Prof. dr Milan Mataruga

Milan Mataruga

Katedra za šumarsku genetiku i osnivanje šuma

Redovni profesor 

Kancelarija br.:  12

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: +387 51 464 628 lok. 115


Biografija

Osnovni podaci:

Rođen 06.06.1969 u Kozarskoj Dubici

Obrazovanje:

Diplomirani inženjer šumarstva, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1993.

Magistar šumarskih nauka, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu,1998.

Doktor šumarskih nauke, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu,2003.

Zaposlenje:

Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu (1994-1999)

Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjojluci (1999-


Aktivnosti

Nastavnik na nastavnim predmetima:

Genetika sa oplemenjivanjem biljaka, Osnivanje šuma i plantaža, Šumski genetički resursi, Šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo, Osnove biotehnologije u šumarstvu i Sistemi antierozionog pošumljavanja

Pedagoški rad na drugim institucijama:

-

Oblasti istraživanja:

Sjemenarstvo, proizvodnja sadnog materijala, genetika, oplemenjivanje, konzervacija

Rukovodeće funkcije, rad u komisijama, članstvo u redakcijama:

Prodekan za nastavni proces (2003—2007) 

Prodekan za naučno-istraživački rad Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci (2007—2008) 

Predsjednik Nadzornog odbora Nacionalnog parka Sutjeska (2007—2008)

Predsjednik Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Republike Srpske (2010—2012)

Član Strukovnog vijeća biotehničkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci (2008—2012)

Predsjednik je Savjeta za šumarstvo od 2012 i nacionalni koordinator za FAO (Global Forest Resources Assesment Programme) od 2012

Šef je Katedre Šumarske genetike i osnivanja šuma (2010 -)

Prorektor Univerziteta u Banjoj Luci za naučno-istraživački rad i razvoj (2013 -  2016)

Recenzent časopisa na SCI listi(Silvae Genetica), (New Forests), (Notulae Botanicae Horti Abrobotanici Cluj - Napoca), (African Journal of Biotechnology), Genetika

Od 2013. godine član redakcionog odbora časopisa na SCI listi - Genetika

Rektor Univerziteta u Banjojluci (2016- 

 

Komisije za odbranu magistarskih i doktorskih radova:

Vanje Daničić: Međuklonski varijabilitet u sjemenskoj plantaži bijelog bora (Pinus silvestris L.) na lokalitetu Stanovi-Doboj, magistarski rad na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Vera Lavadinović: Genetske i ekološke komponenete varijabilnosti duglazije  (Pseudotsuga menziesii /Mir./Franco) u provenijeničnim testovima na području Srbije,  doktorska disertacija na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Todor Mikić: Analiza morfoloških parametara lista divlje trešnje (Prunus avium L.) u Bosni i Hercegovini, doktorska disertacija na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Denis Tomović: Individualni varijabilitet (Ginko biloba L.) kao osnova za podizanje namenskih plantaža, magistarski rad na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Marina Vukin: Uticaj stanišnih karakteristika na varijabilnost kvantitativnih svojstava linija polusrodnika crnog bora (Pinus nigra Arn.) u semenskoj plantaži na Jelovoj gori, magistarski rad na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Radmila Knežević: Utvrđivanje mehanizama fenotipske stabilnosti namenskih sadnica šumskog drveća, magistarski rad na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Aleksandar Lučić: Primena markera kao osnov za izdvajanje provenijencija crnog bora (Pinus nigra Arnold) u Srbiji, magistarski rad na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Pero Balotić: Očuvanje i usmjereno korišćenje genofonda smrče /Picea abies /L./Karst./ u Bosni i Hercegovini, magistarski rad na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Vladan Ivetić: Izdvajanje regiona provenijencija bukve u Srbiji primenom prostorne analize genetičkog diverziteta, doktorska disertacija na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranjena, 2009.

Vojislav Dukić: Krošnje kao faktor optimalne izgrađenosti jednodobnih sastojina hrasta kitnjaka, doktorska disertacija na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, odbranjena 15.04.2011.

Miro Maksimović: Biološko-ekološki i ekonomski efekti đubrenja i orezivanja grana u vještački podignutim sastojinama crnog bora na laporovitim deposolima, doktorska disertacija na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranjena 23.06.2011.

Aleksandar Lučić: Podizanje šuma belog bora (Pinus sylvestris L.) u Srbiji na ekološko-genetičkim osnovama, doktorska disertacija na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranjena 24.02.2012.

Danijela Petrović: Unutar i međulinijska varijabilnost svojstava drveta crnog bora (Pinus nigra Arnold) u semenskoj plantaži na Jelovoj Gori, magistarski rad na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranjen 13.10.2010.

Dragan Stojičić: Efekti primjene različitih đubriva na rast i razvoj jedno- i dvogodišnjih sadnica smrče (Picea abies /L./Karst.), magistarski rad na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranjen 18.03.2011.

Ilija Milijević: Uticaj različitih metoda suzbijanja korovske vegetacije na rast i razvoj sadnica smrče (Picea abies L. Karst.) u pikirištu, magistarski rad na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranjen 19.09.2011.

Branislav Cvjetković: Uticaj mikobiota na dinamiku klijanja i mogućnost čuvanja sjemena Pančićeve omorike (Picea omorika Panč./Purkyne), master rad na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranjen 21.10.2011.

Mira Ćopić: Organogeneza muškog gametofita pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) u regionu Potkozarja, magistarski rad na Poljoprivednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, odbranjen, 22.03.2014.

 

Rukovodilac naučno-istraživačkih projekata:

-

Naučno i stručno usavršavanje:

Postdoktorske studije na Svjetskom šumarskom institutu (World Foresty Institute - WFI), Portland, Oregon, SAD,pod naslovom „Sticanje znanja i usavršavanje vještina u oblasti genetičkih resursa, sjemenarstva, rasadničarstva i pošumljavanje“, 2008—2009.

Članstvo u naučnim i stručnim udruženjima:

DRUŠTVO GENETIČARA SRBIJE- član Skcije za oplemenjivanje organizama

CEFOR - Centar za šume

HORTIBIH- Hortikulturno društvo BiH

Ostale aktivnosti:

-


Bibliografija

Objavljene knjige:

Mataruga, M., Isajev, V., Orlović, S. (2013). Šumski genetički resursi (1st ed.). Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.

Isajev, V., Mataruga, M., Lučić, A., Rakonjac, LJ., Demić, Z. (2010). Priručnik za proizvodnju šumskog sjemena u prirodnim sjemenskim objektima. Podgorica (1st ed.). Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Podgorica. 

Radovi objavljeni u međunarodnim referentnim časopisima: 

Mataruga, M., Haase, D., Isajev, V., (2010): Dynamics of seed imbibition and germination of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) from extreme habitat conditions within five Balkan provenances. New Forests 40, 229-242.

Mataruga, M., Isajev, V., Daničić, V., Cvjetković, B., (2011): The dynamics of germination and morphometrics properties of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) saplings in terms of early indicators of tolerance toward the drought. Genetika, Vol. 43. No1, 75-90.

Lučić, A., Isajev, V., Rakonjac, Lj., Mataruga, M., Babić, V., Ristić, D., Mladenović-Drinić, S., (2011): Application of various statistical methods to analyze genetic diversity of Austrian (Pinus nigra Arn.) and Scots pine (Pinus sylvestris L.) based on protein markers, Genetika, Vol. 43, No. 3: 477-486.

Nonić, D., Bliss, J., Milijić, N., Avdibegović, M., Mataruga, M., (2011): Challenges of Organizing Private Forest Owners in Serbia. Small-scale Forestry. 10 (4): 435-455.

Mataruga, M., Haase, D., Isajev, V., Orlović S., (2012): Growth, survival, and genetic variability of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) seedlings in response to water deficit New Forests. 43:791–804.

Mataruga, M., Isajev, V., Konstantinov, K., Mladenović-Drinić, S., Ballian, D., (2012): Proteins as Gene Markers of Tolerance to Drought in Austrian pine (Pinus nigra Arnold). Phyton (Horn, Austria). 52. 263-280.

Lučić A., Isajev, V., Rakonjac, Lj., Mataruga, M., Popović, V.., Nevenić, R., Mladenović-Drinić, S. (2012): Analysis of inter – population variability of Scots pine (Pinus sylvestris L.) using morphometric markers, Genetika, Vol 44, No. 3, 689-699.

Cvjetković, B., Mataruga, M., Isajev V. Lević, J., Lučić, A., Trkulja, V,. Kremenović, Ž. (2013): Variability in germination and germination dynamics of differently treated seeds of Serbian spruce (Picea omorika Pančić/Purkynĕ), Genetika, Vol 45, No. 1. pp. 109-119.

Ballian, D., Isajev, V., Daničić, V., Cvjetković, B., Bogunić, F., Mataruga, M. (2013): Genetic differentiation in seed stands of European beech (Fagus sylvatica L.) in part of Bosnia and Herzegovina. Genetika, Vol 45, No. 3, 895-906.

Orlović, S., Stojnić, S. Pilipović, A., Pekeč, S., Mataruga, M. Cvjetković, B., Miljković, D., (2014): Variation in leaf photosynthetic traits of wild cherry (Prunus avium L.) families in a nursery trial. Journal of Forestry (Šumarski list), No 7–8, 381–386.

Радови објављени у научним часописима:

Orlović, S., Stojnić, S., Pekeč, S., Mataruga, M., Cvjetković, B., Miljković, D. (2014). Variation in leaf photosynthetiic traits of wild chery(Prunus avium L.) families in a nursery trial. ŠUMARSKI LIST, 7-8, 381-386.

Tomić, B., Daničić, V., Mataruga, M., Cvjetković, B. (2014). Fenologija cvjetanja tri vrste lippe (Tilia sp.) na području grada Banjaluke. GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI ,  (20), 27-40.

Cvjetković, B., Mataruga, M., Lević, J., Lučić, A., Trkulja, V., Kremenović, Ž. (2013). Variability in germination and germination dynamics of differently treated seeds of Serbian Spruce (Picea omorika Pancic/Purkyne). GENETIKA-BELGRADE, 45 (1), 109-119.

Ballian, D., Isajev, V., Cvjetković, B., Daničić, V., Bogunić, F., Mataruga, M. (2013). Genetic differentiation in seed stands of European beech (Fagus sylvatica L.) in part of Bosnia and Herzegovina.. GENETIKA-BELGRADE, 45 (3), 895-906.

Mataruga, M., Isajev, V., Konstantinov, K., Mladenović-Drinić, S., Ballian, D. (2012). Proteins as Gene Markers of Tolerance to Drought in Austrian pine (Pinus nigra Arnold). PHYTON-ANNALES REI BOTANICAE, 52, 263-280.

Матаруга, М., Haase, D., Isajev, V., Orlovic, S. (2012). Growth, survival, and genetic variability of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) seedlings in response to water deficit. NEW FORESTS,  (43), 791-804..

Даничић, В., Исајев, В., Матаруга, М., Цвјетковић Б. (2012). Moрфолошке карактеристике полена клонова бијелог бора (Pinus sylvestris L.) из сјеменске плантаже у Становима. ГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ ,  (16), 31-44.

Milijević, I., Isajev, V., Janjić, V., Mataruga, M., Delić, S. (2012). Uticaj različitih metoda suzbijanja korovske vegetacije na rast i razvoj presađenih sadnica smrče (Picea abies L. Karst.). Acta herbologica, 2 (20), 133-146.

Стојичић, Д., Матаруга, М., Исајев, В. (2012). Утицај ђубрења на садржај азота, фосфора и калијума у четинама једно- и двогодишњих садница смрче (Picea abies L. Karst). Шумарство ,  (1-2), 49-59.

Lučić, A., Isajev, V., Rakonjac, L., Mataruga, M., Popović, V., Nevenić, R., Mladenović-Drinić, S. (2012). Analysis of inter – population variability of Scots pine (Pinus sylvestris L.) using morphometric markers. GENETIKA-BELGRADE, 44 (3), 689-699.

Nonić, D., Bliss, J., Milijić, N., Avdibegović, M., Mataruga, M. (2011). Challenges of Organizing Private Forest Owners in Serbia. SMALL-SCALE FORESTRY, 10 (4), 435-455.

Lučić, A., Isajev, V., Rakonjac, L., Mataruga, M., Babić, V., Ristić, D., Mladenović-Drinić, S. (2011). Application of various statistical methods to analyze genetic diversity of Austrian (Pinus nigra Arn.) and Scots pine (Pinus sylvestris L.) based on protein markers. GENETIKA-BELGRADE, 43 (3), 477-486.

Ballian, D., Mataruga, M. (2011). Genetic study of Small Isolated Populations of Silver Fir (Abies alba Mill.) in Sub-Mediterranean Zone of the Dinarides. Spanish Journal of Rural Development, II (3), 39-50.

Mataruga, M., Isajev, V., Daničić, V., Cvjetković, B. (2011). The  dynamics of germination and morphometrics properties of Austrian pine  (Pinus nigra Arnold) saplings in terms of early indicators of tolerance  toward the drought. GENETIKA-BELGRADE, 43 (1), 75-90.

Даничић, В., Исајев, В., Матаруга, М., Лучић, А. (2011). Варијабилност морфолошких и физиолошких одлика полена рамета у клонској семенској плантажи белог бора (Pinus sylvestris L.) на локалитету Станови код Добоја. Шумарство ,  (1-2), 13-27.

Mataruga, M., Haase, D., Isajev, V. (2010). Dynamics of seed imbibition and germination of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) from extreme habitat conditions within five Balkan provenances.. NEW FORESTS, 40, 229-242.

Mataruga, M., Isajev, V., Ilić, B., Cvjetković, B. (2010). The importance of genetic melioration in seed stands of Sessile oak (Quercus petraea / Matt / Liebl) in the light of climate change. RADOVI Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  (2), 71-86.

Mataruga, M., Daničić, V., Cvjetković, Б. (2010). Teorijske osnove značaja sprovođenja genetskih melioracija u funkciji uređenja sjemenskih sastojina. Šumarstvo , 62 (3-4), 101-110.

Radovi sa naučnih skupova:

Ђурић, Г., Шуматић, Н., Мићић, Н., Матаруга, М., Трбић, Г., Ерић, Ж., Говедар, З., Давидовић, Ј., Антић, М., Sjeničić, J., Босанчић, Б., Векић, М. (2015). Genetic resources conservation in (BiH) Republic of Srpska - status and propositions for improvement. Zbornik sažetaka i program rada I naučnog simpozijuma "Očuvanje genetičkih resursa".  I научни симпозијум "Очување генетичких ресурса"(pp. 5-6).

Цвјетковић, Б., Mataruga, M., Шијачић-Николић, М., Daničić, V., Лучић, А. (2015, Jun). Bud burst and height increment of Norway spruce (Picea abies Karst.) in progeny tests in Bosnia and Herzegovina. Book of abstracts. Reforestation challenges.

Isajev, V., Mataruga, M., Rakonjac, L., Ivetić, V. (2014). Specific-purpose production and the development of technological process of tree and shrub planting stock production. Plenary lecture, Proceedings. International Scientific Conference “Forest ecosystems and climate changes"(pp. 47-55).

Матаруга, М., Avdibegović, M., Чомић, Д. (2014, Aug). Global (climate) change impacts on forests in Bosnia and Herzegovina. COST Event “A scientific roadmap for projections of global change impacts on forests”.

Матаруга, М., Isajev, V., Orlovic, S., Ђурић, Г., Даничић, В., Брујић, Ј., Цвјетковић, Б., Ćopić, M., Balotić, P. (2014, Sep). The Program of Forest Genetic Resources Conservation in Republic of Srpska (B&H) - current activities at the Faculty of Forestry University of Banja Luka. Book of apstracts. 50 Jahre Bayerisches Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht. .

Ballian, D., Daničić, V., Mataruga, M., Kvesić, S., Cvjetković, B. (2014, Sep). Growth analysis of beech provenances (Fagus sylvatica L.)in the international progeny test near Kakanj in Bosnia and Herzegovina. Book of apstracts. 50 Jahre Bayerisches Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht., 4. Јаhrestagung vom 10-12 September 2014 in Teisendorf.

Isajev, V., Mataruga, M., Lučić, A. (2014, Oct). Conserving, testing and utilization of coniferous gene pool in Serbia.. Proceedings. International Scientific Conference, Bulgarian Academy of Sciences – Forest Research Institute, Sofia.

Mataruga, M., Топић, З., Цвјетковић, Б. (2014, Oct). Variability of morpho-physiological traits in checker tree (Sorbus torminalis /L./Crantz.) fruits and seeds in the Republic of Srpska (B&H). Book of abstracts. International Symposium "Forest and Sustainable Development  .

Цвјетковић, Б., Mataruga, M., Dukić, V., Daničić, V., Лучић, А. (2014, Oct). The variability of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the provenance test in Bosnia and Herzegovina. Book of abstracts. International Symposium "Forest and Sustainable Development“.

Mataruga, M., Galović, V., Isajev, V., Orlovic, S., Цвјетковић, Б., Daničić, V., Balotić, P. (2014, Oct). Genetic characterization of Norway spruce (Picea abies Karst.) in Bosnia and Herzegovina. Book of abstracts. V Congress of the Serbian Genetic Society.

Цвјетковић, Б., Mataruga, M., Daničić, V. (2014, Oct). Variability of the openingof Norway spruce buds(Picea abies Karst.) in progeny testsin  B&H. Book of abstracts. V Congress of the Serbian Genetic Society.

Стојнић, С., Ballian, D., Ivanković, M., Шијачић-Николић, M., Орловић, С., Пилиповић, А., Bogdan, S., Kvesić, S., Цвјетковић, Б., Mataruga, M., Daničić, V., Миљковић, Д., von Wuehlisch, G. (2014, Oct). Height growth variability of European beech (Fagus sylvatica L.) provenances in common garden experiments in Bosnia and Herzegovina, Croatia and Serbia. V Congress of the Serbian Genetic Society.

Цвјетковић, Б., Mataruga, M., Dukić, V., Daničić, V., Lučić, A. (2014, Oct). The variability of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the provenance test in Bosnia and Herzegovina. Proceedings. Forest and Sustainable Development(pp. 79-88).

Mataruga, M., Topić, Z., Цвјетковић, Б. (2014, Oct). Variability of morphophysiological traits of checker tree (Sorbus torminalis (L.) Crantz.) fruits and seeds in the Republic of Srpska (B&H). Proceedings. Forest and Sustainable Development (pp. 44-49).

Isajev, V., Mataruga, M., Lučić, A. (2013). Conserving, testing and utilization of coniferous gene pool in Serbia. Book of apstracts.  International Scientific Conference, Bulgarian Academy of Sciences – Forest Research Institute.

Матаруга, М., Isajev, V., Orlović, S., Ђурић, Г., Даничић, В., Цвјетковић, Б., Брујић, Ј., Balotić, P., Ćopić, M. (2013, Oct). Conservation and management of forest genetic resources in the Republic of Srpska - an entity in Bosnia and Herzegovina. International Scientific Conference, Bulgarian Academy of Sciences – Forest Research Institute.

Mataruga, M., Isajev, V., Cvjetićanin, R. (2012, Sep). Genetic potential assessment of Austrian pine trees growing on the clifs and the canyons. Book of abstracts. 16th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research on the Occasion of the 30th Anniversary of the Foundation of the International Association for Landscape Ecology and on the Occasion of the 45th Anniversary of the Foundation of the (pp. 22-23).

Dukić, V., Mataruga, M., Maunaga, Z., Petrović, D., Цвјетковић, Б. (2012, Oct). Growth model of Serbian spruce (Picea omoirka Pančić/Purkine) trees in different  biological position in the seed culture "Zanožje - Vitez. Proceedings. International Scientific Conference "Forests in the future - use, risks and development (pp. 73-80).

Милијевић, И., Исајев, В., Mataruga, M., Daničić, V., Цвјетковић, Б. (2012, Oct). Aplication of herbicides for weed control in transplant bed of spruce seedlings (Picea abies L. Karst). Proceedings. Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the faculty of forestry in Banja Luka(pp. 647-660).

Daničić, V., Исајев, В., Mataruga, M., Цвјетковић, Б., Милијевић, И. (2012, Oct). Variability of photosyntetic pigments content of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the seed orchard "Stanovi" near Doboj. Proceedings. Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the faculty of forestry in Banja Luka(pp. 687-694).

Даничић, В., Isajev, V., Mataruga, M., Цвјетковић, Б. (2012, Oct). Variability of flowering and seed crop in a clonal seed orchard of Scots pine (Pinus sylvestris L.). Proceedings.  International Scientific conference-FORESTS IN THE FUTURE-SUSTAINABLE USE, RISK AND CHALLENGES(pp. 441-450).

Isajev, V., Lavadinović, V., Mataruga, M., Lučić, A. (2012, Oct). Provenance research in Serbia – base for evaluating the spatila patern of forest trees genetic variation. Book of invitation papers. Forests in the Future – Sustainable Use, Risks and Challenges(pp. 73-83).

Milijević, I., Isajev, V., Mataruga, M., Janjić, V., Delić, S. (2012, Oct). Use and efficiency of soil herbicides in conrolling Ambrosia (Ambrosia artimisiifolia L.) in spruce seedlings production (Picea abies L. Karst). Proceedings. International Scientific Conference „Forests in the Future – Sustainable Use, Risks and Challenges“(pp. 589-595).

Isajev, V., Mataruga, M., Paule, L., Alexandrov, A. (2012, Nov). Application of biotechnology to forestry. International scientific conference. Book of abstracts plenar lecture. Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the Faculty of Forestry in Banja Luka(pp. 59-74).

Mataruga, M., Isajev, V., Balotić, P., Rose, R., Wu, S. (2012, Nov). Forest seed and seedling production in Republic of Srpska (Bosnia & Herzegovina) – current status and future development. Proceedings. Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the Faculty of Forestry in Banja Luka(pp. 621-634).

Матаруга, М., Маунага, З., Цвјетковић, Б., Дукић, В., Даничић, В., Lučić, A., Kapović, M. (2012, Nov). The variability of scots pine (Pinus sylvestris L.) in the provenances test near the town of Sokolac (BiH). Book of abstracts. International scientific conference: „Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the Faculty of Forestry in Banja Luka.

Galović, V., Orlovic, S., Klašnja, B., Pap, P., Pekeč, S., Mataruga, M. (2011, Feb). How poplar cope with upcoming climate change. Book of abstract. International Workshop “Strepow”.

Mataruga, M., Isajev, V., Orlovic, S., Daničić, V., Cvjetković, B. (2011, Mar). Konzervacija i usmjereno korišćenje šumskih genetičkih resursa u prirodnim i zasađenim šumama. Knjiga sažetaka. Šume indikator kvaliteta okoliša- međunarodna godina šuma 2011(pp. 18-19).

Isajev, V., Orlovic, S., Mataruga, M., Rakonjac, L., Ivetić, V., Lučić, A. (2011, May). Genetički resursi šumskih vrsta drveća u Srbiji. Prvi simpozijum o upravljanju prirodnim resursima(pp. 329-337).

Mataruga, M., Haase, D., Isajev, V., Orlovic, S. (2011, Sep). The dynamics of growth and survival of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) seedlings in conditions of different water deficit. Book of abstracts. Restoring Forests: Advances in Techniques and Theory.

Матаруга, М., Isajev, V., Тркуља, В., Kremenović, Ž. (2011, Sep). Influence of fungicide treatment and storage on the dynamics of seed germination of Serbian spruce (Picea omorika Panč./Purkyně) from natural forests and planted forests. Proceedings. International conference “Applied Forestry Research in the 21st Century”.

Матаруга, М., Isajev, V., Цвјетковић, Б. (2011, Sep). The possibility of use tree of heaven (Ailanthus altissima Mill.) and new technologies for afforestation of arid terrain-Karst region. Book of abstracts. Restoring Forests: Advances in Techniques and Theory.

Isajev, V., Orlovic, S., Mataruga, M., Konstantinov, K., Mladenović-Drinić, S. (2011, Oct). Novi pristupi u programima oplemenjivanja šumskog drveća. Zbornik abstrakata. IV Simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama društva genetičara Srbije.

Isajev, V., Lavadinović, V., Mataruga, M. (2011, Oct). Genetička i morfološka varijabilnost smrče i duglazije u provenijeničnim testovima u Srbiji. Genetička i morfološka varijabilnost smrče i duglazije u provenijeničnim testovima u Srbiji. IV Simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama društva genetičara Srbije.

Даничић, В., Isajev, V., Матаруга, М., Цвјетковић, Б. (2011, Oct). Međuklonski varijabilitet fenologije cvetanja u sjemenskoj plantaži bijelog bora (Pinus sylvestris L. pored Doboja. Zbornik abstrakata. IV Simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama društva genetičara Srbije.

Mataruga, M., Isajev, V., Ilić, B., Цвјетковић, Б. (2010, Mar). The importance of genetic melioration of oak seed stands (Quercus petraea/Matt./Liebl.) in the light of climate changes. Proceedings. International scientific conference "Forest ecosystems and climate challenges" (pp. 49-58).

Isajev, V., Mataruga, M., Rakonjac, L., Ivetić, V. (2010, Mar). Specific-purpose production and the development of technological process of tree and shrub planting stock production. Proceedings. Forest ecosystems and climate changes(pp. 47-55).

Isajev, V., Mataruga, M., Ivetić, V., Lučić, A. (2010, Mar). Characteristics of biological reproduction in tree seed sources. Book of abstracts. International Scientific Conference “Forest ecosystems and climate changes”.

Даничић, В., Isajev, V., Mataruga, M., Цвјетковић, Б. (2010, May). The influence of climate factors on flower dynamic of 20 Scots pine (Pinus sylvestris L:) clones. Book of abstracts. International Conference -Forestry: Bridge to the future.

Mataruga, M., Isajev, V., Daničić, V., Cvjetković, B. (2010, May). The dynamics of germination and morphometrics properties of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) saplings in terms of early indicators of tolerance toward the drought. Book of Abstracts. Forestry: Bridge to the future, 85 Years, Higher Forestry Education in Bulgaria(pp. 85-86).

Avdibegović, M., Nonić, D., Bliss, J., Mataruga, M., Petrović, N., Milijić, V., Marić, B. (2010, Jun). Organization of private forest owners in Serbia and Bosnia-Herzegovina: socio-economical characteristics and political indicators. Book of abstracts. Smale Scale Forestry in a Changing Word.

Mataruga, M., Haase, D., Isajev, V., Lin, Y (2010, Aug). Dynamics of Imbibition, Seed Germination, and Seedling Development of Austrian Pine (Pinus nigra Arnold) from Populations Growing in Contrasting Habitats of Southeastern Europe. Symposium Proceedings. IUFRO Tree Seed Symposium: Recent Advances in Seed Research and Ex Situ Conservation(pp. 137-151).

Ballian, D., Bogunić, F., Mataruga, M., Belletti, P, Kajba, D. (2010, Aug). Possibility of seed usage of pedunculate oak (Quercus robur L.) in Bosnia and Herzegovina on the basis of its genetic structure. Proceedings Vol.12(5). XXIII IUFRO Congress „The International Forestry Review“.

Galović, V., Orlovic, S., Pap, P., Zgonjanin-Bosić, D, Mataruga, M., Poljaković-Pajnik, L., Drekić, M. (2010, Sep). Revealing the genetic background of poplar breeding material. Book of Abstracts. IUFRO Fifth International Poplar Symposium, Poplars and willows: from research models to multipurpose trees for a bio-based society.

Mataruga, M., Isajev, V., Orlovic, S., Daničić, V., Cvjetković, B. (2010, Oct). The conversion program of forest genetic resources in the Republic of Srpska-an entity in Bosnia and Herzegovina. Preceedings of the Biennial International Symposium Forest and sustainable development. Forest and sustainable development Brasov(pp. 65-70).

Isajev, V., Mataruga, M., Lavadinović, V., Ivetić, V., Lučić, A., Rakonjac, L. (2010, Oct). Enhancement of degraded site afforestation technology in Serbia. Proceedings. International Symposium: Forest and Sustainable Development(pp. 35-40).

Lučić, A., Isajev, V., Mataruga, M., Lavadinović, V., Ivetić, V. (2010, Oct). Population structure and characteristics of forest tree seed orchards in Serbia. Proceedings. International Symposium: Forest and Sustainable Development(pp. 53-58).

Stojičić, D., Mataruga, M., Isajev, V. (2010, Nov). Effects of different mineral fertilizers on the growth and development of one year old seedlings Norway srpuce (Picea abies /L/Karst) with bare root. Book of apstracts. International Conference “First Serbian Forestry Congress – Future with forestrs”.

Isajev, V., Mataruga, M., Ivetić, V., Lučić, A. (2010, Nov). Ex situ conserving, testing and utilisation gene pool of endemic-relic tree species in Serbia. Book of apstracts. International Conference “First Serbian Forestry Congress – Future with forestrs.

Mataruga, M., Isajev, V., Burlica, Č., Balotić, P., Цвјетковић, Б. (2010, Nov). Progeny tests of Norway spruce (Picea abies Karst) in Bosnia and Herzegovina - contribution to the European ex situ conservation,. International Conference “First Serbian Forestry Congress – Future with forestrs”(pp. 378-389).

Završni radovi i disertacije:

Mataruga, M. (2003): „Genetičko-selekcione osnove proizvodnje sadnog materijala crnog bora (Pinus nigra Arnold) različitih provenijencija“ , doktorska disertacija,Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu 

Ostale publikacije:

Mataruga, M., Isajev, V., Orlović, S., Đurić, G., Brujić, J., Daničić, V., Cvjetković, B., Đopić, M., Balotić, P. (2014). Program očuvanja šumskih genetičkih resursa Republike Srpske, 2013—2025. godina (1st ed.). Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srpske, Banja Luka. Strateški dokument.


Projekti

Međunarodni naučni projekti: 

COST Action FP0903: Climate Change and Forest Mitigation and Adaptation in a Polluted Environment, 2010-2014, Predstavnik BiH

COST Action FP0905 “Biosafety of Forest Transgenic Trees: Improving the Scientific Basis for Safe Tree Development and Implementation of EU Policy Directives”, 2010-2014. Učesnik na projektu u svojstvu Member committee ispred BiH 

PIMS 4497 CC EA Preparation of the BiH SNC to the UNFCCC/EE, Drugi nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine prema UN o klimatskim promjenama, 2011-2012, ekspert za oblast šumarstva.

COST Action FP1106: STReESS - Studying Tree Responses to extreme Events: a SynthesiS, 2012-2016, predstavnik BiH.

COST Action FN 1302: The Voice of Research Administrators – Building a Network of Administrative Excellence (BESTPRAC), 2014-2017. Učesnik nа projektu u svojstvu Member committee ispred BiH.

 International Scientific Conference “Management of forest ecosystems in national parks and other protected areas.” Member of Organisation Board, and Secretar of Conference.

Carbon Pro - Carbon balance drafting and new resources management tools according to Kyoto Protocol. Пројекат финансиран од стране ЕУ, 2007. www.carbonpro.org - koordinator za BiH

Podrška implementaciji projekta iz EU programa HORIZON 2020 „Knowledge and innovation transfer through Europe - KITE“ projekt finansiran iz sredstava Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, istraživač, 2015.

Teaching process improvement at forestry faculties in Bosnia and Herzegovina – alignment of syllabus and curriculum with forestry faculties which signed bologna’s declaration, projekat finansiran od strane Vlade Norveške-koordinator za BiH.

Nacionalni naučni projekti:

Izdvajanje i registracija sjemenskih objekata u cilju prikupljanja genetički kvalitetnog sjemena u Republici Srpskoj - finansiran od strane JPŠ "Srpske šume" i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 1998-2004 - koordinator

Značaj mešovite sastojine bijelog bora i maljave breze u Hanu Kramu kao prirodne rijetkosti, za očuvanje i korišćenje biodiverziteta- Projekat je finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 2003-2005.

Projekt osnivanja sjemenskih plantaža smrče (Picea abies Karst.) na području Bosne i Hercegovina, Projekat finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 2005-2010 - koordinator.

Izbor vrsta i ekotipova, metoda i novih tehnologija u pošumljavanju u sušnim terena - Karst. Projekat finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 2008 - koordinator.

Nacionalna strategija i akcioni plan za zaštitu biološkog i pejzažnog biodiverziteta u BiH, Nacionalni ekspert za oblast "Genetički biodiverzitet i biotehnologija", projekat fonansiran od strane Saveznog Ministarstva zaštite životne sredine i turizam - istraživač, član.

Studija izvodljivosti za proširenje Nacionalnog parka "Sutjeska". Finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju, 2007-2008. – koordinator.

Program očuvanja šumskih genetičkih resursa, 2010-2013, Projekat finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 2010-u toku- koordinator (u fazi usvajanja od strane Vlade i Narodne Skupštine Republike Srpske).

Optimalna izgrađenost krošnji i vitalnost stabala u bukovim sjemenskim sastojinama u funkciji povećanja uroda sjemena. Projekat finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 2010 – istraživač.

Edukacija, stručno usavršavanje i studijski boravak zaposlenih u NP “Sutjeska”, projekat finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 2010 - koordinator.

Genetički diverzitet i morfološko-pomološki varijabilitet populacija pitomog kestena (Castane sativa Mil..) u Bosni i Hercegovini. Finansiran od strane Ministarstva nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske, 2011, koordinator

Otklanjanje dormantnosti sjemena najčešće korišćenih lišćarskih vrsta u proizvodnji sadnog materijala u RS, 2011, koordinator

Genetička karakterizacija smrče (Picea abies L. Karst) u Republici Srpskoj. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 2012, koordinator.

Ožiljavanje Pančićeve omorike (Picea omorika Panč./Purk) u funkciji očuvanja vrste. Projekt finansiran od strane Ministarstva nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske, koordinator, 2015.

Proučavanje genetičke strukture prirodnih populacija Pančićeve omorike (Picea omorika Panč./Purk.) u cilju definisanja strategija ex situ konzervacije. Projekat finansiran od strane Ministarstva nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske, koordinator, 2016.

Podrška implementaciji COST akcije:STReESS-Studying Tree Responses to extreme Events: a SynthesiS. Projekat finansiran od strane Ministarstva civilnih poslova BiH, 2016.

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner