Pedologija

Cilj predmeta je da student savlada osnovne karakteristike zemljišta, te faktore i uslove koji utiču na formiranje zemljišta. Cilj je upoznavanje studenata sa značajem zemljišta u šumarstvu.

Katedra: Silviekologija
Šifra predmeta: OŠ13PEDO
Status predmeta: obavezan
Semestar: III
Fond časova: 2P+2V uz 4 dana terenske nastave
Broj ECTS bodova: 5

Nastavnik: Prof. dr Marijana Kapović Solomun, vanr. prof.
Saradnik: 

Uslovljenost drugim predmetima: položen ispit iz Petrografije sa geologijom

Ishodi učenja (stečena znanja):
Student stiče potrebna znanja o faktorima koji utiču na formiranje zemljišta, njegovim morfološkim, fizičkim i hemijskim obilježjima. Takođe dobija jasnu predstavu o ulozi zemljišta i njegove flore i faune u kruženju biogenih makro i mikroelemenata neophodnih za rast i razvoj biljnih vrsta. Student razumije plodnost i produktivnost zemljišta te značaj očuvanja ovog prirodnog resursa. Osposobljen je za samostalan opis zemljišta na terenu, istraživanje fizičkih i hemijskih osobina na terenu, te uzorkovanje materijala za laboratorijska proučavanja zemljišta.

Sadržaj predmeta:
Uvod; Pedogenetički faktori: Geološki supstrat, Reljef, Klima, Vegetacija, Čovjek i Vrijeme. Pedogenetički procesi; Tekstura zemljišta (laboratorijsko određivanje); Struktura zemljišta (laboratorijsko određivanje); Gustina zemljišta, vezanost, tvrdoća, ljepljivost, plastičnost zemljišta; Poroznost zemljišta; Voda u zemljištu; Vodne konstante; Toplotne osobine zemljišta; Humus u zemljištu (laboratorijsko određivanje); Reakcija zemljišta (laboratorijsko određivanje); Adsorptivni kompleks zemljišta (laboratorijsko određivanje); Sadržaj i značaj biogenih makro i mikroelemenata (laboratorijsko određivanje); Azot, fosfor, kalijum, kalcijum i magnezijum u zemljištu.

Metode nastave i savladavanja gradiva:
Predavanja, labaratorijske vježbe, terenska nastava i konsultacije.

Literatura:
Ćirić, M. (1984): Pedologija, I izdanje, OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo.
Živković, M. (1991): Pedologija, geneza, sastav i osobine zemljišta, Prva knjiga, Poljoprivredni fakultet, Beograd.
Knežević, M., Košanin, O. (2007): Praktikum iz pedologije, Šumarski fakultet, Beograd.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i angažovanje (0-10 bodova); Test 1 (0-20 bodova); Test 2 (0-20 bodova); Završni ispit (0-50 bodova).

Ostale napomene za predmet:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rezultati ispita Pedologija

No Documents available

Nastavni materijali Pedologija

No Documents available

Korisno na internetu Pedologija