Preduzetništvo u šumarstvu

Ovaj predmet omogućava studentima da shvate značaj i ulogu preduzetništva i malih i srednjih preduzeća (MSP) u ekonomskom rastu i razvoju jedne zemlje, sa posebnim akcentom na preduzetništvo u šumarstvu. Studenti će steći sistematska znanja upravljanja procesima unutar MSP kao i analizaranja uticaja eksternih faktora na rast i razvoj MSP. Steći će osnovna znanja iz oblasti eksternog i internog preduzetništva, razrade poslovnih ideja kao pokretača novih poduhvata i mogućnosti komercijalizacije inovacija kao pokretača preduzetničkih procesa. Biće u stanju razumjeti preduzetničko okruženje i mogućnosti podrške razvoju preduzetništva od strane institucija.

Katedra: Ekomonika i organizacija u šumarstvu
Šifra predmeta: OŠ13PRED
Status predmeta: obavezan
Semestar: VIII
Fond časova: 2P+2V
Broj ECTS bodova: 4

Nastavnik: Dr Dragan Čomić, doc.
Saradnik:

Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti

Ishodi učenja (stečena znanja):
Nakon završetka ovoga kursa student će steći osnovna znanja o preduzetništvu i upravljanju malim i srednjim preduzećima. Student će biti osposobljen pronalaziti optimalna rješenje u upravljanju malim i srednjim preduzećima i velikim organizacijama primjenjujući osnovna znanja iz ekonomske teorije i teorije preduzetništva. Student će biti u mogućnosti da samostalno i u timu analizira poslovne probleme i izradi biznis plan za svaki novi poduhvat u preduzeću.

Sadržaj predmeta:
Pojam, definicija, razvoj i vrste preduzetništva, karakteristike savremenog preduzetništva, klasična teorijska misao o preduzetništvu, novi teorijski pogledi na preduzetništvo. Preduzetnički menadžment. Preduzetnička konkurencija. Opšti uslovi razvoja preduzetništva. Strategija ponašanja preduzetničke firme. Organizaciona kultura i preduzetnička orijentacija. Uticaj veličine preduzeća na oblikovanje organizacione strukture. Uloga i modeli finansijske podrške preduzetničkim poduhvatima. Institucije preduzetničke infrastrukture. Pojam, uloga i značaj klastera za razvoj predzetništva u šumarstvu.
Razvoj preduzetništva u šumarstvu. Preduzetnik kao ličnost. Preduzeća u šumarstvu. Tržite i tržišno privređivanje u šumarstvu. Lanac stvaranja vrednosti u šumarstvu. Analiza novostvorene vrijednosti. Menadžment u šumarstvu. Strateški i operativni menadžment. Menadžment inovacija. Biznis plan i struktura bizni plana. Struktura investicionih projekata, finansiranje i proračun vremena povratka investicije. Procjene rizika. Računovodstveno-finansijska funkcija preduzeća. Razvijanje preduzetničkih ideja za poslovne aktivnosti u šumarstvu. Inovativne ideje za pokretanje biznisa u sektoru šumarstva (karbon krediti, biomasa kao obnovljivi izvor energije). Metode nastave i savladavanje gradiva:

Metode nastave i savladavanja gradiva:
Predavanja, vježbe, seminarski rad-izrada biznis plana, konsultacije, test

Literatura:
1. Petković, S . i Berberović, Š.. Ekonomika malih i srednjih preduzeća. Principi i politike. Banja Luka: Ekonomski fakultet
2. Scmithusen, F. et. al. (2006). Preduzetništvo u šumarstvu i drvnoj industriji – Osnove menadžmenta i poslovanja. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu (prevod)
3. Vukmirović, N. (2012): Preduzetništvo u ekonomskoj teoriji i praksi. Inovativni sistemi kreiranja i efikasnijeg korišćenja resursa. Banja Luka: Ekonomski fakultet
4. Biznis planovi, studije slučaja, stručni materijali.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost i prisustvo u nastavi (0-10 bodova); Testovi 1. i 2. (0-40 bodova); Završni ispit (0-50 bodova).

Ostale napomene za predmet:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rezultati ispita Preduzetništvo u šumarstvu

Nastavni materijali Preduzetništvo u šumarstvu

No Documents available

Korisno na internetu Preduzetništvo u šumarstvu