Petrografija sa geologijom

Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa izgrađivačima Zemljine kore – mineralima, stijenama, produktima raspadanja stijena, fizičko – mehaničkim svojstvima stijena, primjena stijena, reljefom starošću i geološkim periodama.

Katedra: Opšti predmeti
Šifra predmeta: OŠ13PGEO
Status predmeta: obavezan
Semestar: I
Fond časova: 2P+2V
Broj ECTS bodova: 4

Nastavnik: Prof. dr Mira Milić, red. prof.
Saradnik:

Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti

Ishodi učenja (stečena znanja):
Nastava se izvodi putem predavanja i vježbi. Znanje ovog predmeta služi kao osnov za pedologiju, fiziologiju, ishranu biljaka, gajanje šuma, geomehaniku, građevinarstvo, uređenje bijuca i zaštitu životne sredine. Student treba da dobije osnovno geološko znanje o mineralima i stijenama koje učestvuju u građi zemljine kore, kao i procese njihovog raspadanja, pri formiranje zemljšta karakterističnog za pojedine vrste.

Sadržaj predmeta:
Sadržaj nastavnog plana obuhvata sledeće nastavne jedinice: osnovni podaci o građi zemljine kore: Mineraloške karakteristike stijena u litosferi; Sistematika minerala; Petrološke karakteristike stijena; Starost stijena litosfere i razvoj biljnog svijeta.

Metode nastave i savladavanja gradiva:
Predavanje, vježbe i konsultacije. Po mogućnosti posjeta jednom terenu sa otvorenim geološkim profilom (može i aktivni kamenolom).

Literatura:
Milić M., 2005: Osnovi mineralogije i petrografije, Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet Banja Luka.
Knežević – Đorđević V., Joksimović V.2002: Petrografija sa geologijom kore raspadanja, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd.
Milić, M., Osnovi mineralogije i petrografije, drugo dopunjeno izdanje, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2007.
Milić, M., Karbonatne stijene zapadnog dijela Republike Srpske kao sirovina za građevinarstvo i industriju, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2009.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost u toku nastave (0-10 bodova); Kolokvijum 1 (0-20 bodova); Kolokvijum 2 (0-20 bodova); Završni ispit (0-50 bodova).

Ostale napomene za predmet:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rezultati ispita Petrografija sa geologijom

No Documents available

Nastavni materijali Petrografija sa geologijom

No Documents available

Korisno na internetu Petrografija sa geologijom