Prof. dr Nada Šumatić

Nada Sumatic

Katedra za opšte predmete

Redovni profesor

Kancelarija br.: 21

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: +387 51 468 628 lok. 231


Biografija


Osnovni podaci:

Rođena 21.02.1954. u Han Pijesku.

Obrazovanje:

Osnovna škola: 8 godina (1960-1968, Sarajevo)

Srednja škola: 4 godine (1968-1971) Medicinska škola, Sarajevo

Dodiplomski studij: Profesor biologije, 1975. Prirodno-matematički fakultet, Univerziteta u Sarajevu

Postdiplomski studij: Magistar poljoprivrednih nauka (Herbologija), 1985. Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Sarajevu. Magistarski rad: Ispitivanje regeneracije rizoma pirike i zubače i uticaj ekstrakta tih rizoma na alelopatske odnose prema nekim usjevima.

Doktorski studij: Doktor bioloških nauka, 1991. Biološki fakultet, Univerziteta u Beogradu. Doktorska disertacija: Korovska vegetacija sjeverne Bosne.

Zaposlenje:

Medicinska škola Doboj od 1976 do 1978.

Gimnazija Bugojno od 1978 do 1984.

"CIKLON" Sarajevo od 1984 do 1987.

Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet od 1987 do 1992.

Institut za kukuruz Zemun Polje od 1992 do 1993.

Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet od 1993.

Aktivnosti


Nastavnik na nastavnim predmetima:

Botanika I, Botanika II, Korovi u šumarstvu

Pedagoški rad na drugim institucijama:

-Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet

-Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet

Oblasti istraživanja:

Herbologija, fitocenologija, sistematika biljaka

Mentorstvo:

UČEŠĆE U IZRADI DOKORSKIH DISERTACIJA

„Ruderalna flora i vegetacija Banja Luke“ (Topalić LJiljana, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, 2005, član),

„Ruderalna flora i vegetacija Pala“ (Petronić Slađana, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, 2006, član),

„Korovska flora i vegetacija vinograda BiH“ (Kovačević Zlatan, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka, mentor),

„Morfološke i biološke karaktersike divljeg luka Allium ursinum L. “ (Todorović Vida, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka,2007 , član),

„Morfološke i anatomsko-histološke karakteristike vrsta Solanum lycopersicum L., Nicotiana tabacum L. i Datura stramonium L. zaraženih virusom mozaika krastavca“ (Janjić Nina, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, član),

„Horološka analiza balkanske endemične flore na teritoriji Bosne i Hercegovine“ (Lubarda Biljana, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, 2013, član),

„Šumska vegetacija Čemernice“ (Brujić Jugoslav, Šumarski fakultet, Banja Luka, član),

“Samonikle voćke park šume Starčevica” (Marina Radun, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka,2016, član).

UČEŠĆE U IZRADI MAGISTARSKIH TEZA

“Vaskularna flora i vegetacija Bardače“ (Kovačević Zlatan, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka, 2005, mentor),

“Proučavanje efikasnosti folijarnih herbicida u suzbijanju ambrozije Ambrosia artemisiifolia L. (Mataruga Dragan, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka, 2006. član),

“Morfoanatomske karakteristike vrsta Thimus pulegioides L. i Plantago media L. na krečnjačkim i dolomitskim podlogama“ (Nina Janjić, Prirodno-matematički fakultet, mentor),

“Distribucija i diverzitet makrofitske flore ribnjaka Bardače“ (Davidović Biljana, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, član)

“Mineralni sastav dominantnih makrofita kao bioindikatora eutrifikacije ribnjaka Bardače“ (Tanja Maksimović, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, član),

"Uticaj povišenih koncentracija teških metala na anatomiju korena vrsta Salix alba L. i Salix nigra Marshall." (Zorana Hrkić, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2010, član),

Učestvovala kao mentor i izradi 50 diplomskih radova na Prirodno-matematičkom fakultetu iz oblasti sistematike i fitocenologije.

Članstvo u naučnim i stručnim udruženjima:

Društvo za zaštitu bilja Bosne i Hercegovine, Savjet za borbu protiv ambrozije Bosne i Hercegovine.

Ostale aktivnosti:

Recenzent monografije: „ Flora NP Kozara“ autora Bucalo, V., Brujić, J., Milanović, Đ.,

Recenzent univerzitetskog udžbenika: „Osnovi biologije“ autora Novaković, M.,Vidović, S.,

Recezent priručnika: „99 NAŠIH KORISNIH BILJAKA I GLJIVA“ autora Jovana Travara, Đorđije Milanovića, Jugoslava Brujića i Vladimira Stupara,

Recezent univerzitetskog udžbenika: „Dizain vrta“ autora: Vujković LJiljana i Došenović Ljiljana,

Recenzent monografije: „ Flora Jadovnika“ autora Bucalo Vojin.

Bibliografija

Objavljene monografije:

Šumatić, N. (1997): Korovska flora i vegetacija Panonskog basena Republike Srpske. Europrint, Banja Luka.

Objavljene knjige:

Šumatić, N., Todorović, J., Komljenović, I., Marković, M. (1999) : Atlas korova. Glas srpski, Šumarski fakultet, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka.

Stepanović, B. Radanovć, D., Šumatić, N., Pržulj, N.,Todorović, J., Komljenović, I., Marković, M. (2001): Tehnologija proizvodnje ljekovitih, aromatičnih i začinskih biljaka, Grafomark, Banja Luka.

Šumatić, N., Todorović, J., Komljenović, I., Topalić-Trivunović Lj. (2006): Najčešći korovi regije Banja Luka. Grafomark, Banja Luka.

Šumatić, N., Topalić-Trivunović, Lj. (2012): Botanika. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet.

Radovi objavljeni u naučnim časopisima:

Šumatić, N. (1985): Uticaj različitih temperatura na regeneraciju rizoma pirike i zubače. Fragmenta herbologica Jugoslavica, No 3.

Šarić, T., Zekić, N., Šumatić, N. (1985): Načini uništavanja autohtone vegetacije prilikom uvođenja u kulturu tresetnih i polutresetnih zemljišta. Fragmenta herbologica Jugoslavica, No 4.

Šumatić, N. (1986): Uticaj ekstrakata rizoma pirike i zubače na aleopatske odnose prema nekim usjevima. Zbornik radova VII Kongresa biologa Jugoslavije. Budva.

Šumatić, N., Muminović, Š. (1987): Uništavanje korovske vegetacije na kamenim oblogama rijeke Željeznice. Zbornik radova Jugoslavenskog savjetovanja o primjeni pesticida. Opatija.

Šumatić, N., Muminović, Š. (1987): Suzbijanje korova na nasipima i kanalima srednje Posavine. Zbornik radova Zaštite bilja Jugoslavije. 8.

Muminović, Š., Hadžić, A., Šumatić, N. (1989): Efikasnost pojedinih herbicida na pojavu korovske vrste Galeopsis tetrahit L. u jaroj pšenici. Jugoslovenski simpozijum o zaštiti bilja. Zbornik radova, Opatija.

Šumatić, N. (1989): Mogućnost suzbijanja Artemisia abrotanum na hidromelioracionim kanalima Hercegovine. Jugoslovensko savjetovanje o primjeni pesticida, Zbornik radova. Opatija.

Šumatić, N. (1990): Korovska vegetacija sjeverne Bosne. Naučni skup “Populacija, vrsta i biocenoza”. Zbornik radova str. 69. Sarajevo.

Šumatić, N. (1992): Korovska vegetacija strnih žita sjeverne Bosne. IV Kongres o korovima. Zbornik radova. Banja koviljača.

Šumatić, N. (1993): Korovska vegetacija kukuruza sjeverne Bosne. Acta herbologica, Vol.L,No 2.

Šumatić, N., Stefanović, L. (1993): Učešće divljeg sirka (Sorghum halepense) u zakorovljenosti kukuruza Zemun Polja. Jugoslovensko savjetovanje o zaštiti bilja. Zbornik radova. Vrnjačka Banja.

Stefanović, L., Šumatić, N. (1993): Korovska flora kukuruza u uslovima intenzivne proizvodnje. Zbornik radova međunarodnog skupa "Zaštita sredine i poljoprivreda EKO 93 ".

Šumatić, N. (1993): Korovska vegetacija sjeveroistočne Bosne. Acta herbologica, Vol. 2, No 1.

Šumatić, N. (1995): Trave (Poaceae) u korovskim zajednicama Posavine i Semberije. Acta herbologica, Vol. 4 No 1.

Šumatić, N. (1996): Analiza životnih formi i flornih elemenata u korovskoj vegetaciji Posavine i Semberije. V Kongres o korovima, Zbornik radova, Banja Koviljača.

Šumatić, N., Kojić, M., Janjić ,V. (1998): Uticaj vandrednih prilika (ratni uslovi) na neke komponente agroekosistema. Ekologica. Posebno izdanje, br. 4.

Stefanović, L., Šumatić, N., Stanojevi, M. (1998): Korovska zajednica kukuruza u uslovima sjemenske proizvodnje. "Selekcija i sjemenarstvo", Plant breeding and seed production, Vol. V, No 3-4, str.49-53, Novi Sad.

Šumatić, N. (2000): Biološke mjere suzbijanja korova. Glasnik hemičara i tehnologa RS. Str. 117-120.

Šumatić, N., Todorović, J., Komljenović, I., Marković, M. (2000): Korovska flora Banja Luke. Savjetovanje agronoma RS. Zbornik rezimea.

Šumatić.N. (2000): Arctio-Artemisietum vulgaris ruderalna zajednica na području Banja Luke . Acta herbologica Vol. 9, No1, str. 61-68,

Topalić, LJ., Šumatić, N. (2000): Ekološke karakteristike korovske flore zajednice Nardetum strictae sensu lato na Nišićkoj visoravni. VI Kongres o korovima, Zbornik radova,str.185-197. Banja Koviljača.

Šumatić, N., Topalić, Lj. Pavlović, D.(2001): Zajednica Polygono-Bidentetum tripartite (W.Koch 26) Lohm. 50 na Bardači. Zasavica 2001, Zbornik radova,” Zasavica 2001”, str. 135-141

Topalić, Lj., Vučković, M., Šumatić, N. (2001): Zajednice Magnocaricion Elatae W. Koch 26 na Nišićkoj visoravni Zbornik radova, Naučni skup “Zasavica 2001” str.129-135.

Komljenović, I., Šumatić, N., Todorović, J., Marković, M. (2002): Efekti redukovane obrade zemljišta na zakorovljenost sa i bez primjene herbicida. VI Kongres o korovima, Zbornik radova,str.416-427. Banja koviljača.

Šumatić, N., Komljenović, I., Todorović,J., Marković M. (2002): Biotehnologija u konceptu održive poljoprivrede. Agroznanje. Broj 3, str.108-130.

Šumatić, N. (2003) : Arctio-Artemiseietum vulgaris ruderal community in area of Derventa. Third international Balkan botanical Congres. Sarajevo.

Topalić, Lj., Šumatić, N. (2004): Reynoutria japonica Houtt.-invasive species in ruderal flora of Banja luka. Acta Herbologica, Vol.13, No. 1, 13-18.

Čomić, R., Šumatić, N., Čomić, D., (2004): Višenamjenska uloga gradskog zelenila u zaštiti životne sredine. Zbornik radova, str.229-241. Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem. Ocjena profesionalnog rizika i zaštita zdravlja. Banja Luka.

Šumatić, N., et al. (2005): Istorijat pojave, rasprostranjenost i štetnost ambrozije za gajene biljke u Bosni i Hercegovini. II Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini. Zbornik rezimea: 48-49, Teslić.

Šumatić, N., Trkulja, V., Dončić, D. (2005): Pojava i širenje ambrozije Ambrosia artemisiifolia L. na području Republike Srpske Zbornik radova, I Simpozijum biologa Republike Srpske. Banja Luka.

Šumatić, N., Janjić, N. (2006): Širenje adventivnih biljaka u Republici Srpskoj, Prvi međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad, sport” Banja Luka, 2006. Zbornik apstrakta, str.299..

Topalić-Trivunović, Lj., Zubić, G., Šolaja, M., Šumatić, N. (2006): Ljekovite biljke Vitoroga. Prvi međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad, sport” Banja Luka, 2006. Zbornik apstrakta, str. 299.

Šumatić, N. (2006): Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia). Poljoprivredni kalendar 2006, str. 93-95. “Biznis klub”. Bijeljina.

Govedar, Z., Šumatić, N., Trkulja, V., Stanivuković, Z., Bodružić, M. (2006): Grafting of the cultivated chestnut (Castanea sativa Mill.) as possibility for increasing of proctidity of Bosnia and hercegovina chestnut forests. Poster prezentacija. The 1st IFOAM Conference on Organic Wild Production. May 3rd-4th 2006 in Bosnia and Herzegovina, Teslić.

Kovačević, Z., Šumatić, N., Petrović, D. (2006): Ljetni aspekt korovske flore agrofitocenoze vinograda rejona Hercegovina. III Simpozijum o zaštiti bilja u BiH, Zbornik rezimea, str. 38.

Kovačević, Z., Šumatić, N., (2007): Asocijacija Trapetum natantis Muller et Gors 1960 u basenima ribnjaka Bardača. III Međunarodna Konferencija „Ribarstvo“, Novi Sad, Zbornik radova, str. 166-171.

Šumatić, N., Janjić, N. (2007): Širenje adventivnih biljaka u Bosni i Hercegovini, Acta Herbologica, (rad u štampi)

Kovačević,Z., Šumatić,N., Stojanović,S., Kojić,M. (2007): Makrofitska flora kompleksa Bardača.Skup sa međunarodnim učešćem posvećen životu i djelu prof.dr Radomira Lakušića “Prirodne i društvene vrijednosti Dinarida“. „Glasnik“ Republičkog zavoda za zaštitu prirode Crne Gore, Podgorica,broj 31.

Herceg N., Šumatić, N., Petrović, D., Kovačević, Z. (2007): Ulazak ambrozije (Ambrosia artemisiifolia) u Bosnu i Hercegovinu. II Hrvatski botanički kongres. Zagreb. Knjiga sažetaka.

Herceg, N., Šumatić, N., Petrovic, D., Kovacevic, Z. (2007): Ambrosia artemisiifolia L. – alergent novog doba u Bosni i Hercegovini. II Hrvatski botanički kongres. Zagreb. Knjiga sažetaka.

Kovačević, Z., Šumatić, N., Petrović, D., Herceg, N. (2008): Adventivna korovska flora Bosne i Hercegovine. Acta herbologica, Vol.17, No.1. str.89-93.

Šumatić, N., Trkulja, V., Dončić, D. (2008): Porijeklo i širenje ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) na prostoru Republike Srpske. I Simpozijum biologa Republike Srpske.

Kovačević,Z., Šumatić,N,, Mitrić,S., Vučković,B. (2008): Utvrđivanje prisustva i rasprostranjenosti invazivnih i ekonomski štetnih korova na sjevernom dijelu teritorije Republike Srpske sa prijedlogom mjera. V Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, str. 66.

Šumatić, N., Kovačević, Z. (2010): Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) u korovskim zajednicima RS. II Simpozijum biologa Republike Srpske, Zbornik sažetaka, Banja Luka, str.106.

Osmanović, S., Huseinović, S., Kamberović, J., Šumatić, N. (2010): Sadržaj Cd i Pb u listovima maslačka - Taraxacum officinale (Weber) u industrijskoj zoni Tuzle. II Simpozijum biologa Republike Srpske, Zbornik sažetaka, Banja Luka, str.89.

Škondrić, S., Lubarda, B., Topalić-Trivunović, LJ., Šumatić, N. (2010): Prilog poznavanju vrste Halacsya sendtneri (Boiss.) Dörfler (Boraginaceae) u Bosni i Hercegovini. II Simpozijum biologa Republike Srpske, Zbornik sažetaka, Banja Luka, str.119.

Oljača R., Šumatić N., Govedar Z., Hrkić Z. (2010): Air pollution effects on stomatal density of horse chestinut and lime in Banjaluka conditions. International Scientific Conference „Forest ecosystems and climate changes“, Institute of Forestry, Belgrade, March 9-10th, 2010; p. 34.

Ljubojević, S., Šumatić,N., Marčeta,D.(2010): Natural potentials of medicinal and aromatic plants on permanat forest openings in Republic of Srpska, The International Forestry Review. Abstracts Forestrs for the future: Sustaining society and the enviorement. XXIII IUFRO World Congres, August 23-28th, Seoul, pp. 143.

Škondrić.S.,Šumatić,N.,Perić.R., Filipović S.,Dmitrović, D.,Šukalo, G. (2012): New record of endemic Symphyandra hofmani Pant. (1881) (Campanulaceae) in Cvrcka gorge (Bosnia and Hercegovina). International Scientific Conference Forestry Science And Practice For The Purpose Of Sustainable Development Of Forestry - 20 Years Of The Faculty Of Forestry In Banja Luka. Book of Abstract, p. 26.

Škondrić, S., Ćirić, V., Perić, R., Šumatić, N. ,Topalić-Trivunović, Lj. (2012): Contribution to the knowledge of medicinal plants of Motajica. International Scientific Conference Forestry Science And Practice For The Purpose Of Sustainable Development Of Forestry - 20 Years Of The Faculty Of Forestry In Banja Luka. Book of Abstract, p. 265.

Hrkić, Z., Oljača, R., Šumatić, N., Kapović, M., Bodružić, M. (2012): Concetracion of pigments in the leaves of yellow beech (Fagus moesiaca (K.Maly) Czecz. var. aurea serbica Tošić) in the vicinity of Kotor Varoš in Republic Srpska. International Scientific Conference Forestry Science And Practice For The Purpose Of Sustainable Development Of Forestry - 20 Years Of The Faculty Of Forestry In Banja Luka. Book of Abstract, p. 37.

Janjić, N., Erić, Ž., Šumatić, N. (2012): Karakteristike epidermisa liske liske Thymus pulegioides L. subsp. effusus Host sa krečnjačke i dolomitne podloge. SKUP, Volumen 4 (1), str. 111-123. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.

Osmanović, S., Huseinivić, S., Šumatić, N., Bodružić, M. (2012): Anatomsko-morfološke karakteristike populacija vrste Fragaria vesca L. (Rosaceae) područja Tuzle. SKUP, Volumen 4 (1), str. 64-72. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.

Ristić, D., Šumatić, N., Lubarda, B., Delić, M., Jović, D., Knežević, D., Kovačević, Z. (2012): Dendroflora parka “Narodni heroji“ u Doboju. I međunarodni kongres ekologa "Ekološki spektar 2012". Zbornik radova Univerziteta za poslovne studije Banja Luka, str. 351-360.

Škondrić, S., Dolinić, S., Perić, R., Šumatić, N., Topalić-Trivunović, Lj. (2012): Floriostički diverzitet okoline manastira Moštanica. I međunarodni kongres ekologa "Ekološki spektar 2012". Zbornik radova Univerziteta za poslovne studije Banja Luka, str. 415-435.

Škondrić, S., Ćirić, V., Perić, R., Šumatić, N., Topalić-Trivunović, Lj. (2012): Ekološka i fitogeografska analiza flore sjevernih padina Motajice. I međunarodni kongres ekologa "Ekološki spektar 2012". Zbornik radova Univerziteta za poslovne studije Banja Luka, str.391-414.

Hasanagić, D., Račić, A.,Šumatić, N. (2012): Uporedna analiza fenofaze cvjetanja proljetnica u šumskim zajednicama na lokalitetima Banj brdo i Trapisti. Glasnik Šumarskog fakulteta univerziteta u Banjoj Luci,broj 17,str.1-17.

Đurić, G., Šumatić, N., Došenović, Lj., Ćopić, M., Stupar, V., Davidović, J. (2012): Botanical garden and park of the University of Banjaluka. European botanic gardens congress (EuroGard VI). pp.225-233.

Šumatić, N., Hrkić-Ilić, Z., Kapović, M., Stevanović, S. (2013): The content of cadmium and nickel in medicinal plants Potentilla heptaphylla L. and Potentilla erecta (L.) Raeusch. on serpentine soils in the western part of the Republic of Srpska. II International Symposium and XVIII Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska. Book of abstracts, p.213.

Škondrić, S., Janković, D., Šumatić, N., (2013): Melliferous plants of Dugo Polje (Modriča, Republic of Srpska). II International Symposium and XVIII Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska. Book of abstracts, p.215.

Šumatić, N., Škondrić, S.,Hrkić Ilić, Z., Petronić, S. (2013): Širenje nekih invazivnih vrsta u kulturama na području Semberije i Posavine. X Simpozijum o zaštiti bilja u BiH. Zbornik radova, Sarajevo,str. 109.

Škondrić, S., Figurek, T., Šumatić, N. (2013): Flora of naseobina Hrvaćani (Prnjavor, N Bosnia and Herzegovina): ecological and phytogeographical analysis. Natura Montenegrina, Podgorica, 2013, 12 (2): 405-418.

Škondrić, S., Janković, D., Šumatić, N. (2013): Floristic diversity of Dugo Polje (Modriča, N Bosnia and Herzegovina). Natura Montenegrina, Podgorica, 2013, 12 (2): 419-430.

Kapović-Solomun, M., Šumatić, N., Hrkić Ilić, Z. (2013): Podzols and their flora in the east part of Republic of Srpska. XIII Congres of Serbian Soil Science Society and Institute of Soil Science, September, 23-26. September, 2013, Belgrade.

Sumatić, N., Hrkić-Ilić, Z., Kapović, M., (2013): Cadmium and Nickel in Several Medicinal Plants on Serpentine Soils in the Western Part of Republic of Srpska. XXI International Scientific and Professional Meeting „Ecological Truth“ ECO-IST 13, 4-7 June 2013, Hotel „Jezero“, Bor Lake, Bor, Serbia, pg.673-678.

Đurić, G., Šumatić N., Mićić, N., Mataruga, M., Trbić, G., Erić, Ž., Govedar, Z., Davidović, J, Antić, M, Sjeničić, J, Bosančić, B., Vekić, M. (2015): The conservation of genetic resources in Republic of Srpska and BiH – current situation and regulation proposal, Plenary session, 1st Scientific Symposium "Conservation of genetic resources", Book abstracts, pp. 5.

Šumatić, N., Hrkić, Z., Kapović, M., Stevanović, S. (2015): The content of cadmium and nickl in medicinal plants Potentilla hepatophylla L. I Potentilla erecta (L.) Raeusch. on serpentine soils in the western of the Republica Srpska.II International Symposium and XVII Scientific Conference of Agronomists of Republica of Srpska. Book abstracts, pp.213 .

Kovačević, Z., Šumatić, N.,Janjić. V., Mitrić, S., Kelečević, B. (2015): Ambrosija (Ambrosia artemisiifolia ) u korovskoj vegetaciji Republike Srpske Acta herbologica,Vol.24,Broj 2, str.109-116.

Škondrić, S., Đekić, M., Šumatić, N. (2015): Contribution to theknowledge of the vascular flora of Žeravac (Dereventa,N Bosnia and Herzegovina), Internenational Symposium of Ecologists of Montenegro- The Book of Abstracts and Programme.

Šumatić, N., Mijanović, T., Škondrić, S., Hrkić-Ilić, Z. (2016): Korovska flora strnih žita na području opštine Šamac (Republika Srpska) Botanički simpozijum-Treći vek botanike u Vojvodini. Novi Sad Zbornik radova, str.56.

Projekti


The international Tempus Project „Improvement of Teaching Quality in South East Europe“

Evaluacija prirodnih vrijednosti Brčko Distrikta stanje, mogućnosti i perspektive u održivom razvoju. Finansira: Vlada Distrikta Brčko, 2004.

Poboljšanje kvaliteta učenja i obuke u nastavi prirodnih nauka i matematike, Finansira:Ministarstvo prosvjete i kulture RS, 2005.

“Uspostava Emerald mreže u BiH” Finansira: Ministarstvo prostornog uređenja i okoliša, 2005.

Invazivne biljne vrste i njihov uticaj na biodiverzitet Banja Luke. Finansira : Ministarstvo nauke I tehnologije RS, 2006.

Izgradnja i projektovanje “Botaničke bašte” u Banjoj Luci. Naručilac: Grad Banja Luka Izvršioc: Poljoprivredni fakultet, Banja Luka, 2006.

SEEDNet–Southern Eastern European developing Network on Plant genetic Resources, 2006.

Meliorativno đubrenje kalcijumom i fosforom kiselih zemljišta u cilju podizanja efektivne plodnosti. Finansira:Ministarstvo nauke i tehnologije RS, 2006.

Nacionalna strategija i akcioni plan za zaštitu biološke i pejzažne raznolikosti. Finansira: Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša Sarajevo, 2006.

Strategija s kojom bi se definisale aktivnosti, program i sredstva za iskorištavanje ljekovitog bilja i gljiva na području sarajevsje makroregije po vrstama i količinama Kantona Sarajevo. Finansira: Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA DOO Sarajevo, Sufinansijeri: Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Grad Istočno Sarajevo, Opština Istočna Ilidža, Opština Istočno Novo Sarajevo, 2006.

Vegetacija urbanih staništa Banja Luci i Gradišci. Finansira: Ministarstvo za nauku i tehnologiju RS, 2007.

Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) na području Banja Luke. Finansira: Opština Banja Luka, 2007.

Očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa. Finansira: Ministarstvo za nauku i tehnologiju RS, 2009.

Utvrđivanje prisustva i rasprostranjenosti invazivnih i ekonomski štetnih korova na sjevernom dijelu teritorije Republike Srpske sa prijedlogom mjera suzbijanja“. Finansira: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, 2009.

„Identifikacija i dokumentovanje prisutnih, rijetkih, ranjivih i ugroženih vrsta flore i faune“. Finansira: J.P.Š.“Šume RS“ a.d. Sokolac, 2010.

Podzoli i njihova vegetacija u Republici Srpskoj. Finansira: Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, 2011.

Sadržaj teških metala u šumskim zemljištima na ultramafitima – vegetacija kao bioremedijator. Finansira: Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, 2011.

Diverzitet vaskularne flore i vegetacije kraških polja Republike srpske. 2016-2017. Finansira: Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.


Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner