Osnivanje šuma i plantaža

Cilj kursa je prikaz osnova multidisciplinarnog pristupa prilikom vještačkog osnivanja šuma i plantaža. Ove aktivnosti se baziraju na poznavanju bioloških i ekoloških i gen-ekoloških karakteristika vrsta sa kojima se vještački podižu (osnivaju) šume.

Katedra: Šumarska genetika i osnivanje šuma
Šifra predmeta: OŠ13OŠIP
Status predmeta: obavezan
Semestar: VIII
Fond časova: 2P+2V uz 1 dan terenske nastave
Broj ECTS bodova: 4

Nastavnik: Prof. dr Milan Mataruga, red. prof.
Saradnik: Branislav Cvjetković, ma, viši asist.

Uslovljenost drugim predmetima: položen ispit iz Šumskog sjemenarstva i rasadničarstva

Ishodi učenja (stečena znanja):
Kroz kurs studenti stiču znanja o definisanju bitnih parametara stanišnih uslova za izbor vrste te znanja o pripremnim radovima, tehnikama sadnje i mjerama njegovanja u prvim godinama poslije osnivanja.

Sadržaj predmeta:
Sadržaj predavanja:
1. Značaj osnivanja šuma i plantaža; 2. Pregled aktivnoti kod nas i u svijetu; 3. Izbor vrsta za pošumljavanje; 4. Priprema i obrada terena; 5. Priprema mjesta za sadnju; 6. Osobine sadnog materijala (tip, starost, kvalitet, stres presadnje); 7. Gustina i metod sadnje; 8. Njegovanje i održavanje novoosnovanih zasada; 9. Mjere njege i prorede u funkciji stabilnosti osnovanih šuma i plantaža; 10. Osnove plantažnog šumarstva; 11. Izbor podesnih staništa i klonova za osnivanje plantaža; 12. Sadni materijal u plantažnom šumarstvu; 13. Pregled najznačajnijih vrsta u osnivanju šuma i plantaža.
Sadržaj vježbi:
1. Osnove za izradu elaborata pri podizanju novih šuma; 2. Uvod i ciljevi; 3. Definisanje uslova staništa; 4. Priprema staništa za pošumljavanje; 5. Izbor vrste za pošumljavanje; 5. Sadnja; 6. Radovi nakon osnivanja kulture; 7. Kalendar radova i kalkulacija troškova; 8. Zaključna razmatranja.
Terenska nastava je obavezna u trajanju od jedan dan.

Metode nastave i savladavanja gradiva:
Predavanja, vježbe i terenska nastava.

Literatura:
Stilinović, S. (1991): Pošumljavanje, Univezitet u Beogradu
Mekić, F. (1998): Rasadnici i nasadi, Šumarski fakultet Sarajevo
Krstić, M. (2006): Gajenje šuma – konverzija melioracija i vještačko obnavljanje. Beograd
Shepherd, K. (1986): Plantation silviculture. Forestry Sciences.
Savill, P., Evans, J., Auclair, D., Falck, J. (1997): Plantation Silviculture in Europe. Oxford-New York-Tokyo

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost u toku nastave (0-10 bodova); Kolokvijum 1 (0-20 bodova); Kolokvijum 2 (0-30 bodova); Završni ispit (0-40 bodova).

Ostale napomene za predmet:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rezultati ispita Osnivanje šuma i plantaža

No Documents available

Korisno na internetu Osnivanje šuma i plantaža