Osnovi marketinga u šumarstvu

Cilj nastave je da studentima omoguće osnovna znanja vezana za marketing koncepciju, zatim za planiranje, organizovanje i kontrolu marketinga. Studenti treba da ovladaju planiranjem, metodama i postupcima istraživanja tržišta kao i pravilnom interpretiranju rezultata istraživanja tržišta. Studenti će teoretska saznanja dobijena savladavanjem ovoga predmeta moći koristiti za nastavak školovanja na II ciklusu studija. Jedan od ciljeva kursa je kreiranje pozitivne radne atmosfere u kojoj će svi studenti moći da iskažu svoje potencijale u potpunosti i ostvare što bolji uspjeh.

Katedra: Ekonomika i organizacija u šumarstvu
Šifra predmeta: OŠ13MARK
Status predmeta: izborni
Semestar: VII
Fond časova: 2P+2V
Broj ECTS bodova: 4

Nastavnik: Prof. dr Perica Macura, red. prof.
Saradnik:

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti

Ishodi učenja (stečena znanja):
Nakon završetka ovoga kursa student će steći osnovna znanja o marketingu, sa posebnim akcentom na primjenu marketing alata u šumarstvu. Student će biti osposobljen primjenjujući osnovna znanja iz marketinga da samostalno ili u timu procjenjuje tržišne mogućnosti preduzeća, i da procjenjuje realne osnove za definisanje osnovnih elemenata proizvoda, cijene, promocije i distribucije u oblasti šumarstva.

Sadržaj predmeta:
Definicija marketinga; Marketing koncept; Marketinški sistem; Tržište; Istraživanje tržišta; Marketing informacioni sistem; Marketing miks- proizvod, cijena, promocija i distribucija; Upravljanje marketingom.

Metode nastave i savladavanja gradiva:
Predavanja, odnosno prenošenje sistematskih saznanja iz literature i praktičnih primjera. Ilustracije i vježbe koji podrazumevaju dvosmjernu komunikaciju, a studenti su pozvani da slobodno iznose svoja mišljenja o slučajevima koji će se diskutovati. Glavni oblik rada biće obrada slučajeva iz prakse, da bi studenti naučili kako da stečena znanja upotrebe u praktične svrhe.

Literatura:
1.   P. Macura: ‘’Marketing - osnove’’, Ekonomski fakultet, Banja Luka, 2009.
2.   P. Macura: ‘’Marketing - mikro, mala i srednja preduzeća’’, Ekonomski fakultet, Banja Luka, 2009.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost i prisustvo u nastavi (0-10 bodova); Testovi 1 i 2 (0-40 bodova); Završni ispit (0-50 bodova)

Ostale napomene za predmet:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rezultati ispita Osnovi marketinga u šumarstvu

No Documents available

Nastavni materijali Osnovi marketinga u šumarstvu

No Documents available

Korisno na internetu Osnovi marketinga u šumarstvu