fakultet Univerziteta u Banja Luci (2008).

Indirektna konverzija i rekonstrukcija izdanačkih šuma bukve u viši uzgojni oblik. Finansijer: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, instutucija nosilac Šumarski fakultet Univerziteta u Banja Luci (2009).

Analiza zasutosti akumulacije Drenova i njena ugroženost erozionim pro­cesima. Finansijer: Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, institucija nosilac Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Banja Luci (2011).

Obrada, analiza i publikacija podataka Druge inventure šuma na velikim površinama u RS (BiH). Finansijer: Agencija za šume - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, instutucija nosilac Šumarski fakultet Univerziteta u Banja Luci (2011).

Genetički diverzitet i morfološko-pomološki varijabilitet populacija pito­mog kestena (Castanea sativa Mill.) u Bosni i Hercegovini. Finansijer: Ministarstvo nauke i tehnologije RS, instutucija nosilac Šumarski fakultet Univerziteta u Banja Luci (2011).

Njega kultura smrče u funkciji povećanja količine i kvaliteta prinosa. Finansijer: Agencija za šume u Vladi Republike Srpske, instutucija nosilac Šumarski fakultet Univerziteta u Banja Luci (2011).

GIS baza vaskularne flore u Republici Srpskoj. Finansijer: Agencija za šume u Vladi Republike Srpske, instutucija nosilac Šumarski fakultet Univerziteta u Banja Luci (2011).

Enciklopedija šumarstva Republike Srpske. Finansijer: Agencija za šume u Vladi Republike Srpske, instutucija nosilac Šumarski fakultet Univerziteta u Banja Luci (2011).

Sadržaj teških metala u šumskim zemljištima na ultramafitima - vegtacija kao bioremedijator. Finasijer: Ministarstvo nauke i tehnologije u Vladi RS, instutucija nosilac Šumarski fakultet Univerziteta u Banja Luci (2012).

Podzoli i njihova vegetacija u Republici Srpskoj. Finansijer: Fond za zaštitu životne sredine Republike Srpske, instutucija nosilac Šumarski fakultet Univerziteta u Banja Luci (2012).

 

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner